Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sandnessjøen

BUP Sandnessjøen er en psykiatrisk poliklinikk for barn og unge mellom 0-18 år som henvises fra lege eller barneverntjeneste grunnet mistanke om psykiske vansker eller rusproblemer.

Alle henvisninger blir vurdert og gitt frist for helsehjelp innen 10 virkedager fra mottak hos oss. Vurderingen gjøres av spesialist i psykologi eller psykiatri, og første time skal tilbys innen 50 dager fra vedtaket om helsehjelp er gjort.

Vi jobber evidensbasert og i tråd med nasjonale føringer for god praksis.


Henvisningsskjema til barne- og ungdomspsykiatrien (Henvisning til BUP)

BUP Sandnessjøen er en av fem avdelinger i Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland. Vårt nedslagsfelt er primært befolkningen i Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Herøy, Lurøy og Træna, men vi får tidvis også henvisninger fra andre kommuner i nærheten.

BUP Sandnessjøen har totalt åtte ansatte, som jobber individuelt og i team. Disse har fagbakgrunn som psykolog, sosionom, barnevernspedagog og pedagog; noen med spesialisering innen barne- og ungdomspsykiatri og andre med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller lignende.

Vår hovedoppgave er å kartlegge, utrede og behandle psykiske lidelser eller vansker hos barn og unge. Vi samarbeider etter behov tett med foresatte/ foreldre, barneverntjeneste, PPT, skole, barnehage, fastlege, helsesøster, kommunal psykiatritjeneste eller andre for å finne løsninger og igangsette tiltak der dette er påkrevd for å lindre eller lette de vansker barnet/ ungdommen måtte ha.

I noen saker er det etter utredning naturlig å henvise barnet/ ungdommen til andre instanser for videre utredning, behandling eller oppfølging. BUP har et nært samarbeid med nevropsykologisk poliklinikk, familieavdelingen og døgnavdeling for barn og ungdom i Mosjøen, som alle er avdelinger med regional helgelandsfunksjon. Andre er habiliteringsteamet ved Sandnessjøen eller Autismeteamet ved Nordlandssykehuset Bodø.

Vi tilbyr også veiledning til våre samarbeidspartnere i kommunene i nedslagsfeltet, enten av fast karakter eller via telefonvakt.

Alle våre behandlere har kunnskap om og erfaring med kognitiv terapi, og vil kunne tilby en slik tilnærming i behandling av mange typer psykiske lidelser eller plager. Vi kan tilby behandling i form av dialektisk atferdsterapi; en terapiform som kan passe hvor det er mye selvmordsproblematikk, selvskading og grad av kaos i og rundt ungdommen.

Vi tilbyr traumebehandling gjennom  av programmet TF-CBT og metoden EMDR. Alle våre behandlere har kunnskap om rus og rusmisbruk, om traumer og kriser, om familie- og nettverksarbeid, om overgrep, vold og omsorgssvikt og om konsekvensene av dette. Vi besitter ellers gode kunnskaper og erfaring med de vanligste psykiske lidelser eller plager barn og unge kan ha, og vet mye om hva som kan gjøres for å lindre eller lette på disse plagene.

BUP Sandnessjøen har et høyt fokus på brukermedvirkning, og er opptatt av å tilrettelegge for et godt samarbeidsklima med de som henvises hit. Således gjøres utredning og behandling med høy grad av åpenhet og krav om aktiv deltakelse fra både barnet/ ungdommen, deres foreldre og eventuelle andre samarbeidspartnere. Brukermedvirkningen skal gå som en rød tråd gjennom behandlingsforløpet, og forventninger; herunder rettigheter og plikter, tematiseres allerede i førstegangssamtalen.

Alle som jobber i BUP har taushetsplikt, med mindre det er fare for liv og helse eller fremkommer straffbare forhold så som overgrep, mishandling eller vi får mistanke om omsorgssvikt.

BUP skal gi et  tilbud til barn og unge mellom 0-18 år. BUP er en del av spesialisthelsetjenesten. Vår hovedoppgave er å hjelpe barn og unge i forhold til psykiatriske vansker. Hjelpen består av utredning av problemet og videre behandling, hvis det er nødvendig. Dersom det trengs tilbud BUP ikke kan gjøre noe med lokalt og som trenger behandling, viderehenviser vi til andre sykehus eller hjelpeinstanser.

Tilbudet er frivillig og vi etterstreber størst mulig brukermedvirkning både fra barnet/ungdommen og foreldrene. Sammen blir vi enige med barnet/ungdommen og eventuelt foreldrene om hvordan vi skal løse problemet. Noen ganger løses problemet best gjennom et samarbeid mellom familien, BUP, PPT, skole/barnehage og eventuelle andre hjelpeinstanser.

Vår primæroppgave er utredning og behandling av psykiske plager, men i tillegg driver vi med veiledning og konsultasjon til kommunehelsetjenesten og barnevernet.

BUP har et nært samarbeid med nevropsykologisk poliklinikk, familieavdelingen og døgnavdeling for barn og unge i Mosjøen, som alle er avdelinger med regional helgelandsfunksjon.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Vi tar i mot henvendelser med mulighet for drøfting av problemstillinger fra samarbeidspartnere og andre.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Du finner oss i plan 3 i gammel del, inngang også fra Novikveien.
Hovedinngang Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Sandnessjøen

Prestmarksvn. 1

8800 Sandnessjøen

Kurs og møter

 • ADHD foreldrekurs
  Lærings- og mestringskurs for foreldre/foresatte til barn/ungdom med ADHD. Mer informasjon om datoer kommer.
  ADHD foreldrekurs
  5.
  juni
  2024
 • Utviklingshemming lett/moderat, "Snart voksen-kurs"
  Fire dagers Lærings- og mestringskurs for ungdom med lett/moderat utviklingshemming, pluss to gruppesamlinger for foreldre/foresatte. Målgruppen er ungdom i alderen 13 til 16 år. Ungdommene deltar med ledsagere/assistenter.
  Utviklingshemming lett/moderat, "Snart voksen-kurs"
  Dato kommer