Grønt sykehus - Nye Helgelandssykehuset

Helgelandssykehuset er sertifisert etter NS-EN ISO 14001 «Ledelsessystemer for miljø» og skal etterleve prinsipper og krav i denne standarden. Prosjektet Nye Helgelandssykehuset skal også etterleve prinsipper og krav som er nedfelt i «Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter v1-10» som Sykehusbygg HF har utviklet på oppdrag fra de fire regionale helseforetakene. Kravene tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Formålet er i første rekke å innføre effektive tiltak i prosjektet slik at Helgelandssykehuset kan bidra til at Norge når sine mål for redusert klimafotavtrykk. 
Det er en kjensgjerning at de viktigste beslutninger som påvirker klima- og miljø i byggeprosjekter, tas i tidlig fase. Lokalisering og nybygging versus rehabilitering/gjenbruk har mye å si for klimafotavtrykket. Standarden stiller krav om at klima og miljø må vektlegges høyere når slike beslutninger skal fattes. Standard for Klima og miljø i sykehusprosjekter inneholder miljømål og konkrete krav til nybygg- og rehabiliteringsprosjekter innenfor følgende hovedtema:
  • Energibruk
  • Sirkulær økonomi og miljøvennlige bygg
  • Lokalmiljø og klimaendringer
Standarden stiller også krav til hvordan prosjektene skal arbeide med klima- og miljøspørsmål, allerede fra tidlig fase (miljøledelse).
Standarden skal være styrende og avvik fra krav og retningslinjer skal dokumenteres og behandles.

Helgelandssykehuset har i flere år hatt miljøledelse og er sertifisert etter ISO 14001-standard. 

Miljøledelse betyr at vi arbeider systematisk med å redusere energiforbruk og utslipp. Målet om å redusere utslipp og energiforbruk med fem prosent krever tiltak innen transport, bygg, avfalls- og kjemikaliehåndtering.

Re-sertifiseringen gjennomføres årlig av eksterne revisorer.

Sist oppdatert 08.04.2024