Kommentar fra Luftambulansetjenesten HF

​Spørsmål fra ekstern ressursgruppe til Luftambulansetjenesten HF:

Kan Luftambulansetjenesten HF gi kommentarer til rapport «Pasienttransport på Helgeland - akutte transporter og planlagte reiser:

  1. Side 4, Sammendrag: Akuttransporter: Det er store forskjeller i luftambulanseregularitet mellom det gunstigste alternativet og det minst gunstige.
  2. Side 7+38: Luftambulanse: Fra juni 2018 blir Helgeland igjen satt opp med en mindre helikoptertype slik at man kan forvente en reduksjon i regulariteten fra sommeren 2018.
  3. Side 7: Ambulansefly: Forsinkelsene skyldes for en stor del samtidighetskonflikter og problemet vil ikke bli mindre med en endring i flyplasstrukturen.
  4. Side 38+39: For å illustrere forskjeller i regularitet for kyst og innland har vi i tabell 20 satt opp alle pasienter som ble hentet i kystkommunene og levert på sykehus i årene 2014-2017. Kommunene Nesna og Rødøy hører tradisjonelt til Rana sitt lokalsykehusområde, mens de øvrige hører til Sandnessjøen. Kolonnen til høyre viser at for pasienter hentet i Rana sine kystkommuner blir ca 35 % levert på eget sykehus, mens det tilsvarende for kommuner i Sandnessjøen-området er over 90 %.[…] Årsaken til disse forskjellene er kompleks, men en vesentlig faktor er vanskeligere flyoperative forhold på innlandet, sammenliknet med kyst. Spesielt er det vanskelig å krysse fra kyst mot innland på grunn av tendens til isdannelse på helikopterets rotor.
  5. Side 39: Når sykehusstrukturen sentraliseres vil helikopter bli en viktigere ambulanseressurs for en større del av befolkningen. Det innebærer at helikopterets aktivitet vil øke og at en større del av de sykeste pasientene vil bli transportert i helikopter. Helseforetaket, Helse Nord eller politikerne kan ikke vedta hvor disse pasientene skal behandles. Avgjørelse om destinasjon tas i helikopteret, av helikopterets besetning, basert på legens medisinske vurdering og fartøysjefens flyoperative overveielser. Ofte vil en slik avgjørelse baseres på «minste motstands vei», det vil si at man flyr dit man veit at man kommer fram, uten først å prøve en destinasjon man muligens kan greie. Når helikopterets besetning har flere alternative sykehus å velge mellom, velges helst det sykehuset man veit at man kan nå. Det illustreres godt i tabell 20, der kystdestinasjonen Sandnessjøen velges framfor den mindre tilgjengelige destinasjonen Mo i Rana.
  6. Side 39: Vi har bedt luftambulansens flyoperative personell om en vurdering av de aktuelle alternativene for plassering av stort akuttsykehus på Helgeland (vedlegg). Rapporten fokuserer på dagens tre sykehus og beskriver Mo i Rana som vanskelig både når det gjelder vind, ising og sikt. I Sandnessjøen er det problemer ved østavind, mens Vefsnfjorden inn til Holandsvika har mindre begrensninger. Flyvning helt inn i Mosjøen sentrum er ikke vurdert.
  7. Side 40: En vurdering av alternativenes flyoperative forhold må også ta hensyn til mulighet for alternative landingsplasser. Dersom man velger Vefsn som lokalisering av stort akuttsykehus kan sykehuset plasseres i Holandsvika og ha høy regularitet på egen landingsplass. Dersom det legges i sentrum vil man kunne ha alternativ landingsplass i Holandsvika, noe som vil innebære ca 10 min biltransport fra helikopter til sykehus. Tilsvarende har alternativ landingsplass for Mo i Rana vist seg ved vanskelige værforhold vanligvis å være Stokkvågen i Lurøy, en times ambulansetur fra Mo. Ved tilrettelegging vil man muligens kunne bruke Sjona/Utskarpen, ½ time fra dagens sykehus på Mo.

Se svar fra Luftambulansetjenesten HF

Sist oppdatert 25.06.2020