Voksenpsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund

Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) Brønnøysund tilbyr spesialisthelsetjenester innen rus- og psykisk helsevern til personer over 18 år. Vårt opptaksområde er de fem kommunene på Sør-Helgeland; Bindal, Sømna, Vevelstad, Vega og Brønnøy.

VOP er en allmennpsykiatrisk poliklinikk, som betyr at vi tar imot pasienter med alle typer problemer som hører til psykiatrisk spesialisthelsetjeneste. VOP gir tilpasset og helhetlig tilbud i form av psykiatrisk utredning, diagnostisering og behandling. Poliklinikken vektlegger kvalitet på utredningen, som en forutsetning for valg av riktig og god behandling. Etter utredning tilbys behandlingstilbud i form av individuell terapi, gruppeterapi, par/familiesamtaler, pårørendesamtaler og samtaler med mindreårige barn/søsken som er pårørende av psykisk syke.

Vi tilbyr terapi basert på nasjonale retningslinjer, lokale retningslinjer og evidensbaserte behandlingstilnærminger.

Alle pasienter får sin faste behandler, som også er kontaktperson for henvisende lege og/eller andre samarbeidsinstanser. I tillegg har vi forløpskoordinator for pakkeforløpene.
VOP gir også veiledning til helsepersonell i kommunene i opptaksområdet. VOP er godkjent for tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD). 

Akutt hjelp ved alvorlige kriser gis av Ambulant akutteam.

Ambulant akutteam Brønnøysund

Vi har over mange år også drevet utstrakt gruppebehandling. Vi har gruppebehandling for ulike angstlidelser, depresjon, rus, personlighetsforstyrrelser og bipolar lidelse. I tillegg gruppetilbud som er basert på mindfulness, mentalisering og psykomotoriske-/kroppsbevissthet, uavhengig av diagnose. 


 

IPS-jobbspesialist er en nyopprettet funksjon og et samarbeid mellom VOP, Rus- og psykisk helsetjeneste (ROP) i Brønnøy og NAV. Funksjonen skal bistå pasienter med å skaffe ordinær jobb og gi støtte for å klare å stå i jobb over tid. Dette sammen med helsetjenester skal bidra til at tilfriskningen skal bli lettere for personen. IPS veksler med å ha arbeidssted ved VOP, ROP-tjenesten og NAV og skal være inkludert i den daglige driften.

Dette er et begrenset behandlingstilbud for enkelte pasienter, der det etter ordinær utredning, vurderes som hensiktsmessig å gi behandling med PMF som metode. Pasienten kan da få tilbud om PMF som en del av den psykiatriske behandlingen. Henvisninger til PMF blir kun tatt inn på VOP såfremt det beskrives psykiske symptomer som kvalifiserer for rett til helsehjelp i psykiatrisk spesialisthelsetjeneste. 

Ved VOP gis tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Et tilbud til personer med rus-/avhengighetsproblematikk, herunder kan det gis Legemiddelassistert rehabiliering (LAR). I henhold til pakkeforløpene satses det på tidlig intervensjon og kortest mulig ventetid. Det bistås med viderehenvisning til avrusning og/eller annet døgnopphold i rusinstitusjon. Pårørende kan ta kontakt uavhengig av om den i familien som har problemer knyttet til rus- eller avhengighet er i behandling.

Barnas time er et informasjons- og veiledningstilbud til foreldre og mindreårige barn/søsken, ledet av VOP's barneansvarlige samt pasientens behandler. Tilbudet gjelder for pasienter som har barn i alderen 2-18 år.  Barnas time er todelt, først en forberedende foreldresamtale og deretter en samtale med foreldre og barna sammen.

I Barnas time gis det informasjon om og samtale om psykisk lidelse generelt og om forelderens lidelse spesielt. Det vektlegges å alminneliggjøre tanker og følelser barna har, for eksempel ansvar, skyld og skamfølelse.  Det arbeides også med å oppklare feiltolkninger og styrke barnas stilling generelt. Det er vår erfaring at metoden kan hjelpe foreldre og barn til å snakke om det som er vanskelig, også i ettertid. Åpenhet og inkludering av barn/søsken er hovedfokus i Barnas time.

