Fagkurs

Forsknings- og innovasjonsforelesninger - våren 2023

Forsknings- og innovasjonsforelesninger på utvalgte dager hver måned. Det legges ut et opptak av hver forelesning.

Tid og sted

Når

  1. 23. jun. 2023, 11:30 - 12:15

Type arrangement

Webinar

Se hele forelesningplanen med tidspunkter for våren 2023. Lenker oppdateres her når det foreligger. Det legges ut opptak av hver forelesning. 

NB: Når dere deltar i Teamsforelesningene:  Husk å skru av egen mikrofon og video. Spørsmål stilles i chat, og besvares på slutten av forelesningen. 


Bjørn Odvar Eriksen - 3. februar

Bjørn Odvar Eriksen er professor ved institutt for klinisk medisin ved Norges Arktiske Universitet UiT og overlege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i nyremedisin.

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 3. februar 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Sammenhengen mellom blodtrykk og nyrefunksjon i normalbefolkningen – resultater fra RENIS

Hypertensjon er regnet som en av de viktigste årsakene til at nyrene svikter, men sammenhengen mellom blodtrykk og nyrefunksjon er mer komplisert enn tidligere antatt. Innlegget fokuserer på bruk av riktige metoder ved studier av disse problemstillingene.

NB: Denne presentasjonen blir IKKE tatt opp på video og publisert på YouTube.

"Blood pressure and GFR decline in the general population. Results from the Renal Iohexol Clearance  Study (RENIS) (pdf)"

Runa Marie Andreassen - 10. februar

Runa M. Andreassen er overlege i nyremedisin og PhD stipendiat fra Helse Nord ved Helgelandssykehuset

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 10. februar 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Orosomucoid, en bedre markør for tap av nyrefunksjon?

NB: Denne presentasjonen blir IKKE tatt opp på video og publisert på YouTube.

"Orosomucoid i urin - en markør for tap av nyrefunksjon (pdf)"


Agnethe Eltoft - 17. februar

Agnethe Eltoft er førsteamanuensis ved  Institutt for klinisk medisin ved Norges Arktiske Universitet UiT,  spesialist i nevrologi og er overlege ved Nevrologisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). 

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 17. februar 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Kunstig intelligens for å detektere storkarokkulsjoner og bedre akutt hjerneslagdiagnostikk i Helse Nord


Jørgen Sundby - torsdag 23. februar 

Jørgen Sundby har i snart 20 år hatt bi-stilling som spesialist i nevropsykologi ved Nevropsykologisk avdeling i Mosjøen og er i sin hovedstilling ansatt ved Institutt for psykologi, UiT. Han har mange års erfaring med utredning av og tiltak for barn, unge og voksne med kognitive og psykiske vansker. Jørgen Sundby arrangerer et totimers digitalt lunsjkurs om ADHD.

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Torsdag 23. februar 2023 kl 11:00-13:00
Tittel: ADHD tilstand hos kvinner/jenter - er det annerledes og bør det gis mer oppmerksomhet

NB: Denne presentasjonen blir IKKE tatt opp på video og publisert på YouTube.

"ADHD tilstand hos kvinner/jenter - er det annerledes og bør det gis mer oppmerksomhet" (pdf)


Astri Gullesen - 3 mars

Astri Gullesen er rådgiver i samhandlingsavdelingen i Helgelandssykehuset og prosjektleder for Helserom Helgeland. 

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 3. mars 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Helserom Helgeland

(Forelesningen ble avlyst)


Margit Steinholt - 10. mars

Margit Steinholt er overlege og gynekolog i Helgelandssykehuset Sandnessjøen. 

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 10. mars 2023 kl 11:30-12:15

Tittel: Veksthemming fra fosterlivet fortsetter i småbarnsalder. Økt risiko i utsatte befolkningsgrupper i Kambodsja.

"Økt risiko for veksthemming hos nyfødte og småbarn (pdf)"

YouTube opptak av forelesningen/dialogen
Marianne Steinmo - 24.mars 

Marianne Steinmo er professor på NORD Universitetet i Mo i Rana innen innovasjon og Business Administration. 

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 24. mars 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Hvordan lykkes med forskning- og innovasjonssamarbeid.

