Diagnose

Prostatakreft

Kreft i prostatakjertelen (cancer prostatae) er den vanligste kreftformen hos menn i Norge. De primære behandlingene ved påvist prostatakreft er kirurgi eller strålebehandling. Hvis du har en lav risiko (snill) kreft, kan det beste alternativet være aktiv overvåking med jevnlige blod- og vevsprøver. Noen pasienter får hormonbehandling som primærbehandling.

Prostatakreft er ondartede svulster som utgår fra kjertler og ganger i prostatakjertelen. Prostatakreft gir ofte ikke symptomer i begynnelsen av sykdomsfasen. ​Prostatakreft, eller cancer prostatae, er den kreftformen som rammer flest menn

Les mer på helsenorge.no

Henvisning og vurdering

Hvis fastlegen har mistanke om kreft, skal du henvises videre til flere undersøkelser, som kan bekrefte eller avkrefte mistanken. Dersom undersøkelsene gir begrunnet mistanke om kreft, skal du henvises til pakkeforløp.

Et pakkeforløp er et standardisert pasientforløp som beskriver organiseringen av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med deg og dine pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider.

Du kan lese mer om pakkeforløp i pasientinformasjonen til Helsedirektoratet:

Generell pasientinformasjon - utredning ved mistanke om kreft For at pasienten skal få raskest og best mulig behandling er det viktig at fastlegen gjør de nødvendige undersøkelsene, og sender oss den informasjonen vi trenger om pasienten.

Henvisning ved mistanke om prostatakreft skal inneholde:

 • Kontraindikasjon til MR
 • Anamnese om hereditet
 • Måling av PSA
  PSA skal tas 2 ganger med 3 ukers mellomrom før henvisning. Ved forhøyet PSA skal urinretensjon og infeksjon utelukkes. Ved infeksjon skal måling gjentas etter 1-2 måneder.
 • Rektaleksplorasjon
 • Urinprøve

Henvisning ved kjent prostatakreft skal inneholde:

 • Anamnese: Kreftrelaterte symptomer/plager fra urinveier
  • Smerteanamnese
  • Analgetika bruk
  • Almentilstand
 • Pågående behandling
 • Blodprøver:
  • Kreatinin
  • ALP
  • PSA
  • Hb

 

Diagnoseveileder ved prostatakreft, Helsedirektoratet             

Utredning

Fra fastlegen har sendt henvisningen vil det gå ca. 10 dager til første fremmøte. Fra fremmøte til ferdig utredning kan det gå 32 dager. Du vil etter dette bli innkalt til samtale om behandling.

Det vil ta 5-8 dager å få svar på vevsprøven. Resultatet av utredningen vil være avgjørende for videre plan. Dersom det er nødvendig med operasjon eller stråling vil du bli henvist til annet sykehus.

Er det besluttet at du skal ha strålebehandling vil du umiddelbart starte med hormonbehandling, i sprøyte- og tablettform. Tre måneder etter oppstart av hormonbehandling starter strålebehandlingen.

Forløpskoordinatorer

Det er forløpskoordinatorene som skal sikre sammenheng i utredningen, sikre at du får stilt en diagnose raskt, og at eventuell behandling blir satt i gang innen anbefalte tidsfrister. Ta kontakt med koordinatoren dersom det er ting du lurer på underveis i utrednings- og behandlingsforløpet.
Kontakt din forløpskoordinator
forløpskoordinatorer

​​Pakkeforløp hjem

Alle pasienter som får en kreftdiagnose, blir inkludert i pakkeforløp hjem for pasienter med kreft. Gjennom pakkeforløpet skal du som pasient få avdekket dine individuelle behov for tjenester og oppfølging utover selve kreftbehandlingen.​

Les mer på helsenorge.no: ​

Behandling

Hvis du har kreft, planlegger vi hvilken behandling som er best for deg. Beslutning om behandlingen tar vi i samvalg med deg, vanligvis basert på vurdering i et tverrfaglig teammøte.

 
​Samvalg innebærer at du får informasjon om fordeler og ulemper ved de ulike alternativene. Så kan du sammen med helsepersonell veie disse opp mot hverandre, ut fra hva som er viktig for deg.
 
 
Her er tre spørsmål du kan stille din behandler:
 • 1. Hvilke alternativer har jeg?
 • 2. Hva er de mulige fordelene og ulempene ved disse alternativene?
 • 3. Hvor sannsynlig er det at disse fordelene og ulempene vil gjelde for meg?​
 


For pasienter med prostatakreft vil som regel en eller flere av følgende behandlingsalternativer være aktuelle: aktiv overvåkning, operasjon, strålebehandling.