Poliklinikken har et tverrfaglig sammensatt fagmiljø med 17 stillinger. Her er psykiatere, psykologspesialister, leger, psykologer, klinisk sosionom, ruskonsulent, vernepleier, psykiatriske sykepleiere, psykomotorisk fysioterapeut og IPS-jobbspesialist. Alle er faglig høyt kvalifiserte behandlere med videreutdanninger og opplæring innen ulike behandlingsformer og med lang erfaring fra arbeid innen fagfeltet. Vi driver også utdanningsvirksomhet, der leger, psykologer og andre fagprofesjoner spesialiserer seg innen fagfeltet psykiatri/psykisk helse/rus.

Det må foreligge henvisning fra fastlege eller andre med henvisningsrett til psykiatrisk spesialisthelsetjeneste. Det kan være andre spesialisthelsetjenester, psykologer og NAV (sistnevnte kun hvis det gjelder rusproblematikk). Alle pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten/VOP har rett til å få en vurdering av sin helsetilstand via opplysninger i henvisningen eller ved en vurderingssamtale.

VOP Brønnøysund har eget inntaksteam som består av faste representanter; overlege/psykiater, psykologspesialist, forløpskoordinator og avdelingsleder. Inntaksteamet har fast ukentlig møte der alle nye henvisninger blir vurdert. Alle henvisninger skal vurderes innen 10 virkedager og blir vurdert i henhold til nasjonale føringer gitt i Prioriteringsveilederen. Pasienten og henvisende instans får umiddelbart tilbakemelding i brev om hvordan pasientens helsetilstand er blitt vurdert og hvilken helsehjelp som det eventuelt planlegges at pasienten skal få, innen en gitt tidsfrist. Pasienten innkalles i brev med navngitt behandler, evt. pr. telefon dersom det haster. Dersom det vurderes at pasienten ikke har rett til helsehjelp i psykiatrisk spesialisthelsetjeneste, skal det gis begrunnelse og faglig tilbakemelding i brev til pasient og henviser innen 10 dager. 

Henvisninger blir vurdert ut fra hva henvisende lege opplyser om, og skal danne grunnlaget for vurderingene som skal gjøres. Det er derfor viktig at den inneholder mest mulig komplett informasjon om pasienten og forhold rundt denne, herunder somatisk undersøkelse, samstemt medisinliste og beskrevet alvorlighetsgrad, sånn at det er mulig å vurdere pasientens tilstand. I tillegg vurderes forventet nytte og om kostnader står i et rimelig forhold til tiltakets effekt. Vedtak kan i første omgang påklages til avdelingsleder VOP Brønnøysund. Evt. direkte til Fylkesmannen i Nordland.

Pasienter/privatpersoner kan også ta direkte kontakt. Dersom det viser seg hensiktsmessig, kan de få tilbud om vurderingssamtale og ev videre behandlingstilbud, etter å ha blitt somatisk undersøkt og skaffet henvisning fra fastlege.

Les mer om hva henvisningen bør inneholde


 

Kontakt og samarbeid mellom ulike aktuelle instanser kan være en viktig del av behandlingen, f.eks. fastlege, kommunal psykiatritjeneste, NAV, IPS, arbeidsplass, skole, ambulant akutteam, døgnavdelinger, nevropsykologisk avdeling, habilitering, avdelinger i Nordlandssykehuset Bodø, andre faginstanser i Helse Nord eller andre som pasienten har kontakt med. I tillegg kan det ofte være ønskelig, nyttig og nødvendig å involvere pårørende/familie/ nettverk i behandlingen.

Slikt samarbeid settes bare i gang når pasienten selv ønsker det eller gir sitt samtykke til dette. Dersom pasienten har behov for hjelp fra mange aktører over tid har pasienten rett til Individuell plan.  Det vil da være hensiktsmessig at det blir opprettet en ansvarsgruppe rundt pasienten, med de som skal samarbeide om de ulike tiltakene.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Vi har mulighet til å ta i mot akutte henvendelser på dagtid

Slik finner du fram

Brønnøysund

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skules vei 14

8900 Brønnøysund

Distriktsmedisinsk senter (DMS) Sør-Helgeland

Skulesvei 13

8904 Brønnøysund

Kurs og møter

 • Psykisk helse og rus - pårørendekurs
  Lærings- og mestringskurs for deg som er pårørende til pasienter med alvorlige psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.
  Psykisk helse og rus - pårørendekurs
  Dato kommer