Forskningsutvalget

Forskningsutvalgets hovedoppgave er å legge til rette for forskning i helseforetaket.

Fra februar 2024 er det følgende medlemmer i forskningsutvalget:

Dame med briller og langt hår

Venke A. Grane

Venke A Grane, Helgelandssykehuset Mosjøen

Venke A Grane er spesialist i nevropsykologi, fagrådgiver og forsker i Nevropsykologisk avdeling, Helgelandssykehuset Mosjøen, i 50 % klinisk- og 50% forskerstilling. Grane er i forskning også tilknyttet UiO, Psykologisk institutt og forskningsgruppen FRONT Neurolab og RITMO. I sitt kliniske arbeid er hun tilknyttet UNN, R-FAAT, nevropsykiatrisk konsultasjonsteam for Nord-Norge. Grane har også utdanning som veileder for spesialistutdanning (NPF), gjennomført lederutviklingsprogram (HSYK), og utviklingsprogram for Forskningsgruppeledelse (UiT).  
 
Grane har arbeidet innen klinisk nevropsykologi siden 1993, og i sykehuset fra 1999 der hun var med å etablere nevropsykologi som en foretaksfunksjon, og senere nevropsykologisk forskning. Grane har hele tiden hatt fokus på kvalitetsarbeid og metodeutvikling og fra 2006 også i forskning. Grane leder nå forskningsgruppen i nevropsykologi som gjør nevropsykologiske- og elektrofysiologiske kliniske studier der et mål er å bidra til at forskningsbasert kunnskap gjøres tilgjengelig for klinisk virksomhet. Grane har deltatt i arbeidet med å utarbeide, implementere og evaluere Helgelandssykehusets felles prosedyre for utredning, diagnostisering, og behandling av ADHD. De siste 15 årene har hun sammen med forskningsgruppen, nasjonale- og internasjonale samarbeidspartnere, studert nevrokognitive, elektrofysiologiske og atferdsmessige aspekter ved ADHD hos voksne. Forskningen har base i Helgelandssykehuset, og involverer primærhelsetjenesten, organisasjoner og næringsliv på Helgeland. 

Mann i ambulanseuniform

Adam Awanzo

Adam Awanzo er avdelingsleder for stab kompetanse og utvikling i prehospital klinikk.

Adam Awanzo har jobbet som ambulansearbeider i HSYK siden 2016. I 2017 startet han i stilling som fagutvikler i ambulansetjenesten.

Fra 1. januar 2022 startet han som avdelingsleder i prehospital klinikk. Han har utdanning innenfor kompetanseutvikling og studerer for tiden til en MSc. i prehospital critical care. Han er også universitetslektor innen akuttmedisin ved Nord universitetet.

Mann med mørkblondt hår i grønn kirurgijakke

Arild Alvestad-Harboe

Arild Alvestad-Harboe​ er anestesisykepleier ved sykehuset i Mosjøen. 

Arild Alvestad-Harboe gjennomførte grunnutdanning i sykepleie i Narvik i 2010, startet så arbeid ved UNN, på hjertemedisinsk sengepost og senere medisinsk intensiv. Videre fulgte flytting til Helgeland i 2013, og Alvestad-Harboe arbeidet der ved akuttmottak/intensiv frem til videreutdanning i anestesisykepleie, fullført i 2019.

I dag arbeider Alvestad-Harboe med klinisk anestesi og forbedringsarbeid ifm langtidsliggende venekatetere, samt forbereder seg på masterstudier med sluttdato i 2024.

Blond dame i sort genser

Tanja Pedersen

Tanja Pedersen, Klinikksjef.

Tanja Pedersen jobber som klinikksjef for diagnostikk og kliniske servicefunksjoner. Har tidligere vært enhetsdirektør i Mosjøen siden 2016 – 2021. Før den tid var hun ansatt som helsesjef i Vefsn kommune, og helse- og omsorgssjef i Grane kommune.

Pedersen har også i mange år jobbet som sykepleier og leder innen andre fagområder, samt jobbet som pedagog i videregående skole. Hun har sykepleierutdanning, lederutdanning og pedagogisk utdanning. Bor nå i Sandnessjøen.


 


 


Eldre mann med briller og grått hår

Dag Utnes

Brukerrepresentant Dag Utnes

Dag Utnes har tidligere vært medlem av Brukerutvalget i Helgelandssykehuset og medlem og leder av Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF. Han har utdannelse fra kokkeskole, stuertskole samt innen yrkespedagogikk. Han har kokkesertifikat, kokkefagbrev og fagbrev som terminalarbeider. Utnes har arbeidet som kokk,  byssegutt og messegutt på flere båter. Han har også vært kokk på Cafe Tipperrary Mosjøen og kjøkkensjef på Blindern Studenthjem. I tillegg har han jobbet som kjøttindustriarbeider ved Nord-Norges Salgslag i Mosjøen. 

