Høring planprogram

Fram til 1. november 2017 hadde alle som ønsket det muligheten til å uttale seg om planprogrammet for idéfasen.  Da høringsfristen gikk ut hadde det kommet 32 svar.

Publisert 09.06.2017
Sist oppdatert 20.12.2023

Se høringssvar

Høringsbrev 30. mai ble det sendt ut et nytt høringsbrev som viste til en feil i kriterietabell 3.1 og 3.1 i rapporten Anbefaling av utredningsalternativer. Brevet ble sendt ut sammen med den reviderte rapporten du finner her. 

Planprogram for idéfasen
Rapport Helgelandssykehuset 2025 - Anbefaling av utredningsalternativer
Referat etter arbeidsgruppemøtet 12. mai 2017

Styresak 57/2017

Presseprotokoll - endelig vedtak styresak 57/2017

Helgelandssykehuset har fått følgende oppdrag fra Helse Nord : «Helgelandssykehuset skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialhelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med kommunene, samt styrke forskning, fagutvikling og utdanning.»

I forbindelse med utarbeidelsen av en idéfaserapport, har Sykehusbygg HF og WSP Norge AS utarbeidet et forslag til planprogram. Planprogrammet omfatter blant annet beskrivelse av anbefalte utredningsalternativ og forslag til utredningstema. Planprogrammet viser også hvordan medvirkning skal skje. Høringsforslaget ble behandlet i styremøte for Helgelandssykehuset 23.05.2017. Styret fattet følgende vedtak:

  1. Styret for Helgelandssykehuset vedtar å sende det framlagte planprogram ut på høring, med tilhørende vedleggsrapport og høringsbrev.
  2. Styret ber om at Hemnes og Leirfjord inkluderes i planprogrammet for alternativ stort sykehus, dvs. alternativ 4 og 9.
  3. Styret forutsetter at arbeidsgruppenes rapport fra arbeidsgruppemøtet 12. mai legges ved høringsrapporten.