Planlegge forskningsprosjektet - del 1 - Nettverk

Det er viktig å skaffe seg gode fagkontakter som kan være sparringspartner og utvikle prosjektet ditt videre.

​Finne og utvikle ideer til et forskningsprosjekt

Det er viktig å stille spørsmål som: Er sykdomsmekanismene kjent i nødvendig detalj for å kunne praktisere medisin på et vitenskapelig grunnlag? Kan nye metoder belyse tidligere uløste problemstillinger? Er det noen kunnskapshull som ikke er dekket av litteraturen? Har du nok pasienter lokalt til å lage og teste ut hypoteser? Må du ha samarbeidspartnere regionalt eller nasjonalt for å utvide pasientgrunnlaget? Kan du se andre mulige løsninger, eller kanskje kan det utvikles nye metoder? 
Har du ideer til forskningsprosjekter, men er uten forskningserfaring, kan du enten kontakte vår eget fagmiljø eller forskere/klinikere ved eksterene enheter, institutter på universiteter eller andre helseforetak som har nødvendig vitenskapelig kompetanse innen det aktuelle fagområdet. De kan være mulige samarbeidspartnere for å utvikle prosjekte ditt.

Begynn gjerne med et internt kvalitetssikringsprosjekt!

Ofte kan du starte opp en forskerkarriere ved å først delta i et internt kvalitetssikrings-prosjekt, for eksempel for å hente ut data fra sykehusets egne pasientjournaler til å forbedre våre interne prosedyrer.  Det innbefatter undersøkelser og evalueringer som har til formål å kontrollere at diagnostikk og behandling faktisk gir de intendenderte resultater i Helgelandssykehuset, eller sammen med andre HF med felles behandlingsrettede helseregistre (pasientjournalsystem), evt der HFene har etablert et formalisert journalsamarbeid. Du må først få godkjenning for tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og dispensasjon fra taushetsplikten. Det anbefales å gi de registrerte pasientene mulighet til å reservere seg. Da holder det med intern godkjenning av klinikksjef og personvernombud​
 
Hvis kvalitetsikringsprosjektet også inkluderer et samarbeid med andre foretak og institusjoner for å utveksle helseopplysninger med ulike helseregistre (pasientjournalsystemer), såkalt kvalitetssikring på tvers av virksomheter, må du i tillegg søke til Helsedirektoratet (HDIR) (i henhold til helsepersonelloven § 29 b), for å få samtykke til tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og dispensasjon fra taushetsplikten. Søknadskjema kan lastes opp fra Helsedirektoratets hjemmeside som finnes nederst på informasjonssiden om taushetsplikt og opplysningsplikt Søknad sendes til postmottak@helsedir.no.
 
​Alle kliniske avdelinger kan bruke studenter til kvalitetssikringsprosjekter. Prosjektideen kan for eksempel  formidles til andre lokale helseforetak og universiteter (også via klinikkledelse eller forskningsledelsen), for å bygge nettverk eller for å planlegge videre mot forskning. 
Skriv ned problemstillingen/ hypotesen. Dette øker bevisstheten og skjerper formuleringen. Vurder og definer prosjektets hovedmål og eventuelle delmål, dette øker sjansen for et godt forskningsresultat. Den første kreative fasen kan være krevende for å få gode ideer som kan testes som forskningsprosjekter. Det er mulig å trene på denne prosessen: Ness, R: Innovation Generation: How to Produce Creative and Useful Scientific Ideas; Oxford University Press, 2012.

Hvem trenger du til prosjektet ditt?

Det er lurt å tenke igjennom hva skal til for å lykkes. Hvor ambisiøs er du? Det er mulig å bygge nettverk ikke bare regionalt og nasjonalt, men også internasjonalt. 
Du finner og kan utvikle et godt nettverk ved å kontakte forfattere av relevante artikler som jobber på beslektede fagområder. Ellers er det også mulig å bygge nettverk fra de du treffer på konferanser og seminarer. Bruk gjerne digitale verktøy som LinkedIn for å utvikle nettverket ditt. 
Hvis du mener ideen din er så ny og radikal at du ikke ønsker at andre kan kopiere denså er det lurt å først  beskytte den først med en gjensidig konfidensialitetsavtale (NDA/CDA) . Da kan du og partnerne du ønsker å snakke med beskytte hver deres ideer og utvikle nye ideer i fellesskap. Spør Forsknings- og innovasjonssjefen om å få et templat. 
 

Hva gjør du videre?

Når du har fått på plass nettverket og samarbeidspartnerne, er det viktig å vurdere om dette holder for å drive prosjektet for å få resultater?  Hva skal hver partner gjøre? Er det noen hull i planleggingen som ikke har nok fagkapasitet til å bli svart ut?  Her er det lurt å være kreativ i hypotesetestingen. Se gjerne på tvers av faggrupper. Kombiner med utradisjonelle fagfelt for ditt område og kan lage ny tverrfaglig kunnskap. Er det også behov for andre fagekseperter som kan være del av av en styringskomite eller referansegruppe? Det anbefales å bygge et internasjonalt nettverk innen ditt område som gir større impact når det skal senere søkes etter finansisering. 

 

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

SKDE  jobber med å kartlegge og synliggjøre geografiske ulikheter i spesialisthelsetjenesten. Målet er å bidra til likeverdige helsetjenester av god kvalitet uansett hvor pasientene bor.​

​​SKDE​

Klinisk Forskningsavdeling på UNN

Klinisk Forskningsavdeling på UNN gir både metodehjelp via forskningsposten og gir mulighet for å søke om forskningsstøtte.
 
 
 
Forskningsposten​

 

Tilbake til Planlegge forskningsprosjektet - del 1​​Sist oppdatert 24.04.2024