Utnes har vært hovedtillitsvalgt og fagforeningsleder ved Nord Norges Salgslag Mosjøen gjennom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). I tillegg har han også vært medlem av Forhandlingsutvalget for Kjøttindustrien, og tidligere leder av LO i Mosjøen. Han har mange kurs og konferanser gjennom NNN og LO systemet med LO skolen trinn 1.

Dame med halvlangt blondt hår

Anne Ingeborg Pedersen

Rådgiver Anne Ingeborg Pedersen

Anne Ingeborg Pedersen er oppvokst i Mo i Rana. Hun ble utdannet sykepleier i Levanger i 1986 og jobbet på hjerteovervåkning og hjertekirurg i henholdsvis Levanger og Oslo, frem til hun flyttet tilbake til Mo i Rana i 1991. Her startet hun som avdelingssykepleier i akuttmottaket, bare avbrutt av videreutdanning i intensivsykepleie i Bodø. Deretter ble hun avdelingssjef for akuttavdelingene Mo i 2007. 

Pedersen har også økonomi og administrasjonsutdanning ved BI (Oslo) og Master of Public  Administrasjon, ved Høgskolen i Trondheim/NTNU/ Copenhagen business school (2007). Siden 2013 har Pedersen vært rådgiver i fagavdelingen Helgelandssykehuset. Oppgavene har vært utdanning av helsepersonell, medlem i forskningsutvalget, samarbeid med universitet og høgskoler, beredskap, pasientsikkerhet og hun har vært stedfortreder for leder i avdelingen. Hun har et stort engasjement for utdanning, pasientsikkerhet og beredskap.

 

Rådgiver/forsker Svetlana Zykova, Klinisk forskningsavdeling – UNN

Svetlana Zykova er utdannet lege (Cand.med.; summa cum laude, 1996)  og Dr.med. (2002). Hun har over 20-års erfaring innen translasjonsforskning, både i akademia og industri. Zykova er spesialist i medisinsk biokjemi.

Zykova har videreutviklet ideer fra Bench-to-Bedside. Hun har 30 publikasjoner (28 fagfellevurderte tidsskrifter, 2 bokkapitler). Zykova har vært avdelingsleder for Klinisk forskningsavdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge (2014-2019). Hun har også to års forskningsopphold ved Uppsala Universitetet, Sverige og 2,5 år ved The University of Sydney, Australia. Nå arbeider Zykova som overlege ved Hormonlaboratoriet på Oslo Universitetssykehus HF. Hun er også forsker/ rådgiver på UNN og Troms fylkeskommune. 

Alle medlemmene kan kontaktes i forbindelse med spørsmål om forskning og utvikling.

Forskningsutvalge​​​t har følgende oppgaver:

  • Bidra til å bygge opp nettverk, infrastruktur og støttefunksjon rundt forskningsaktiviteten i foretaket.
  • Utarbeide strategiplan for forskning og utvikling i Helgelandssykehuset HF.
  • Etablere oversikt over forskningsaktiviteten i foretaket, herunder publiserte artikler, presentasjoner på kongresser og deltakelse i multisenterstudier.
  • Bidra i å sette opp arrangementer for ansatte (forskningskonferanse, seminarer, møter etc).
  • Innstille for disponering av foretakets sentrale forskningsmidler.
  • Innspill for statutter vdr. forskningspriser i foretaket.
  • Gi råd i forbindelse med søknader om forskningspermisjoner i henhold til foretakets permisjonsreglement, jfr. "Utdanningspermisjoner, pkt. 6 - Forskningsarbeid".
Forskningsutvalget er et rådgivende utvalg i forskningssaker og rapporterer til medisinsk direktør.  
 
Forskningsutvalget oppnevnes for 4 år av medisinsk direktør etter innstilling av forsknings- og innovasjonssjefen. Det skal utnevnes medlemmer fra hver klinikk – helst med forskererfaring - 6 totalt. Av disse seks bør det være 2-3 representanter fra interne stipendiater/ forskere. Alle medlemmer er jevnbyrdige og har lik stemmerett. Ved likt antall stemmer, teller forsknings- og innovasjonssjefens stemme for 2.  
 
Det forventes at interne medlemmer av forskningsutvalget (klinikkrepresentanter) har konkrete oppgaver for å synliggjøre og promotere forskning i klinikken de representerer. 

Søk støtte til forskningsmidler

Sist oppdatert 24.04.2024