Innovasjonsstrategi og idefangst i Helgelandssykehuset

Vi ønsker å utvikle en helsetjeneste som kan settes pris på av våre brukere, derfor må vi forske, innovere og gi nyskapende løsninger. Brukerne, ansatte, industri og kommuner må delta i prosessen, for å gi innspill til forandring og utvikling.

En innovasjonsprosess fra ide til nyttiggjøring kan være en langvarig reise med ukjente hindringer på veien, men ved å gjøre denne reisen sammen har vi større sjanse for å lykkes. 

Har DU en ny oppfinnelse?

Når en arbeidstaker har nådd frem til mulig patenterbare eller kommersielt utnyttbare arbeidsresultater eller ideer, plikter han/hun uten unødig opphold å gi skriftlig melding om dette til sin arbeidsgiver. Helgelandssykehuset har derfor et innmeldingsskjema tilgjengelig som må brukes for å registrere ideen.  Idéhaver plikter å gi opplysninger om hva ideen består i, og etter beste evne gi informasjon om de forhold som det bes om. 

Her kan du fylle ut og melde ideen din til sykehuset: Disclosure of Inventio​n (DOFI) - Meldeskjema for arbeidsresultater

Her kan du lage en oppfinneravtale med andre du deler ide​en med.

Les mer om å søke etter Innovasjonsmidler

Registrer din oppfinnelse eller idé på Induct

Har du enten en oppfinnelse eller en innovasjonside for å forbedre eller videreutvikle noe på Helgelandssykehuset, så kan du registrere ideen på Induct.  

Dette er en innovasjonsplattform som hjelper alle sykehusene til å bli mer innovative.  Etter du har registrert ideen, så vil vi følge den opp. Alle ideer vil selvfølgelig bli behandlet konfidensielt inntil vi får samtykke fra deg om noe annet. Ideen vil bli vurdert mht. mulig nytte, gjennomførbarhet og behov for ressurser.

Strategier, handlingsplan og policy for samarbeid

​​Strategi- og handlingsplan for forskning og innovasjon i Helgelandsykehuset 2022-2026 (pdf​)

Policy for forsknings- utviklings- og innovasjonssamarbeid mellom HSYK og eksterne 2021-2024 (pdf) 

Strategi for kunstig intelligens i Helse Nord 2022-2025 (pdf)

​​​​Strategi for forskning og innovasjon Helse Nord 2021-2025 (pdf)​​

​Stortingsmelding nr 18 - Helsenæringen (pdf)

Nas​jonal e-helsestrategi 2017-2022 oppdatert 2019 (pdf)​​​​

Ulike typer innovasjoner

Produktinnovasjon 
 • Kan springe ut fra forskningsaktiviteter, innovasjonsprosjekter skal derfor også styrke FoU.
 • Skal gi et nytt produkt, teknologi eller produktkonsept som kan selges i et marked.

Tjenesteinnovasjon (Helse Nords definisjon)

 • Frembringe nye løsninger – enten fra behov eller fra forskning.
  • Bedre pasientsikkerhet/reduksjoner av pasientskade
  • Reduksjon i ventetider og økt kapasitetsutnyttelse
  • Økt arbeidsbesparelse og effektivisering
  • Økt bruk av selvbetjeningsteknologi
 • Bedre samhandling mellom foretak, kommune og/eller pasient er aktuelt som tema dersom det faller inn under ett av 4 hovedområdene.

Forretningsmodellinnovasjon

 • Hvordan kan vi øke verdien på det vi lager, produkt eller tjeneste, ved å innovere også innen følgende områder: hvilke partnere, brukere og aktiviteter ønsker vi, og hvordan involverer vi disse.  Hvilke kanaler skal åpne for å realisere innovasjonen, og hvilket bruker-/kundesegment skal vi fokusere på?  Hva er gevinstene?
 • Hvordan kan vi involvere hele organisasjonen med indre og ytre nettverk, for å skape verdier?

Prosessinnovasjon

 • Hvilke arbeidsprosesser kan forbedres, for å få bedre nytte og økt gevinst hos brukerne? For eksempel, det å frigjøre tid og ressurser hos viktige fagpersoner kan være med å øke kvaliteten på behandlingen.  En del av prosessinnovasjoner faller også inn under tjenesteinnovasjon.
 • Hvordan kan brukerne og medarbeiderne våre best mulig brukes for å skape en forbedret opplevelse? Innovasjon kan også være å gjøre det vi gjør i dag på en annen måte.Sist oppdatert 24.04.2024