Ønsker klar framdriftsplan og konkrete arbeidsoppgaver

Arbeidsgruppene synes fellesmøter er nyttige, og flertallet opplever reell medvirkning i 2025-prosessen. Spørreundersøkelsen etter medvirkningsseminaret 15. desember viser også at klar framdrift og konkrete arbeidsoppgaver er viktig.

​I etterkant av medvirkningsseminaret ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle deltakerne. Formålet med undersøkelsen var å finne ut hva medlemmene i arbeidsgruppene synes om måten arbeidet blir lagt opp på og om de opplever medvirkning gjennom sin deltakelse i arbeidsgruppa. Undersøkelsen ble sendt til 47 mottakere på e-post, 37 svarte.

Relevant og nyttig
78 prosent av de som svarte mener medvirkningsmøter som det som ble arrangert i Mosjøen 15. desember er nyttige - spesielt sekvensen med gruppearbeid blir trukket fram som nyttig: 80 prosent synes denne delen av møtet var særlig relevant. På spørsmål om hvorvidt deltakerne opplever at de er med på å påvirke/gi innspill til prosessen svarte 62 prosent positivt, at de opplever medvirkning. 22 prosent vet ikke, mens 16 prosent ikke opplever medvirkning gjennom sin deltakelse i arbeidsgruppa. Flertallet synes informasjonen om framskriving var interessant og nyttig, mens mer enn en fjerdedel har gitt signal om at de ikke er fornøyd med informasjon og innkalling i forkant av møtene.

Ønsker tydelighet
Mange la inn kommentarer i undersøkelsen. Flere har kommet med ønske om en klar plan for det videre arbeidet - deltakerne ønsker tydelighet rundt hva som er forventningene til arbeidsgruppene, når de enkelte gruppene skal på banen og hva de konkret skal bidra med. Mange har gitt uttrykk for at møter som dette er bra med tanke på informasjonsdeling og det å få innblikk i andres synespunkter og meninger.

Viktige tilbakemeldinger
- En stor takk til alle som tok seg tid til å svare på QuestBack-undersøkelsen. For oss er hver enkelt tilbakemelding verdifull, og det gir oss en pekpinn på at den metodikken vi legger opp til er riktig. Vi tar de kritiske innspillene på alvor, og skal gjøre vårt ytterste for at framdrift og forventninger blir kommunisert til alle deltakerne, sier prosjektleder Christian Brødreskift i Sykehusbygg.

Resultater fra QuestBack-undersøkelsen

Neste medvirkningsmøte for alle arbeidsgrupper arrangeres i Sandnessjøen 17. mars. Deltakerne får møteinnkalling via Outlook.

Sist oppdatert 25.06.2020