Fokus og mål

Et distriksmedisinsk senter (DMS) er en samling av helse- og omsorgstjenester for å gi sammenhengende, godt koordinerte og tilgjengelige tjenester til befolkningen, nært der de bor. Det er en modell som er utformet for å styrke samhandling mellom tjenestenivåene.

Målet med DMS-et på Sør-Helgeland er å etablere et tilgjengelig, utvidet og bedre koordinert helsetilbud nært der pasienten bor. DMS-et skal legge til rette for et helhetlig og godt helsetjenestetilbud for folk på Sør-Helgeland gjennom samarbeid mellom kommunenes primærhelsetjeneste og Helgelandssykehuset og bidra til helsefremmende, koordinerte og effektive behandlingsforløp.

DMS Sør-Helgeland skal bidra til et tilgjengelig, effektivt og godt koordinert helsetjenestetilbud for befolkningen på Sør-Helgeland.

DMS-et er en forlenget arm av Helgelandssykehuset og skal være et ledd i utviklingen av å skape både pasientens helsetjeneste og det utadvendte sykehus og bidra til å skape Norges beste lokalsykehus. I likhet med Nye Helgelandssykehuset skal utviklingen og oppbyggingen skje i tett samhandling med øvrig helsetjeneste og brukere.

Hva er et DMS?

​Det er mange forskjellige DMS i landet. Innholdet er avhengig av både regionale og lokale forhold og behov, brukerne/pasientenes behov. Det kan være lokale variasjoner i befolkningsområde, avstand til nærmeste sykehus, eksisterende kommunale tjenester i vertskommunen, i kommuner og sykehus/helseforetak som ønsker å samarbeide i DMS-et. DMS-et er også en viktig arena for kompetanseutvikling på tvers av profesjoner og nivå. Et DMS består ofte av kommunale, interkommunale tilbud og desentrale spesialisthelsetjenester. Et kjennetegn er at en eller flere kommuner samarbeider med spesialisthelsetjenesten om tjenester til pasienter/brukere før og etter eller istedenfor behandling/innleggelse i sykehus.

Hensikten med et DMS er:

 • Behandling, oppfølging og omsorg nærmere hjemmet
 • Unngå unødig bruk av sykehus
 • Samhandling og samlokalisering som styrker fagmiljø og kompetanse

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 gir retning og rammer for utvikling av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- og omsorgstjenesten: Målet er å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte. Pasientens stemme skal bli hørt – både i møtet mellom pasient og behandler og i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene. Pasientene skal ha likeverdig tilgang til gode helsetjenester uavhengig av hvor de bor i landet. Både pasienter og pårørende skal oppleve forutsigbarhet, trygghet og kontinuitet, vite at det er kort vei til god og profesjonell hjelp når det trengs – og vite hvor hjelpen er å finne.


DMS-et skal:

 • Bidra til helsefremmende, koordinerte og effektive behandlingsforløp.
 • Vektlegge egenmestring, tidlig intervensjon og forebygge funksjonstap.
 • Bidra til bedre samhandling og tverrfaglige tilbud.
 • Tilby og tilrettelegge for forutsigbare spesialisthelsetjenester og interkommunale tilbud.
 • Øke andelen polikliniske tjenester (volum og type) i DMS-et i forhold til i dag.
 • Hindre unødvendige innleggelser/re-innleggelser.
 • Bidra til tidlig utskrivning fra sykehus.
 • Være en kompetansearena for spesialisthelsetjenesten og kommunene.
 • Redusere reisekostnader for befolkningen i Sør-Helgeland.
 • Være et kvalitativt godt og attraktivt helsetjenestetilbud. DMS-et vil føre til kortere reisevei, og legger til rette for at flere av pasientene som er bosatt på Sør-Helgeland, velger det desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet.
 • Være en attraktiv arbeidsplass.
 • Være et fleksibelt bygg som kan utnyttes på tvers av fagområder.
Sist oppdatert 30.04.2021