Her finner du samvalgsverktøy som kan hjelpe deg til å ta valget.Ved strålebehandling vil det i forkant bli satt inn gullmarkører i prostata. Dette for å få til en mer nøyaktig bestråling.

Tilleggsbehandlinger før/etter operasjon

Noen kreftsvulster er mer aggressive enn andre, og de kan ha til dels betydelig lokal vekst. Disse svulsttypene krever ofte behandling utover operasjon eller strålebehandling. Målsetningen med å gi pasientene tilleggsbehandling er å øke langtidsoverlevelsen ved bedret lokal kontroll og utryddelse av spor av kreftceller som har spredt seg.

Lindrende behandling

Ved langtkommen kreft hvor sykdommen ikke kan helbredes foreligger det nå en rekke muligheter både til livsforlengende behandling og god symptomforebygging og symptomlindring.

Mange pasienter kan leve bra i årevis med kreft som har spredt seg, og mange dør av helt andre årsaker.


Samvalg er et internettbasert beslutningsstøtteverktøy der du kan finne informasjon om sykdommen og de ulike behandlingsmulighetene. Hensikten er at du som er pasient og legen som behandler deg sammen kan finne den beste behandlingen for deg. 

Start samvalgsverktøy for prostatakreft med lav risiko

Start samvalgsverktøy for prostatakreft med middels til høy risiko

Tre hovedtyper behandling

Det er tre hovedtyper behandling mot prostatakreft når det gjelder helbredelse. Aktiv overvåkning, operasjon og strålebehandling. Nordlandssykehuset og UNN utfører prostatakreftoperasjon, og strålebehandling utføres ved UNN.

 

Ved strålebehandling vil det i forkant bli satt inn gullmarkører i prostata. Dette for å få til en mer nøyaktig bestråling.

Tilleggsbehandlinger

Noen kreftsvulster er mer aggressive enn andre, og de kan ha til dels betydelig lokal vekst. Disse svulsttypene krever ofte behandling utover den behandlingsmetoden som er valgt som hovedbehandling (operasjon eller strålebehandling).

Målsetningen med å gi pasientene tilleggsbehandling er å øke langtidsoverlevelsen ved bedret lokal kontroll og utryddelse av spor av kreftceller som har spredt seg.

    

Andre behandlingsmetoder

Ved langtkommen kreft hvor sykdommen ikke kan helbredes foreligger det nå en rekke muligheter både til livsforlengende behandling og god symptomforebygging og symptomlindring. Første valg vil da være medikamentell behandling.

Mange pasienter kan leve bra i årevis med kreft som har spredt seg, og mange dør av helt andre årsaker.

Behandling når kreftsykdommen ikke kan helbredes - behandling ved spredning 

Pasienter som har en spredt sykdom, altså kreften har spredt seg til lymfekjertler eller skjellet, blir tilbudt medisinsk behandling. Det vil si behandling med hormoner og/eller cellegift. Dette gir ofte god effekt, men medfører som regel kun en forbigående tilbakegang av prostatakreften.

Les mer

Lindrende kreftbehandling - behandling ved spredning 

De fleste pasienter med en langtkommen, progressiv, uhelbredelig sykdom trenger lindring av plagsomme symptomer. Du må igjennom en grundig generell undersøkelse og kartlegging før behandlingsmetode blir tatt i samråd med deg. For eksempel kan strålebehandling ha god lindrende effekt på smertefull spredning til skjelettet. Pasienter som skal ha lindrende behandling følges videre opp på Kreftklinikken.

Les mer

Les pasientjournalen din på helsenorge.no

Etter at du eller barnet ditt har vært hos oss for behandling skriver legen en rapport (epikrise) om hva som er gjort og anbefaler hvilken behandling du skal ha videre. Denne epikrisen og andre dokumenter i pasientjournalen din finner du når du logger deg inn på Min helse på helsenorge.no
Logg inn på Min Helse, helsenorge.no
Journal.jpg

Oppfølging

Etter at anbefalt behandling er gjennomført og avsluttet, vil du få tett oppfølging både på sykehuset og hos fastlegen din. Behandlingen du har vært igjennom vil være førende for hvilken type oppfølging, og hvor ofte du skal ha oppfølging

Kontroller etter kirurgi

Rundt 10 -14 dager etter utskrivning blir du innkalt til samtale med uroterapeut (sykepleier) og fjerning av urinkateter og sting. Det vil også bli samtale om behov for bekkenbunnstrening og ereksjonshjelpemidler.

Den som opererte deg ringer deg innen 6 uker for å gi svar på hva mikroskopisk undersøkelse av prostatakjertelen viste.

