Forskningsgruppe - Psykiske lidelser

Denne gruppen arbeider med å forske på psykisk helse: fra suicidalitet, depresjon til barndomstraumer og psykoser.

Andreas Bjørn - Mo i Rana

Bilde av mann med skjegg og briller

Andreas Bjørn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreas Bjørn er spesialsykepleier innen psykiatri. Han har utdannelse fra Nord Universitet med mastergrad i klinisk sykepleie. Arbeider som avdelingsleder i ambulant akutt-team, enhet psykisk helse og rus.

Suicidalitet ved DPS døgnavdelinger: Hensikten med studien er å undersøke hvordan psykiatriske sykepleiere opplever å ha ansvar for suicidale pasienter ved en døgnavdeling med begrensede spesialistressurser. Artikkel er under utarbeidelse.
 

Aslak Himle - Mo i Rana

Aslak Himle

Aslak Himle

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aslak Himle er spesialist i klinisk psykologi med mange års erfaring fra Helgelandssykehuset.  
 
Han har vært medlem av forskningsutvalget ved Helgelandssykehuset siden det ble etablert i 2005. Fungerte som forskningsleder ved HSYK 2018-2019. Var i flere år medlem av Nordnorsk Psykiatrisk Forskningsråd (NNPF) som behandlet forskning innen psykisk helse og rus i Helse Nord området. 
 
Aktuelle temaer for forskning har vært selvmordsproblematikk, psykometri, terapiforskning, vitenskapsteori og helsetjenester. 
 
The Leiden Index of Depression Sensitivity Revised (LEIDS-R): An Investigation of the Internal Structure and Conceptual Validity of the Norwegian Translation:  Depresjon er et økende folkehelseproblem som omfatter vel 350 millioner mennesker verden over. Mange som blir behandlet for depresjon opplever tilbakefall. Det er derfor viktig å finne fram til metoder som kan avdekke pasienter som er spesielt sårbare for tilbakefall. LEIDS-R er et instrument som har vist seg å kunne avdekke hvem som er spesielt utsatt for tilbakefall. Disse pasientene kan da tilbys spesielle forebyggende tiltak som reduserer faren for tilbakefall. Sammen med Odd E Havik ved Universitetet i Bergen og Jens Thimm ved Universitetet i Tromsø / Bergen oversatt instrumentet til norsk. Artikkel er nå (februar 2020) blitt akseptert for publisering i tidsskriftet Nordic Psychology
 
 
 
 
Publikasjoner: 
          Himle, A. E., & Olsen, B. (2006). Kan vi stole på forskningen? Tidsskrift for Norsk Psykologforening 43 (november 2000), 513–514.
          Himle, A., & Havik, O. (1996). The MMPI-PD scales: A replication of psychometric properties in a Norwegian sample. [Norwegian]. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 33, 942–951. Retrieved from http://www.upress.umn.edu/test-division/bibliography/1990-1999/1996/himle_mmpi-pd_1996
          Himle, A., Hunstad, O., & Steinsfjell, N. (1986). Selvmord i en nord-norsk industrikommune 1974-1983. Nordic Journal of Psychiatry 40(4), 291–296. Retrieved from http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/08039488609096482
          Olsen, B., & Himle, A. (2005). Kunnskapsregnskapet – mer av det samme eller noe helt annet ? Tidsskrift for Norsk Psykologforening 42(3), 219–223.
          Himle, A., Thimm, J.C. & Havik, O. (2020) The Leiden Index of Depression Sensitivity Revised (LEIDS-R): An Investigation of the Internal Structure and Conceptual Validity of the Norwegian. Nordic Psychology (akseptert og under publisering) 

Sanja Krvavac - Sandnessjøen

 
Blond dame

Sanja Krvavac

Sanja Krvavac er utdannet psykolog (Master i psykologi (2019) fra Mittuniversitet i Østersund, Sverige, og Master i klinisk psykologi fra universitetet i Sarajevo, Kroatia, 2008). Hun er også Master i klinisk sportpsykologi fra Lund Universitetet i Sverige (2011). Hun har jobbet som psykolog i Fjaler kommune/Røde kors (2017-2019) og har siden februar 2019 vært i DPS Sandessjøen som psykolog/behandler av moderate til alvorlige psykiske lidelser. 

For tiden arbeider Krvavac på et prosjekt sammen med fagsjef Ida Rashida Khan Bukholm om pasientsikkerhet og pasientskader i psykisk helsevern. 
 
