Verktøy for innovasjon og kreativitet

Innovasjonsstøtte

Det finnes flere gode introduksjonssider om innovasjon og verktøy på internettet. Under er korte beskrivelser og lenker relevante for helseforetak. 

Behovsdrevet innovasjon er syntesen av tre dimensjoner: behov, marked og løsning. De må ivaretas for å sikre utvikling av et produkt eller tjeneste som har et markedsmessig potensial og som raskt kan implementeres. BehovBrukerne er eksperter på sin egen situasjon, og deres kunnskap er verdifull i innovasjonsprosessen. Marked: Både kommersielt marked og verdiskapingen en ikke-kommersiell løsning kan gi gjennom effektivisering og kvalitetsforbedring. Løsning:  Hensikten er å identifisere potensielle løsninger som sikrer at brukernes behov innfris. 

Håndboken er et hjelpemiddel og verktøy for alle som arbeider med innovasjon i
helsesektoren. Håndboka viser til ulike metoder og tips som gir leseren en god tilnærming mot en behovsdrevet innovasjonsprosess. Anbefalte metoder er beskrevet steg for steg, og gjør veien mot en behovsdreven utvikling av både produkter og tjenester enklere.

Håndbok innen behovsdrevet innovasjon i helsesektoren (.pdf) 


Gode råd fra kommuner som er med i Nasjonalt velferdsteknologiprogram er samlet i en kvikk-guide slik at de som ikke er helt i mål får hjelp til å komme i gang. Kvikk-guide til velferdsteknologi

Kvikk-guide om behandling av helse- og personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi

Kvikk-guide til anskaffelser av velferdsteknologi

Kvikk-guide for videokommunikasjon

I denne metodesamlingen har Innomed samlet og beskrevettjenestedesignmetoder(.pdf) som alle kan bruke for å skape bedre tjenester.  Metodene er samlet innenfor fem kategorier: kartlegging, bearbeiding, visualisering, utvikling og testing. 

Introhefte Metodesamling Tjenestedesign (.pdf)

Metodesamling tjenestedesign (.pdf) 

beskriver mange ulike måter å innovere på: 

Service blueprint, 
Brukerreisekart, 
Personas, 
Interessentkart, 
Dybdeintervju, 
Tjenestesafari, 
Scenario med personas,
Tjenestergjennomgang, 
Perspektivbriller, 
Observasjon, 
Kontaktpunktkart, 
Service blueprint med brukers tilfredshet, 
Tilfeldig input, 
Rød og grønn fase, 
Holde workshop, 
Sortering med lapper, 
x møter y, 
Intervjuguide, 
Intervjumal, 
10 på topp, 
Samt det å prototype en tjeneste.

Verktøy for tjenesteinnovasjon, videokommunikasjon og helseinnovasjon

er basert på erfaringer fra 20 års arbeid med innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgsektoren.

Fire ganger i året kan du søke om prosessveiledning fra Innomed, for å starte opp med tjenesteinnovasjon i helsevesenet. De veileder i planlegging, gjennomføring og implentering av tjensteinnovasjon.

Her finner du lenken til prosessveiledning

Denne rapporten gir tips til hvordan man kan finne ut hva som finnes av løsninger og produkter (.pdf) (NB: Rapporten er fra 2013).

Er en praktisk metodikk som setter kommunene i stand til å endre offentlige tjenester for å møte fremtiden. 
er utviklet av KS, Helsedirektoratet, PA Consulting, Making Waves, AHO og SINTEF. Veikartet tar deg gjennom seks faser, fra behovet oppstår til ny praksis er satt i drift. Verktøyene du trenger presenteres i hver fase: 
 
Her finner du en oversikt over 


Les også 30 tips for å lykkes med tjenesteinnovasjon (.pdf) 

(Laget av SINTEF og Innomed)

N³ (Nytt - nyttig - nyttiggjort) 

beskriver  på en kortfattet og god måte hva innovasjon er, og er i tillegg et konkret prosessverktøy som gir tilbakemelding og veiledning på konkrete case. 

Verktøyet gir også mulighet til å legge inn og få ut rapport på ens eget prosjekt

"N³" er utviklet av Innoco og SINTEF for KS.

