Ungdomsrådet

Helgelandssykehuset ønsker å gi et best mulig tilbud til ungdom.  For å få til dette trenger vi din hjelp.

Hva må vi være oppmerksomme på for at ungdom skal føle seg inkludert og ivaretatt på sykehuset?

​Hva fungerer og hva burde vi bli bedre på?
Hvordan kan helsepersonell snakke med ungdom på en bra måte?

Helgelandssykehuset oppretter et ungdomsråd som skal representere ungdom som brukere og pårørende i sykehuset. Rådet vil ha to hovedoppgaver:

  • Ta opp saker dere mener er viktige for ungdom som kommer i kontakt med Helgelandssykehuset.
  • Gi råd og være høringsinstans for ledelsen på sykehuset i saker som angår ungdom.

Dine erfaringer og din kunnskap er viktig for oss! 

Hvem kan være med?

Rådet skal bestå av seks til åtte ungdommer. Du må ha erfaring fra Helgelandssykehuset, enten som pasient eller som pårørende. 

Vi ønsker at ungdomsrådet skal være bredt sammensatt med hensyn til bosted, alder, kjønn, kultur og pasient- eller pårørendeerfaring. Det er foreslått at rådsmedlemmene sitter i to til fire år. 

Helgelandssykehuset gjør en avtale med alle som skal sitte i ungdomsrådet. Dersom du er under 16 år, må du ha samtykke fra foresatte for å være med. Du vil selvsagt få betalt for arbeidet du gjør i ungdomsrådet og reise- og oppholdsutgifter dekkes.

Går du på skole? Du kan ha rett til inntil ti dager permisjon for å delta i denne type virksomhet uten at det blir registrert som fravær.

Hvordan skal ungdomsrådet arbeide?

Møtene arrangeres på ettermiddags og kveldstid. I tillegg vil vi ha én til to helgesamlinger hvert år slik at vi får tid til å bli godt kjent med hverandre og god tid til å gjøre jobben vår.

Som rådsmedlem kan du også bli spurt om å delta i prosjekter i sykehuset som angår ungdom. Kanskje har du lyst til å bidra med innlegg på kurs og møter? Deltagelse i arbeid utover å sitte i ungdomsrådet er helt frivillig.

De som blir med i dette første ungdomsrådet vil få være med å bestemme hvordan ungdomsrådet på sykehuset skal jobbe i fremtiden. VI gleder oss til å komme i gang!

Har du lyst til å være med?

Dersom du har lyst til å være med, eller kjenner noen som har lyst til å være med, ta kontakt med rådgiver ved samhandlingsavdelingen, Henrik Skaret. Han kan svare på spørsmål.

Henrik Skaret kan du nå på e-post henrik.skaret@helgelandssykehuset.no eller telefon 75 66 19 87 .

 

Film om det å sitte i ungdomsråd på sykehus: https://youtu.be/W_YT-v9lNuE

Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset: https://nordlandssykehuset.no/om-oss/ungdomsradet

Sist oppdatert 12.03.2024