Publikasjoner: 
          Brinchmann, B. S., & Krvavac, S. (2021). "Breaking down the wall" patients` and families` experience of multifamily therapy for young adult women with severe eating disorders. Journal of eating disorders 9(1), 56. https://doi.org/10.1186/s40337-021-00412-w
 
          Krvavac, S. & Jansson, B. (2021). The role of emotion dysregulation and alexithymia in the link between types of child abuse and neglect and psychopathology: A moderated mediation model, Journal of Trauma and Dissociation 5(3), 1-8. https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2021.100213

Nina Mørkved - Mosjøen

 
Bilde av blond ung dame

Nina Mørkved

Nina Mørkved er utdannet psykolog. Hun jobber på voksenpsykiatrisk poliklinikk på DPS Mosjøen, og holder på med klinisk spesialisering i voksenpsykologi parallelt med stipendiatstilling og doktorgradsarbeid. Forskningen er finansiert av Helse Nord frem til 2023, og dataene er hentet fra Bergen Psykoseprosjekt 2 ved Else-Marie Løberg og kollegaer, og Forskningsgruppe i traumepsykologi ved Universitetet i Bergen ved professor emeritus Dagfinn Winje og kollegaer. 

Childhood trauma and psychosis (Ph.D. arbeid): 
Doktorgraden handler om psykoselidelser, som schizofreni, og barndomstraumer, som seksuelt, fysisk og følelsesmessig misbruk, og fysisk og emosjonell omsorgssvikt. Så langt har vi undersøkt om det er flere og mer alvorlige traumer hos pasienter med psykoselidelser sammenliknet med andre psykiske lidelser og ruslidelser, noe som har ført til to vitenskapelige publikasjoner (se under), posterpresentasjon og muntlige presentasjoner på ulike konferanser rundt i verden, og en kronikk i avisen Nordlys.  
 
I den første studien fant vi at pasienter med psykoselidelser rapporterte flere og mer alvorlige tilfeller av overgrep og omsorgssvikt sammenliknet med pasienter med andre psykiske lidelser som angst og depresjon. Nesten syv av ti psykosepasienter i vår studie angav at de har vært utsatt for ett eller flere traumer, sammenliknet med fire av ti pasienter i den andre gruppen. 
 
I etterkant av dette undersøkte vi det kunne være slik at psykosepasientene rapporterte flere eller mer alvorlige traumer sammenliknet med pasienter med ruslidelser, som i andre studier har blitt knyttet til økt forekomst av opplevde traumer. Her fant vi ingen statistisk betydelige forskjeller – begge gruppene rapporterte flere opplevelser av alvorlig overgrep og omsorgssvikt.

For tiden fokuserer vi på å undersøke om psykosepasienter med traumatiske barndomsopplevelser har en annerledes kognitiv fungering enn psykosepasienter uten slike traumer, og om barndomstraumer kan påvirke effekten av antipsykotika. Vi håper at resultatene vil bli klare og publisert i løpet av 2020. 
 
Mørkved fikk i 2017 pris for årets poster ved Haukeland universitetssykehus. Hun forteller at forskningen vil kunne ha implikasjoner for hvordan vi forstår og møter disse pasientene, og vil forhåpentligvis bidra til at pasienten blir enda bedre ivaretatt. I prosjektet har det vært nært samarbeid med Universitet i Bergen og utenlandske universiteter.
 
 
 
 
Publikasjoner:
           Mørkved, N., & Thorp, S. R. (2018). The treatment of PTSD in an older
adult Norwegian woman using narrative exposure therapy: a case
report. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1414561.
          Mørkved, N., Winje, D., Dovran, A., Arefjord, K., Johnsen, E., Kroken, R.A., ... & Løberg, E. M. (2018). Childhood trauma in schizophrenia spectrum disorders as compared to substance abuse disorders. Psychiatry
research, 261, 481-487.
          Mørkved, N., Endsjø, M., Winje, D., Johnsen, E., Dovran, A., Arefjord, K., ... Løberg, E. M. (2017). Childhood trauma in schizophrenia spectrum
disorder as compared to other mental health disorders. Psychosis, 9(1), 48-56. doi:10.1080/17522439.2016.1201135.
          Mørkved, N., Hartmann, K., Aarsheim, L.M., Holen, D., Milde, A.M.,
Bomyea, J. & Thorp, S.R. (2014). A comparison of narrative exposure
therapy and prolonged exposure therapy for PTSD. Clinical Psychology
Review, 34(6), 453-467. Doi:10.1016/j.cpr.2014.06.005.
Sist oppdatert 17.03.2024