Kontroll etter tre måneder

Tre måneder etter operasjonen skal du til kontroll på nytt. På forhånd skal du ta blodprøver.
Ved kontrollen går dere gjennom funn fra operasjonen og ser på blodprøver som er tatt. PSA er vanligvis ikke målbar etter operasjon, og ved vedvarende målbar PSA tas det stilling til behov for tilleggsbehandling med stråling. Dere vil videre diskutere utfordringer rundt eventuelt lekkasje og ereksjonssvikt.

Det videre kontrollopplegget blir avtalt. De aller fleste pasienter skal videre kontrolleres av sin fastlege. Du vil bli fulgt opp minst to ganger i året i minimum fem år.

Eventuelt behov for rehabilitering

Du har etter operasjonen i utgangspunktet ikke behov for generell opptrening. Du vil likevel få informasjon om de institusjoner som tilbyr rehabilitering av kreftpasienter.

Forventet egeninnsats

Under oppholdet får du veiledning av fysioterapeut vedrørende egentrening. Etter operasjonen er det viktig at du trener bekkenbunnsmuskelatur. Du vil få tilgang til en treningsvideo, eller tilbud om henvisning til fysioterapeut.

Behov for pleie

Det er ikke noe behov for pleie utover det du har hatt behov for i forkant av inngrepet.

Forventede endringer

Det er forventet problemer med urinlekkasje og ereksjonssvik den første tiden etter operasjonen. Du får med deg resept på inkontinensutstyr ved utskrivelse.

Legemidler

Blodfortynnende sprøyte i 7 - 10 dager etter operasjon. Ved fjerning av lymfekjertler kan det bli behandling i 4 uker. Ved oppvekst av bakterier i urinen kan det bli aktuelt med antibiotika-tabletter.

Kontroller etter hormonbehandling og strålebehandling

Etter strålebehandlingen vil du innkalles til kontroll på sykehuset 3 måneder etter avsluttet behandling, deretter hver 6. måned inntil fastlegen kan overta. Ved kontroll skal du ta blodprøver (PSA).

Varighet av hormonbehandlingen beror på hvor aggressiv din sykdom er. Behandlingen varer som lengst i 2 år.

 

 

Vær oppmerksom

Ved ett av disse symptomene skal du kontakte legevakten: 

 • Høy feber.
 • Stopp i kateter, eller at det har sklidd ut.
 • Sterke magesmerte.
 • Kvalme og svimmelhet.
 • Hvis du ikke har hatt avføring på flere dager.

Kontakt

Helgelandssykehuset Mosjøen Kirurgisk poliklinikk, Mosjøen

Kontakt Kirurgisk poliklinikk, Mosjøen
En bygning med parkeringsplass og snø på bakken

Helgelandssykehuset Mosjøen

Vefsnvn 25/27

8650 Mosjøen

Transport

Pasientreiser, ring 05515  ​

Helseekspressen, se rutetabell på helsenorge.no

Bussruter, se Reis Nordland.

​Ved sykehuset er det to parkeringsområder. Parkering ved begge er gratis.

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen, som går fra Brønnøysund til Mo i Rana via Sandnessjøen og Mosjøen, tur/retur. Bussen er bemannet med helsepersonell og kjører hver ukedag.​

Ring ​​05515 for å bestille plass på bussen. 

Les mer om pasientreiser på Helgeland

Praktisk informasjon

​Besøkstider alle dager: 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00. Gjelder sengeposter, og ikke poliklinikker. 

​Sykehuset har tilbud om internett på sengepostene.

​Kantina ligger i underetasjen og har åpent fra kl 09.30 – 14.00 hver dag unntatt lørdag og søndag.  Kantina har et godt utvalg av påsmurt mat , salatbar og en varmrett pr. dag. I tillegg selges kioskvarer. 

​Sykehuset har portør for de som trenger assistanse for å komme seg til avdelingene. Rullestoler er å finne ved hovedinngangen.

​Se Kontakt oss nederst på siden.

Det skal være trygt å komme til sykehusene våre, derfor har vi gode smittevernstiltak. 


Mobiltelefon kan benyttes på de fleste avdelinger i sykehuset med unntak av på røntgenavdelingen og andre avdelinger med mye sensitivt utstyr. Se merking.

Teleslynge er tilgjengelig ved behov.

Kurs

 • Prostatakreftkurs
  Todagers lærings- og mestringskurs for deg som er behandlet for prostatakreft. Kurset passer også for din pårørende. Sammen om mestring, læring for livet.
  Prostatakreftkurs
  Dato kommer