Dette er en nettbasert metode- og eksempelsamling 

som er ment å fungere som hjelpemiddel og inspirasjon for politikere og kommunale ledere slik at kommunene kan jobbe systematisk med innovasjon. Samlingen er utviklet av KS. Verktøyet har fem komponenter som gir et grunnlag for en systematisk bruk av innovasjon

Dette er en håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon,

for ledere, medarbeidere og tillitsvalgte, som skal bidra til å utvikle virksomheters innovasjonsevne. Medarbeidernes idéer, kunnskap og erfaring skal inkluderes på en mer systematisk måte. Håndboken er utarbeidet av International Research Institute of Stavanger (IRIS) og NTNU Samfunnsforskning på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet.

Denne veilederen for førkommersielle anskaffelser 

i spesialisthelsetjenesten, er utarbeidet av helseregionene i Norge i samarbeid med Sykehuspartner, Difi, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Hinas, 2013. 

Det finnes en nettside fra Nasjonalt program for leverandørutvikling der du kan sjekke om et behov kan løses gjennom en innovativ anskaffelse: Innovative anskaffelser (NHO/KS/Difi)

I Kriterieveiviseren finner du formuleringer til krav og kriterier for miljø og sosialt ansvar, og dokumentasjon av kravene, som kan stilles i en anskaffelsesprosess. Kriterieveiviseren (difi)

Dette er en lenke til en Mycoted 

som er en bedrift som spesialiserer seg for å forbedre kreativitet og innovasjon for å løse problemer. Lenken er en kilde til verktøy og teknikker som er åpen for alle. 

Metodesamling tjenestedesign (.pdf) fra Innomed beskriver mange ulike måter å innovere på.

Miro - verktøy for digital workshop

Ide og problemløsning fra KS

Her finner du metoder fra Design thinking.  

Prosjektkanvas.

Digitaliseringsdirektoratet har 

prosjektveiviseren

Prosjektveiviserens formål er å bidra til flere vellykkede prosjekter. Den beskriver virksomhetens overordnede styring av sine prosjekter, basert på faser og beslutningspunkter. Ved hvert beslutningspunkt (BP) godkjenner virksomhetsledelsen/ prosjekteieren overgang fra en fase til den neste.

I små prosjekter er naturlig nok prosjektstyringen som oftest mindre utfordrende enn i store prosjekter, og Prosjektveiviseren vil kanskje fremstå som unødig omfattende. Det finnes ikke noen mini-variant av Prosjektveiviseren, og utfordringen med å bruke Prosjektveiviseren på en effektiv og hensiktsmessig måte for små prosjekter tilfaller dermed primært prosjekteieren og prosjektlederen.

Ikke alle ideer egner seg til en rett-frem prosjektstyringsmodell. Inkrementelle innovasjoner kan godt kjøres som et prosjekt, men ideene kan også være så nye og radikale at heller smidige og sirkulære metoder bør benyttes, noe som er vanlig i forskning.  Dette er også sitert av Digitaliseringsdirektoratet, og modellen deres gir rom for en slik modifisering:

Innovasjon og smidig metodikk

Det finnes flere verktøy for Forretningsmodellinnovasjon, som for eksempel:

  • Blue Ocean
  • Doblin
  • Osterwalder
  • SIT-trianglet
Sirkulære prosesser - Reisen mot produktet eller tjenesten:

  • Lean metodikk
  • Think-Play-do
  • Design tenking
  • Smidige grupper
Etablering av bedrift?

  • Internasjonalisering
  • Forretningsplan
Kontakt forsknings- og innovasjonssjefen for å få tilsendt relevant informasjon

Det er flere innovasjonsnettverk som er rettet mot helse:

Kontakt Kunnskapsparken i Helgeland

som din lokale sparringspartner for å utvikle nye ideer. 

Diskuter teknologiske prosjekter med SINTEF Helgeland

Helgeland kommuner

Norway Health Tech

Alrek helseklynge via Universitetet i Bergen

Helseklyngen

Helseklyngen er en idéell forening og et formalisert klyngesamarbeid mellom tilbydere til spesialisthelsetjenesten og NAV. Klyngen har i 5 år vært en del av det nasjonale klyngeutviklingsprogrammet Arena – i regi av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA.

Fremtidens Operasjonsrom på St.Olavs

Oslo Cancer Cluster

Norwegian Smart Care Cluster

Nasjonalt senter for e-helseforskning på UNN

Digital Health & Care 4.0

Få din egen helsementor via Innovasjon Norge.

Du vil få tilbud om en samtale med en  koblingsansvarlig fra E&Y, Connect Norge, Kunnskapsparken i Bodø, samt helseklyngene for gründere som utvikler produkter og tjenester for helsesektoren

er et statlig finansiert klyngeprogram som skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjonSist oppdatert 24.04.2024