"Hvordan lykkes med forskning- og innovasjonssamarbeid (pdf)"
Hege Harboe-Sjåvik og Kristoffer Hammer Endresen - 31. mars

Hege Harboe-Sjåvik er smittevernoverlege og leder av antibiotika-teamet i Helgelandssykehuset.
Kristoffer Hammer Endresen er spesialist i medisinsk mikrobiologi og tidligere leder av antibiotika-teamet ved Nordlandssykehuset.  
Raskt svar på blodkultur er viktig for riktig antibiotikabehandling hos sepsispasienter. For pasienter på Helgeland er geografi og transporttid ofte til hinder for rask diagnostikk. Helgelandssykehuset har tatt i bruk FilmArray hurtig-PCR, et verktøy som kan gi raske svar på blodkulturer.

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 31. mars 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Filmarray - hurtig-PCR. 

NB: Denne presentasjonen blir IKKE tatt opp på video og publisert på YouTube.


Geir Lorem - 14. april

Geir Fagerjord Lorem er professor ved Institutt for psykologi ved UiT Norges Arktiske Universitet.  Han har filosofi hovedfag i Tromsø (1997) innen temaet etikk og disputerte i 2005 på et medisinsk-filosofisk prosjekt innen psykiatrisk rehabilitering. I dag forsker han på hjertepasienter og psykisk helse. 

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 14. april 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Psykiske reaksjoner før og etter hjerteinfarkt 


Jon Våbenø  - 21. april

Jon Våbenø er forsker ved Helgelandssykehuset.   Han er utdannet farmasøyt og har doktorgrad i legemiddelkjemi, som er et farmasøytisk fagfelt i skjæringspunktet mellom kjemi, biologi og medisin. 

Jon Våbenø skal snakke om legemiddelutvikling, hvilke faktorer som oftest hindrer suksess, og hvilken relevans dette har for hans egen forskning. Utvikling av nye legemidler er en svært ressurskrevende prosess, som feiler i nærmere 95% av tilfellene. Våbenø vil i denne forelesningen forklare hvordan legemiddelutvikling foregår, hva som er årsakene til at så mange utviklingsprosjekter feiler, og hvordan dette er relevant for hans egen forskning på kjemokin-systemet, der utvikling av legemidler er spesielt utfordrende.

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 21. april 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Hva kan vi lære av (feilet) legemiddelutvikling?

"Hva kan vi lære av (feilet) legemiddelutvikling (pdf)"

YouTube opptak av forelesningen/dialogenGeir Bjørkøy - 28 april

Geir Bjørkøy startet i 2021 som daglig leder for Vitensenter Nordland. Han har doktorgrad fra Universitetet i Tromsø innen cellebiologi og kreftutvikling og var fra 2008 professor ved Fakultet for Naturvitenskap og gruppeleder ved CEMIR, Senter for fremragende forskning, NTNU. Forskningen har vært dreid rundt hvordan våre celler fjerner og resirkulerer ødelagte, overflødige eller fremmede komponenter. Dette forskningsfeltet har i de siste årene hatt stor  betydning for hvordan vi i dag forstår grunnleggende sykdomspreventive mekanismer og naturlige aldringsprosesser. Foredraget vil gå fra basale mekanismer til pågående kliniske forsøk.  

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 28. april 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: En ny rolle for vårt medfødte immunforsvar

Forelesningen ble ikke tatt opp pga tekniske problemer, men her er en lenke til video om prosjektet (artikkel som ble publisert i 2023):
The type I interferon response is suppressed in metastatic versus non-metastatic breast cancer (Video)


Kjersti Grønning - 5. mai

Kjersti Grønning er forskningssjef i Helse Nord-Trøndelag og Professor II ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 5. mai 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Bruk av HUNT biobank i et helseforetak.

(Forelesningen er avlyst, men kommer opp senere)
José J. Martinez Bravo - 12 mai

José J. Martinez Bravo er PhD stipendiat fra Helse Nord ved Helgelandssykehuset

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 12. mai 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Persontilpasset medisin:

Persontilpasset medisin er den moderne tilnærming til å forstå helse. Diagnostisering og behandling er idag basert på spesifikke symptomer, blodprøver og medikamenter. Ved å samle inn og analysere helse data kan man få et utvidet bilde av helse. Dette vil gjøre det mulig å forstå helserisikoer, hvordan andre med likt utgangspunkt vil respondere på forskjellige medikamentelle behandlinger, prognose, hvordan forebygge sykdommer. Persontilpasset medisin setter enkelt individet i sentrum i stedet for sykdommen. Jo mer persontilpasset medisin utvikles jo bedre vil medisin være tilpasses alle pasienter slik at man får riktig behandling, i riktig dose, til riktig tid.

