Helgelandssykehuset 2025:

Oppfordrer brukere til å delta i høringen

Brukerutvalgets medlemmer har, lik veldig mange på Helgeland, fått framlagt rapporten fra ressursgruppen og kommer til å bruke tiden frem til 1. mars til gjennomgang av denne for å utarbeide en best mulig høringsuttalelse til Helgelandssykehuset 2025. Brukerutvalget oppfordrer også brukere som selv ikke sender inn høringsuttalelse til å komme med innspill til oss.

Publisert 18.12.2018
Sist oppdatert 20.12.2023
Brukerutvalget
Brukerutvalget Bak f.v. Einar Moen, Rigmor Røberg, Vigdis Svaleng, Tove Linder Aspen, Alf Tjønna, Knut Roar Johnsen (samhandlingssjef). Foran f.v. Ellen Sara Sparrok Larsen, Anne Lise Brygfjeld, Tove Lill Røreng Falstad (sekretær) og Andreas Lund

Brukerutvalgets mandat er helt klart beskrevet:

  • Brukerutvalget er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør for helseforetaket.
  • Brukerutvalget er et bindeledd mellom brukere, styret og administrerende direktør for helseforetaket og skal gjennom sin funksjon sørge for at brukernes interesser på en saklig måte blir drøftet og fulgt opp.

Noen av arbeidsoppgavene for brukerutvalget er beskrevet slik:

  • Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende. Arbeide for styrket brukermedvirkning.
  • Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, etnisk opprinnelse, bosted og sykdom/diagnose.
  • Brukerutvalget skal også bidra i arbeidet med forbedring av brukernes tilbud i Helgelandssykehuset, eksempelvis gjennom kvalitetsutvalg og prosjekter som omfatter endringer av fysisk miljø og/eller endring i pasienttilbudet.

Det er med disse føringene i bunnen at brukerutvalget skal utarbeide sin høringsuttalelse. Brukerutvalget skal kun på ett område prøve å påvirke samfunnsbygging, og det er ved å jobbe for at alle innbyggerne på Helgeland får et best mulig sykehus/helsetilbud.

Vi håper mange benytter muligheten til å komme med høringsuttalelser slik at administrerende direktør og styret får et best mulig grunnlag for å ta sine beslutninger som vi har stor tro på skal bli til det beste for alle brukerne på Helgeland. De som vil fremme sine innspill til brukerutvalget kan ta direkte kontakt med leder Anne Lise Brygfjeld tlf. 95038577, anne.lise.brygfjeld@gmail.com og/eller nestleder Per Hansen tlf. 99690079, perihavet@gmail.com.

Brukerutvalget vil også nytte høvet til å ønske brukere, ansatte ved Helgelandssykehuset, styret og administrerende direktør en riktig god jul og et godt nyttår.

Med vennlig hilsen

Anne Lise Brygfjeld – leder
Per Hansen - nestleder
Rigmor Røberg - medlem
Åse Irene Wrålsen - medlem
Einar Moen - medlem
Tove Linder Aspen - medlem
Ellen Sara Sparrok Larsen - medlem

Les mer om brukerutvalget