Helgelandssykehuset styrker det polikliniske tilbudet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

I tråd med sentrale og regionale føringer er Helgelandssykehuset godt i gang med å styrke det polikliniske tilbudet til pasienter som lider av rus og avhengighets problematikk.

Publisert 10.06.2021
Sist oppdatert 12.05.2023

​Sandnessjøen og Brønnøysund

Det etableres egne rusteam i Sandnessjøen og Brønnøysund på lik linje med den organiseringen som finnes i DPS-et i Mosjøen. Disse teamene vil være organisert i eksisterende strukturer innenfor VOP.

Mo i Rana

I Rana etableres en egen TSB poliklinikk underlagt Rusenheten MIR, som også består av Rusavdelingen.

All behandling i TSB starter og slutter i poliklinikk

I tråd med nasjonale føringer ønsker vi nå, i samarbeid med kommunene og fastlegene, å få til en dreining i behandlingsforløpet der hovedregelen er at all behandling i TSB starter og slutter i poliklinikk. Dette for å få kartlagt forventninger og behov hos den enkelte pasient før det besluttes hvilket omsorgsnivå og hvilken behandling pasienten er i behov for. Det å kunne tilby poliklinisk oppfølging av pasienter også etter en innleggelse vil være viktig da det viser seg at overgangen fra heldøgnsopphold til hjemmet kan være vanskelig for enkelte.

Målet er å kunne tilby befolkningen på Helgeland ett mere helhetlig og kvalitativt bedre tilbud enn vi har hatt mulighet til frem til nå. (TSB)