Første møte i ekstern referansegruppe

Fredag 18. desember ble det første møtet i den eksterne referansegruppa for Nye Helgelandssykehuset arrangert. Gruppa er et rådgivende organ for prosjektet, og skal diskutere og komme med innspill på strategisk nivå. I det første møtet var utdanning hovedtema.

Merethe Myrvang, prosjektkoordinator
Publisert 06.01.2021
Sist oppdatert 08.04.2024
En mann og en kvinne i laboratoriefrakk som ser på en kvinne
Hvordan sikre framtidas behov for helsepersonell og annen kompetanse som er nødvendig for å opprettholde og videreutvikle gode spesialisthelsetjenester? Utdanning, forskning og innovasjon var tema for det første møtet i den eksterne referansegruppa.

​Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir innledet møtet med å takke deltakerne for at de stiller opp og ønsker å bidra i arbeidet med å skape Norges beste lokalsykehus. – Jeg er svært glad for å ha fått etablert denne gruppa. Sammen kan vi være med på å legge til rette for utvikling for hele Helgeland, ikke bare for Nye Helgelandssykehuset, sa Gunnlaugsdottir.

Første del av møtet ble brukt til en presentasjonsrunde der deltakerne også fikk muligheten til å si noe om sine forventninger til deltakelsen i referansegruppa. Vigdis Hartmann og Arild Vassenden presenterte styringsdokumentet i korte trekk, og viste også til andre sykehusbyggprosjekter der kommunehelsetjenesten, utdannings- og forskningsinstitusjoner, næringsliv og andre er en integrert del av sykehuskroppen, der sykehuset fungerer som et nav i innovasjon og utvikling av nye tjenestemodeller.

Rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen, og professor ved UiT, Tor Ingebrigtsen, holdt deretter et ti minutters innlegg hver om utdanningssituasjonen og framtidsperspektivet for Helgeland og landsdelen. Mangelen på spesialsykepleiere vil gjøre seg særlig gjeldende, og det kan bli nødvendig med større strukturelle grep for å komme denne utfordringen i møte. Solheim Hansen trakk fram viktigheten av at det forskes enda mer på Helgeland og i Nordland. Dette for å sikre at det forskes på det som er viktig for regionen og at man utnytter kunnskapen som genereres lokalt.

I vedtaket om ny struktur og lokalisering av framtidas Helgelandssykehus er det et eget punkt som omtaler desentralisert utdanning for medisinstudenter på 5. og 6. år. Erfaringer fra Bodø og Finnmark viser at desentralisert utdanning kan virke positivt på lokal rekruttering. I diskusjonen kom det fram at dette vil kreve økt kapasitet for utdanningsinstitusjonen og økonomiske rammebetingelser som gjør dette mulig. Referansegruppen diskuterte hvorvidt dette burde løftes som et felles politisk innspill fra landsdelen.

I diskusjonen rundt utdanning og innovasjon ble det også trukket fram at Helgeland, på grunn av sin krevende geografi, spredte befolkning og sin næringsprofil, vil kunne fungere som et «laboratorium» der man utforsker hvordan digitalisering og ny teknologi kan skape helt nye måter å distribuere helsetjenester på. Med utdanningsløp som tar høyde for dette, vil det kunne være med å øke regionens attraktivitet og rekrutteringskraft. Det ble også påpekt at en mer sømløs tilnærming mellom primær- og spesialisthelsetjenesten rommer et stort potensial, og at nye tanker og visjoner rundt samhandling også kan virke rekrutterende.

Disse deltok på møtet 18. desember:

 • Hanne Solheim Hansen, rektor Nord universitet
 • Tor Ingebrigtsen, professor, Det helsefaglige fakultet, UiT
 • Siw Moxness, daglig leder for Vigner Olaisen AS og nestleder i styret i NHO Nordland
 • Arve Ulriksen, adm. dir. Mo Industripark
 • Amund Peder Teigmo, klinikksjef Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset (må gå 11.30)
 • Hanne Østerdal, seniorrådgiver Nordland fylkeskommune
 • Rådmann Børge Toft, Alstahaug kommune
 • Rådmann Robert Pettersen, Rana kommune
 • Rådmann Erlend Eriksen, Vefsn kommune

Fra Sykehusbygg: Vigdis Hartmann og Arild Vassenden
Fra Helgelandssykehuset: Hulda Gunnlaugsdottir, Torbjørn Aas, Merethe Myrvang

Agenda:

 • Velkommen. Mandat og bakgrunn v/Hulda Gunnlaugsdottir
 • Presentasjon og kort om bidrag og forventning v/medlemmene
 • Styringsdokument for Nye Helgelandssykehuset, konseptfasens steg 0 v/Vigdis Hartmann, Sykehusbygg.
 • Strategier for samarbeid mellom sykehus, kommuner, universitet, næringsliv – hva kan ha dimensjonerende konsekvenser?  v/Vigdis Hartmann, Sykehusbygg
 • Utdanning og kompetanse på Helgeland - Innledning v/Hanne Solheim Hansen, Nord universitet og Tor Ingebrigtsen, UiT. Diskusjon og refleksjon
 • Evaluering av møte og videre møteplan v/Torbjørn Aas, prosjektdirektør
 • Oppsummering/avrunding v/Hulda Gunnlaugsdottir

Den eksterne referansegruppen skal møtes tre ganger i 2021.