NB: Etter ønske vil forelesningen IKKE bli tatt opp og publisert på YouTube,

Persontilpasset medisin (pdf)

Inger Myrnes Hansen - 26 mai

Inger Myrnes Hansen er overlege i medisin ved Helgelandssykehuset.

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 26. mai 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Sponddylartritt i Rana

Spondylartropati er en samlebetegnelse for en gruppe revmatiske sykdommer: Ankyloserende spondylitt, psoriasisartropati, artritt assosiert med inflammatorisk tarmsykdom og uspesifisert spondylartropati.
På grunn av bedre undersøkelsesmetoder, for eksempel MR, har det blitt mulig å stille diagnose tidligere enn før.  Moderne biologisk behandling har også hatt svært god effekt.  Det har vært interesse for tidligere diagnose, men det har ført til en del overdiagnostikk og overbehandling. Det er samlet kliniske data fra pasienter med spondylartritt, deres førstegradsslektninger med symptomer som gav mistanke om spondylartritt, blodprøver og MR-bilder av ileosacralledd. Det er gjort en del genetiske undersøkelser via et internasjonalt consortium. Det er gjort undersøkelser av inflammasjonsmarkøren Calprotectin i plasma, og det er også gjort en undersøkelse av sykdomsaktivitet, fysisk funksjon og livskvalitet hos pasientene.


"Spondylartritt i Rana (pdf)"


Nina Mørkved  - 2 juni 

Nina Mørkved er psykologspesialist og forsker ved Helgelandssykehuset.

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 2. juni 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Integrert traume- og psykosebehandling: Hvor er vi, og hvor skal vi?

(Forelesningen ble avlyst)


Sameline Grimsgaard og Elin Skog - 16 juni

Sameline Grimsgaard er lege, professor i epidemiologi og leder av Tromsøundersøkelsen, UiT.  Elin Skog er biolog, byråkrat og prosjektleder for den 8.datainnsamlingen i Tromsøundersøkelsen, UiT

Tromsøundersøkelsen er Norges mest omfattende og best besøkte befolkningsundersøkelse. Mer enn 45 000 personer har deltatt i en eller flere av de sju undersøkelsene som er gjennomført siden 1974. Forskningen spenner fra kjerneområdet hjerte- og karsykdommer til andre store folkehelseutfordringer som kreft, diabetes, fysisk aktivitet og kosthold, ungdomshelse, aldring og demens, lungesykdom, psykisk helse, rus, kronisk smerte, muskel- og skjelettsykdommer, munn- og tannhelse, antibiotika resistens m.m.

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 16. juni 2023 kl 11:30-12:15
Tittel: Tromsøundersøkelsen som forskningssamarbeid fra 1974 til 2027


Melinda Berg Roaldsen, Ingvild Pettersen og Malen Otelie Nørby - 23 juni

Melinda B. Roaldsen er lege med doktorgrad innen terapier for iskemisk hjerneslag og er førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet. Hun er for tiden konstituerende Forsknings- og utdanningssjef  på UNN. Med seg har hun seksjonslederne på Klinisk forskningsavdelingen (KFA) på UNN, Ingvild Pettersen og Malen Otelie Nørby.

I foredraget presenteres det eksisterende tilbudet, organiseringen og mulighetene innen forskningsstøtte og hvilken hjelp til prosjektgjennomføring som tilbys i hele Helse Nord. Klinisk forskningsavdeling i UNN er delt inn i to seksjoner. Det er seksjon for forskningsstøtte og forskningsposten. Vårt forskningsstøttetilbud er regionalt, og delvis finansiert av Helse Nord. Det betyr at alle som ønsker å forske ‒ uansett sykehus i nord ‒ kan få hjelp av oss til å realisere sitt prosjekt.
Forskning er en av UNNs fem hovedoppgaver, og ambisjonen om å doble antallet studier fram mot 2025 er i realiteten et pålegg fra øverste hold. Samtlige norske sykehus har som mål å forske mer.

Forsknings-/Innovasjonsforelesning - Fredag 23. juni 2023 kl 11:30-12:15

Tittel: Hva kan KFA tilby forskere ved Helgelandssykehuset?


Kontakt