Vedtaket i fylkestinget i 1997

Spørsmål fra ressursgruppa: 
 
Fylkestinget i 1997 valgte Sandnessjøen som hovedsykehus, men at dette ble omgjort i forbindelse med den statlige overtagelsen av sykehusene i 2002.  Hva var begrunnelsen for dette?

Svar fra utvidet prosjektstøtte i Helgelandssykehuset: 

Det er korrekt at fylkestinget i Nordland 25. april 1997 vedtok at hovedsykehuset for Helgeland skulle være lokalisert i Sandnessjøen. De to andre sykehusene skulle ha redusert akuttberedskap. Vedtaket kom imidlertid omtrent samtidig med at Stortinget forberedte behandlingen av Stortingsmelding 24 (1996-97) : Tilgjengelighet og faglighet – Om sykehus og annen spesialisthelsetjeneste. Stortingsbehandlingen foregikk i juni 1997 og førte til at departementet ble bedt om å utrede konsekvensene av eventuelle endringer i akuttberedskapen ved landets lokalsykehus.

Utvalg for utredning av faglige krav til akuttmedisinsk beredskap (Haga-utvalget), ble derfor oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet i brev av 8. september 1997 og la i juni 1998 fram NOU 1998:9 Hvis  det haster – faglige krav til akuttmedisinsk beredskap.    

Som følge av Stortingets behandling av stortingsmelding 24 valgte fylkestinget å utsette iverksettelse av vedtaket fra 25.04. Fylkestinget fikk saken til ny behandling i desember 1998, men man valgte da å avvente de nasjonale utredningsarbeidene som var varslet. I 2000 startet arbeidet med ny organisering av hele spesialisthelsetjenesten i Norge og den løsningen som Nordland fylkeskommune hadde valgt for Helgeland var ikke lenger aktuell. Vedtaket fra 1997 ble aldri formelt opphevet, men ble altså etter hvert uaktuelt, også i den nye foretaksstrukturen.

Sist oppdatert 25.06.2020