Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund

Vi er en psykiatrisk poliklinikk for barn og unge. Vår hovedoppgave er å utføre psykiatrisk utredning og behandling, men vi har også en veiledningsplikt overfor kommunehelsetjenesten.

I vår stab  har vi forskjellige yrkesgrupper, noe som er viktig da vi jobber i team. Vi har utviklet vår kompetanse på forskjellige områder. Noe av dette er nettverks- og relasjonsarbeid, familieterapi, kognitiv terapi og PMTO. 

Poliklinikken skal dekke de polikliniske tjenester på andrelinjenivå i kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad. 

Vi har akuttfunksjon på dagtid. Poliklinikken har organisert beredskap slik at behandlingspersonell skal være tilgjengelig i saker der det er behov for akutt hjelp.

BUP har et nært samarbeid med nevropsykologisk poliklinikk, familieavdelingen og døgnavdeling for barn og ungdom i Mosjøen, som alle er avdelinger med regional helgelandsfunksjon.

Henvisningsskjema til barne- og ungdomspsykiatrien (Henvisning til BUP)

BUP skal gi et  tilbud til barn og unge mellom 0-18 år. BUP er en del av spesialisthelsetjenesten. Vår hovedoppgave er å hjelpe barn og unge i forhold til psykiatriske vansker. Hjelpen består av utredning av problemet og videre behandling, hvis det er nødvendig. Dersom det trengs tilbud BUP ikke kan gjøre noe med lokalt og som trenger behandling, viderehenviser vi til andre sykehus eller hjelpeinstanser.

Tilbudet er frivillig og vi etterstreber størst mulig brukermedvirkning både fra barnet/ungdommen og foreldrene. Sammen blir vi enige med barnet/ungdommen og eventuelt foreldrene om hvordan vi skal løse problemet. Noen ganger løses problemet best gjennom et samarbeid mellom familien, BUP, PPT, skole/barnehage og eventuelle andre hjelpeinstanser.

Vår primæroppgave er utredning og behandling av psykiske plager, men i tillegg driver vi med veiledning og konsultasjon til kommunehelsetjenesten og barnevernet.


 

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Avdelingen er samlokalisert med voksenpsykiatrisk poliklinikk.
Brønnøysund

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skules vei 14

8900 Brønnøysund

Distriktsmedisinsk senter (DMS) Sør-Helgeland

Skulesvei 13

8904 Brønnøysund

Kurs og møter

  • Utviklingshemming lett/moderat, "Snart voksen-kurs"
    Fire dagers Lærings- og mestringskurs for ungdom med lett/moderat utviklingshemming, pluss to gruppesamlinger for foreldre/foresatte. Målgruppen er ungdom i alderen 13 til 16 år. Ungdommene deltar med ledsagere/assistenter.
    Utviklingshemming lett/moderat, "Snart voksen-kurs"
    Dato kommer