Rett til individuell plan, koordinator og kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige har du rett til en individuell plan.  Dersom du har behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester har du rett til å få oppnevnt koordinator.  Dersom du har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, med behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet, har du rett til å få oppnevnt kontaktlege.

I henhold til spesialisthelsetjenesteloven, §§ 2-5, 2-5 a og 2-5 c har pasienter:

  • Med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, rett til å få utarbeidet en individuell plan, IP
  • Med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester, rett til å få oppnevnt koordinator
  • Som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet, rett til å få oppnevnt kontaktlege.
​Dette er også hjemlet i flere lover, se referanser.


Individuell ​​pl​a​​n, ​​​IP

Formålet med en individuell plan er å bidra til at pasienter med langvarige og sammensatte behov får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. 

​Dersom en pasient har behov for tjenester fra både fra spesialisthelsetjenesten og fra helse- og omsorgstjenesten i kommunen, har kommunen ansvar for at arbeidet med planen igangsettes og koordineres, men helseforetaket har en varslings- og medvirkningsplikt. Pasientens, og pårørendes medvirkning er en forutsetning og er vesentlig i arbeidet med individuell plan, og det må legges til rette for medvirkning i hele planprosessen.

​Det forutsettes at både pasienten og de pårørende får nødvendig informasjon og veiledning.

Det skal kun utarbeides én individuell plan for hver enkelt pasient. Med én plan menes et samordnet, overordnet dokument som er resultatet av en planprosess der utgangspunktet er pasientens mål og behov for tjenester. Dokumentet skal ikke være for omfattende og detaljert.

Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient, sikre samordning av tjenestetilbudet i forbindelse med institusjonsopphold og overfor andre tjenesteytere samt sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Koordinators ansvar i forbindelse med institusjonsopphold innebærer å sørge for nødvendig samordning av spesialisttjenestene før, under og etter innleggelse i institusjon.

Samhandling med kommunen, herunder oppstart av individuell plan der det er behov for dette, er viktig for å sikre helhetlig oppfølging etter utskrivning.

Plikten til å oppnevne koordinator gjelder uavhengig av om pasienten ønsker en individuell plan.

Oppnevning av koordinator forutsetter samtykke fra pasienten eller eventuelt pårørende.

Kontaktlegen skal være pasientens faste medisinskfaglige kontakt og skal sikre kontinuitet i pasientforløpet.

Pasienten skal så snart som mulig få vite hvem som er hans eller hennes kontaktlege, og skal orienteres om hvilket ansvar og hvilke oppgaver kontaktlegen har.

For tjenester i det psykiske helsevernet kan kontaktpsykolog utnevnes i stedet for kontaktlege dersom det er mest hensiktsmessig ut fra den behandling eller oppfølging som skal gis. Det samme gjelder tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet.

Det er utarbeidet regionale prosedyrer for arbeidet med individuell plan, koordinator og kontaktlege i helseforetakene innen Helse Nord. 

Kontaktlegens og koordinatorens oppgaver og funksjoner er mer utdypende beskrevet i henholdsvis retningslinje for kontaktlege, retningslinje for oppnevning av koordinator og funksjonsbeskrivelse for koordinator i spesialisthelsetjenesten.

Leder av avdelingen/enheten som gir pasient/bruker et tilbud, har ansvar for å oppnevne koordinator og avklare sammen med aktuell koordinator hva koordineringen for den enkelte pasient skal omfatte. 

Tilsvarende for kontaktlege har leder for fagområdet/avdelingen som pasienten er henvist til/befinner seg på, ansvar for å vurdere behovet for kontakttege.

Hvert helseforetak har en koordinerende enhet, KE​, som bistår med informasjon, undervisning og veiledning når det gjelder koordinator og individuell plan, IP.
​​
Sist oppdatert 18.11.2021