Planlegger du å forske? Søk interne forskningsmidler for 2024!

Planlegger du å forske til neste år, eller har du publikasjoner fra i år eller tidligere du vil ha belønning for?  Søk da etter Helgelandssykehusets forskningsmidler, enten for prosjektmidler i 2024, eller for belønning av årets publikasjoner. Fristen er 15. april 2024.

Venke A. Grane, Konst. forskningssjef
Publisert 06.09.2023
Sist oppdatert 22.04.2024
Leger som klatrer opp på et gigantisk hjerte
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

​Hva kan du søke penger til?

Vi oppfordrer alle med gode ideer om å søke midler til å komme i gang med forskning eller videreutvikle prosjektene sine. I tillegg til å søke midler til forskningsprosjekter, kan det søkes om midler til litteraturinnkjøp, frikjøp av arbeidstid, også for søknadsskriving, premiering av publiserte artikler og postere/forelesninger på internasjonale kongresser, osv.
Vi ønsker å stimulere til at ansatte kan komme i gang med klinikknær forskning, og oppfordrer til brukermedvirkning og plan om publisering når du tror du har en ide om et aktuelt prosjekt. Dersom brukermedvirkning ikke er en del av prosjektet, så må det redegjøres hvorfor. 
 
 

Ulike typer prosjekt- eller såkornmidler 

Søke etter midler for:
Støtte til publisering eller planer for dette. Dette prioriteres. Vi ønsker spesielt å støtte arbeidet med å skrive artikler som blir vitenskapelig fagfellevurdert.   Har du en masteroppgave som bør publiseres, kan du søke midler for å gjøre det mulig.  Fra 1. januar 2021 skal alle artikler som publiseres innen Helse Nord være Open Access. Du kan søke om finansiering av slike publikasjoner som ikke støttes av Helse Nord.
Utvikling av nye forskningsideer til nytte for sykehuset eller helsevesenet, som kan føre til f.eks. bedre helsetjenester eller produkter for ulike brukergrupper.  
Å planlegge et forskningsprosjekt. Få inntil kr. 50.000,- i såkornmidler for å  få tilgang til kjøp av eksterne forskningsstøttetjenester og oppsummere faglitteratur relevant for søknaden. For eksempel, datatilgang fra registre, statistikk og metodevalg, eller annen bistand for prosjektutvikling.   Dette kan være tilgang til statistiker på Klinisk forskningsavdeling (KFA) på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Dette omfatter også frikjøpsmidler til å utarbeide søknader på formell regulatorisk godkjenning fra for eksempel Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og/eller Statens legemiddelverk (SLV), eller forskningssøknader til ekstern finansiering fra Helse Nord, EU/ Horisont Europa og Forskningsrådet. Eventuelt møter med samarbeidspartnere, utarbeide en forskningsprotokoll, etc. 
Her kan du lese mer om såkornmidler.
 - Støtte til nye og pågående forskningsprosjekter med formell prosjektleder. Prosjektmidler mot forskning har ingen øvre grense, men ligger vanligvis i størrelsesorden fra kr. 20.000,- til kr. 200.000,-. Herunder også frikjøp av arbeidstid.
- Diverse midler til kjøp av litteratur, frikjøp av arbeidstid og reise til ekstern veileder. Likeledes, kan vi gi støtte til deltakelse i multisenterundersøkelser uten sponsing. 


Forenklet mal for forskningsprotokoll - Miniprotokoll

Vi har laget en mal for miniprotokoll som kan brukes til å beskrive forskningsprosjektet ditt i detaljer (bl.a. for vitenskapelig bakgrunn, metode og nytte). Denne kan også brukes veiledende ved søknad etter såkornmidler, men er ikke påkrevd til dette formålet. 

P​rosjekt- eller såkornmidler  - søknadsskjema ​

​Belønningsmidler - søknadsskjema

Vi premierer vitenskapelige artikler, postere og presentasjoner på internasjonale konferanser. Du kan få opptil kr. 10.000 i belønning for hver publisert fagfellevurdert artikkel, og for avholdte foredrag og muntlige presentasjoner eller postere på internasjonale konferanser tildeler vi opptil kr. 5.000 for hver av disse. Web-Søknadsskjema forsknings belønningsmidler versjon 2024.docx

​Kun ansatte

Det er kun ansatte i Helgelandssykehuset som kan søke om midler. Midlene skal brukes til et prosjekt som ikke naturlig faller inn under ordinær drift.  Når ansettelsesforholdet opphører, vil ubrukte midler bli inndratt. Alle som får tildelt midler til forskningsprosjekter må rapportere om bruk av midlene ved årsskiftet. 
 

Formelle krav

Oppstart av større forskningsprosjekter må tilfredsstille formelle krav til forskning i henhold til Forskriftens § 5 med bl.a. en kompetent forsker som prosjektleder og nødvendige godkjenninger fra personvernombudet, REK, og eventuelt Statens legemiddelverk. 
 
Søknaden skal ellers inneholde prosjektprotokoll, CV, budsjett og plan for publisering, samt godkjenning av klinikksjef. 
 
Søknaden sendes som én PDF-fil, som vedlegg til e-post, til HSYK-Forskning@helgelandssykehuset.no innen 15. april 2024 kl. 23:59. 
 
Vær tilgjengelig for å svare ut spørsmål fra Forskningsutvalget 3. mai 2024. Dersom du har søkt etter såkornmidler eller prosjektmidler, så oppfordres det å være tilgjengelig på Teams/mobiltelefon fredag 3. mai 2024 mellom kl. 12:00-14:30.
 
Alle medlemmene i forskningsutvalget​ svarer gjerne på spørsmål. Forskningsutvalget lager innstilinger på vegne av Fung. medisinsk direktør Hege Harboe-Sjåvik som foretar de endelige beslutningene.


​​