Mandat for ressursgruppa

Mandatet for ressursgruppa ble vedtatt av styret i Helgelandssykehuset i mai 2018.

styrebehandling

Styrebehandling av ny prosjektplan 22. mai 2018


Effektmål (hovedmål med ressursgruppas arbeid):

Som prosjektinnramming til konseptfasen skal gruppa i en rapport foreslå tre alternativer, inkludert 0-alternativet, til ny sykehusstruktur på Helgeland, og gi en begrunnet anbefaling av det beste alternativet.

De to forslagene utover 0-alternativet skal være innenfor alternativene gitt av Helse Nord (2a og 2b-1), men gruppens forslag kan være innenfor samme alternativ, i stedet for ett forslag fra hvert alternativ. Det forutsettes at alternativene blir vurdert likeverdig underveis i arbeidet.

Resultatmål (prosjektmål)

  1. Gjennomføre en prosjektinnramming som skal gi beslutningsgrunnlag før konseptfasen. Prosessen skal være preget av åpenhet og involvering, og metodikken skal beskrives.
  2. Beskrive helsefaglige og samfunnsmessige konsekvenser, inkludert også transport og tilgjengelighet, av ulike sykehusstrukturer og lokaliseringer.
  3. Beskrive betydningen av demografisk utvikling, ny teknologi, samhandlingsmønster, nye pasientroller, rekrutteringsutfordringer, nasjonale og regionale krav.
  4. lage en rapport som er basis for beslutningsgrunnlag når styret skal behandle struktur og lokalisering. Rapporten inngår som grunnlag for styringsdokument for konseptfasen. Sist oppdatert 25.06.2020