Brukerutvalget

Brukerutvalgets rolle er å være rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbud til brukere, pasienter og pårørende.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Brukerutvalget samlet i juni 2023.

Brukermedvirkning er avgjørende for å skape pasientens helsetjeneste. Brukerutvalget skal sikre at pasientenes stemme blir hørt, at brukernes erfaringer, råd og forslag til forbedringer når fram til helsetjenesten. 

Brukerutvalget er satt sammen av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner.  

Et nærbilde av en mann

Anne Lise Brygfjeld

Leder av Brukerutvalget og observatør i styret i Helgelandssykehuset

anne.lise.brygfjeld@gmail.com 95 03 85 77

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017. Klikk på lenken under for å ta kurset. Det kan hende du må trykke på oppdatring av nettleseren for å få åpnet kurset. 

Brukermedvirkning - nettkurs for brukerrepresentanter på systemnivå

Tove Linder Aspen, TSB (Ivareta - pårørende berørt av rus)
Telefon: 922 49 855, davegarden@hotmail.com

Otto Stormyr, FHNP (Foreningen for human narkotikapolitikk)
ottostormyr@yahoo.no

Marian Johansen, Mental Helse

Grete Bang, Eldrerådet
Telefon: 419 31 425, greteban@online.no

Dag Utnes, Kreftforeningen
Telefon: 920 44 937, dagutnes@gmail.com

Liv Jamtli, FFO  (NRF - Norges Revmatikerforbund)​

Telefon: 480 25 837, livjamtli@hotmail.com

 

Vararepresentanter:

Rigmor Røberg, Kreftforeningen

Telefon: 906 22 118, ribero@online.no

Hilde Valrygg Vik, FFO  (HLF - Hørselshemmedes landsforbund)

Telefon: 976 60 414, hil-vik@online.no

Bjørn Helge Hansen, Eldrerådet
Telefon: 951 80 965, bhelgeh@outlook.com

​Brukerutvalgets mandat i sin helhet for 2022 - 2024 finner du her

 1. Arbeidsoppgaver
 1. Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende. Arbeide for styrket brukermedvirkning.
 2. Brukerutvalget skal være proaktiv og rette seg mot brukere på tvers i helseforetaket, uavhengig av tilknytning til brukerorganisasjon.
 3. Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, etnisk opprinnelse, bosted og sykdom/diagnose.
 4. Brukerutvalgets skal bidra i arbeidet med forbedring av brukernes tilbud i Helgelandssykehuset, eksempelvis gjennom kvalitetsutvalg og prosjekter som omfatter endringer av fysiske miljø og/eller endring i pasienttilbud.
 5. Styret og helseforetaket arbeider ut fra et årshjul som viser mål- og strategiarbeid og ulike prosesser som foregår i foretaket. Brukerutvalget skal holdes orientert om arbeidet som pågår, og delta/medvirke/bidra i prosjekt, råd, utvalg i saker som angår tjenestetilbudet.
 6. I interne prosjekter som krever brukermedvirkning kan brukerutvalget foreslå kandidater til styringsgruppe og/eller prosjektgruppe/arbeidsgrupper og liknende.
 7. Retningslinjene sier at brukerutvalget skal behandle:
  1. Helseforetakets budsjett og virksomhetsplan
  2. Helseforetakets årlige melding
  3. Oppdragsdokument og virksomhetsplan
  4. Strategi og status for arbeid med kvalitetsmål, ventetider mv. 
 8. Brukerutvalget skal avgi høringsuttalelser til relevante planer og utredninger.
 9. Lage årsrapport om egen virksomhet.
 10. Evaluere egen virksomhet minst en gang i løpet av funksjonsperioden.
 11. Brukerutvalget skal holdes orientert om brukerundersøkelser og aktivt bruke resultatene i forbedringsarbeidet.

  Brukerutvalgets kontakt med styret og administrasjon

  Brukerutvalgets leder eller stedfortreder for denne, har observatørstatus med talerett i Helgelandssykehusets styremøter
 • Protokoller og årsmelding fra brukerutvalget legges ut på helseforetakets internettside helgelandssykehuset.no/brukerutvalget
 • Innspill til saker og uttalelser fra brukerutvalget skal sendes ledelsen i helseforetaket, ved administrerende direktør 

Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for for styret og administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Regionalt brukerutvalg (RBU)

  ​Medlemmer i brukerutvalget benytter personalportalen​ for å levere reiseregninger og krav om honorar. Medlemmene har personlige brukernavn og passord. 

  • ​Reiseregninger utbetales fortløpende.
  • Honorar utbetales den 12. i hver måned. Krav om honorarskjema må da være registrert innen den 20. i måneden før for å komme med i utbetalingen.

  Møtehonorar til brukermedvirkere, fastsettes som følger: 
  • ​​Fysiske møter, heldags: kr. 2080,- 
  • Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 2080,- 
  • Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 1040,-
  • I prosjekter med mange korte møter over en relativt kort periode utbetales timelønn etter satsene i Statens personalhåndbok, kr 486,- pr time.
  • Deltakelse i utvikling og gjennomføring av lærings- og mestringskurs har egne satser.
  ​​Godtgjørelse til leder og nestleder av brukerutvalg/ungdomsråd (Helse Nord)
  • Årlig godtgjørelse for leder kr. 27 700,- 
  • Årlig godtgjørelse for nestleder kr. 20 300,- ​
  Foredrag/innlegg på konferanser
  • Deltagelse på møter og konferanser hvor utgifter til reise, diett og/eller konferanseavgift påløper, skal godkjennes på forhånd av foretaket. Det utbetales i utgangspunktet ikke honorar for deltakelse på kurs/konferanse. Dersom brukerrepresentanten inviteres til å holde innlegg, skal reiseutgifter og honorar primært dekkes av arrangør. ​
  • Foredrag/innlegg på konferanser kan godtgjøres i henhold til program. Forberedelse av originalforedrag kan honoreres med inntil 4 timers forberedelse (timesats 486,-) .
  • Dersom foredraget er holdt tidligere, kan representanten kreve 1 time forberedelse. Avtaler om godtgjørelse av foredrag skal inngås før oppdraget aksepteres.

  Anne Lise Brygfjeld , leder av brukerutvalget
  Telefon: 95 03 85 77 ,
  E-post: anne.lise.brygfjeld@gmail.com 

  Sekretariat: 

  Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef
  Telefon: 75 66 18 41 /91 66 22 26
  E-post: knut.roar.johnsen@helgelandssykehuset.no

  ​Henrik Ånes Skaret, rådgiver samhandlingsavdelingen
  Telefon: 46446640
  E-post: henrik.skaret@helgelandssykehuset.no

    
    
   Både pasienter, pårørende og avdelinger er velkomne til å melde inn saker. Kontakt brukerutvalget på postmottak@helgelandssykehuset.no

   Sist oppdatert 31.01.2024