Videreføre forskningsprosjektet - del 5 - gjennomføring

Prosjektleders ansvar (Utdrag fra PR58836​)​

  • Prosjektleder har ansvaret for gjennomføringen av forskningsprosjektet i henhold til protokoll, økonomi, vilkår og retningslinjer fra bl.a. Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), Legemiddelverket (SLV) eller finansieringskilder, og for at de finansielle midlene benyttes i overensstemmelse med de betingelser som ligger til grunn for bevilgningen. 
  • ​​Prosjektleder påfører kostnadssted til bevilgingen fått av økonomiavdelingen for alle løpende utgifter, som personell, tjenester og varer, samt inntekter (overføring fra finansieringskilde) (se mer informasjon i  Oppstart og forankring - [PR48144] ).
  • Prosjektleder har ansvaret for å administrativt, evt. faglig, følge opp progresjonen til prosjektmedarbeidere fra Helgelandssykehuset til styringskomiteer/referansegrupper og eksterne finansieringskilder, herunder eksterne medarbeidere ved utvidede prosjektfullmakter fra styringsgruppen/ finansieringskilden.
  • Prosjektleder har ansvar for å aktivt involvere brukerrepresentant(er) i prosjektet og honorere deltakelse av representanten i henhold til gjeldende retningslinjer, f.eks. Honorering av brukermedvirkning i Helse Nord - [RL10048].  Se også Veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten.  Sjekk nettsiden til brukerutvalget ved Helgelandssykehuset for videre kontaktopplysninger. Det må eventuelt søkes til brukerutvalget via e-post til  rådgiver i samhandlingsavdelingen, eller via e-post til samhandlingssjef, for å få oppnevnt brukerrepresentant.
  • ​Prosjektleder har det fortløpende ansvaret for å vurdere om eventuelle endringer i prosjektets formål, metode, tidsforløp eller organisering medfører behov for ny søknad til REK eller SLV, eventuelt også oppdatere finansieringskilder, og følge opp med å registrere behov for, og å effektuere, endringsmelding.  Dette er utførlig beskrevet i Endring og forlengelse av forskningsprosjekter - [PR48149]
  • Melding ved uønskede medisinske hendelser: Prosjektleder skal omgående gi skriftlig melding til tilsynsmyndighetene om alvorlige, samt uønskede og uventede, medisinske hendelser ​som antas å ha sammenheng med gjennomføringen av forskningsprosjektet. Prosjektleder og prosjektmedarbeidere skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for deltakernes sikkerhet. Ved unaturlig dødsfall skal politiet varsles omgående.  Prosjektendringssøknad må deretter sendes til REK. Se også egen prosedyre, Håndtering av uønskede hendelser og avvik i forskning - [PR48163]
  • Administrativ korrespondanse, bl.a. med REK og andre instanser, arkiveres fortløpende i Helgelandssykehuset sitt elektroniske saksarkivsystem. Prosjektleder sender administrative saksdokumenter til forskningssjef i henhold til prosedyre, Arkivering av administrative prosjektdokumenter - [PR48148].

NB: Lenkene til DocMap fungerer KUN om du er innlogget på sykehusets nett

​Tilbake til Videreføre forskningsprosjektet - del 5

Sist oppdatert 24.04.2024