Spørsmål om responstider og regularitet som ressursgruppa ønsker utfyllende svar på

​Henvendelse fra ressursgruppa:

1. Oversikt over responstider (fra alarm til ankomst pasient) – Figur 1 på side 6 av PHT rapporten inneholder fargekoder. Hva er definisjonen av fargekoder (minutter fra alarm til ankomst pasient)? Videre, hva er gjennomsnittlig utrykningstid (minutter fra alarm til ankomst pasient) i Helgelandssykehuset HF (gjerne spesifisert bil/luft/båt). 
 
2. Oversikt over påvirkning av værforhold – hvor mange oppdrag kan ikke gjennomføres med planlagt transportmiddel pga vær? Hvor stor er andelen av oppdrag hvor pasienten ikke kan transporteres til sitt lokalsykehus pga. værforhold ( Tabell 20)?

Spørsmål 1 ble besvart av prehospital enhet i Helgelandssykehuset:

Svaret på det første spørsmålet er vedlagt her, i form av en rapport som vi fikk utarbeidet av Hospitalitet/Multiconsult i forbindelse med arbeidet med ambulanseplanen. Der står alle responstider og
kartene som er gjengitt i rapporten har forklaringer på tidsintervallene.

Oppfølgende spørsmål fra ressursgruppa:

I PHT rapporten beskrives det 13 ambulansestasjoner (side 6). Men i figuren er det tegnet inn 12 ambulansestasjoner. I ambulanseplan foreslås det 10 ambulansestasjoner. I styresak 50/2016 ble det vedtatt alternativforslag 1:
a. Ambulansestasjonen i Hattfjelldal avvikles og erstattes av felles stasjon for Grane og Hattfjelldal på Trofors
b. Ambulansestasjonen i Konsvikosen og Nesna avvikles og erstattes av ny stasjon i Utskarpen
Hva er status? Hvor mange ambulansestasjoner er det per i dag, hva er implementert?

Spørsmål 2 ble besvart av prehospital enhet i Helgelandssykehuset:

Vedrørende transportregularitet

Med dette svaret fulgte to kommentarer fra medlemmer i den utvidede prosjektstøtten i Helgelandssykehuset:

1
«Det er dog viktig å merke seg de relativt hyppige stengningene av Helgelandsbrua, som må tas i betraktning når Sandnessjøen vurderes for lokalisering av sykehus» (side 2)
Kommentar: Må selvsagt taes i betraktning, men vet at dette har vært løsbart tidligere med dispensasjon fordi man har brukt tyngre kjøretøy.

Tilleggsspørsmålet som skulle svares ut var:
Oversikt over påvirkning av værforhold – hvor mange oppdrag kan ikke gjennomføres med planlagt transportmiddel pga vær? Hvor stor er andelen av oppdrag hvor pasienten ikke kan transporteres til sitt lokalsykehus pga. værforhold (Tabell 20)?

Kommentar: Angående helikopterregularitet ser jeg at dette kun er svart ut for lokalisasjon Rana. Jeg mener man bør framskaffe data for lokalisasjon Sandnessjøen og Mosjøen også.

Mvh Svein Arne Monsen, områdesjefg for akutt og kirurgi, Helgelandssykehuset Sandnessjøen


2.  
Spørsmål 1 er tidligere besvart av prehospital enhet med en kopi av en rapport. Så vidt jeg kan se er det sendt et utkast av rapporten, jeg vedlegger derfor endelig rapport i denne mailen. Ressursgruppa har spurt om hva de ulike fargekodene betyr. Det mener jeg kan svares ut helt enkelt, uten at de skulle måtte sette seg inn i hele rapporten.  Se forslag til svar.
Jeg klarer ikke å besvare andre delen av spørsmål 1 ved hjelp av nevnte dokument. Jeg tror ikke ressursgruppen klarer å finne svarene de ber om i det utkastet til rapport som er sendt til dem (Multiconsult-rapporten). Mener derfor man burde supplere med data som etterspørres. Dessverre har jeg ikke tallgrunnlag for bil, båt og fly. For helikopter har vi fått tilsendt dokumentasjon fra LAT HF (fra 2002 til 2017).
Spørsmål 2 er som svaret fra prehospitalt helt riktig mener vanskelig å svare på. LABAS gir en del svar, men ikke alle. Men man kan kombinere LABAS med andre data som for eksempel Metar. Også her har jeg dessverre ikke tallgrunnlaget for bil, båt og fly.  Jeg ber derfor prehospital enhet om å komplettere tabellen under punkt 2a.
Min del av svaret til ressursgruppen er vedlagt (det som er rødt håper jeg prehospital enhet kan fylle inn)

Mvh
Michael Strehle, områdesjef for akutt og kirurgi, Helgelandssykehuset Mo i Rana

Sist oppdatert 25.06.2020