Nye avtaler mellom Helse Nord og private rehabiliteringsinstitusjoner

Viktig informasjon for deg som henviser pasienter til spesialisert somatisk rehabilitering i privat institusjon som har avtale med Helse Nord RHF.

Publisert 15.01.2024
Finger som peker opp

Foto: Colourbox

Helse Nord RHF har inngått nye avtaler med fire rehabiliteringsinstitusjoner i regionen. Avtalene har en varighet på fire år, med mulighet for forlengelse i inntil to + to år.

Fra og med 1.1.24 har følgende rehabiliteringsinstitusjoner avtale med Helse Nord RHF:

Helgeland Rehabilitering i Sømna har ikke lenger avtale med Helse Nord RHF om å levere spesialiserte rehabiliteringstjenester.

I tillegg har Helse Nord RHF fra tidligere avtaler om et begrenset antall plasser for pasienter med høyspesialiserte rehabiliteringsbehov ved MS-senteret Hakadal, Lovisenberg rehabilitering og Røysumtunet.

Nedenfor finner du utdypende informasjon om henvisningsrutiner, oppholdstyper (døgn, dag, mestring, kartlegging), og hvilket tilbud den enkelte institusjon har.

Henvisninger og henvisningsbehandling

Regional vurderingsenhet (RVE) foretar rettighetsvurdering og prioritering av alle henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner for pasienter bosatt i helseregion nord. Vurderingsenheten består av erfarne helsepersonell og legespesialister innen relevante fagområder. Alle henvisninger blir  individuelt vurdert i samsvar med pasientrettighetsloven, prioriteringsforskriften og gjeldende prioriteringsveiledere.

Før en henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten blir akseptert, forventes det at pasienten har forsøkt lokal oppfølging og deltatt på lærings- og mestringskurs hvis dette er tilgjengelig for den aktuelle diagnosen. For pasienter som tidligere har mottatt tilbud, forventes det at råd og veiledning gitt under oppholdet blir videreført av pasienten i samarbeid med kommunalt hjelpeapparat og fastlegen. Disse forholdene må beskrives i henvisingen sammen med målsetningene for rehabiliteringsoppholdet og en oppdatert beskrivelse av funksjonsnivået.

Benytt sjekklisten for henvisninger til rehabiliteringsopphold eller eget henvisningskjema. Alle henvisninger sendes elektronisk til RRV Henvisning/mottak UNN eller rekvirentkode 108591. Les mer på nettsiden til Helse Nord RHF om henvisninger og rettighetsvurdering.

Det er egne henvisningsrutiner for innlagte pasienter som henvises direkte i forlengelse av sykehusopphold.

Tilbud og oppholdstyper

På www.helse-nord.no/rehabilitering finner du oppdatert informasjon om rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten i Helse Nords område.

 • Døgntilbud av varierende lengde.
 • Dagtilbud. Pasienter som bor i geografisk nærhet til aktuell institusjon tildeles rehabilitering som dagtilbud der det vurderes som hensiktsmessig.
 • Kartleggings- og vurderingsopphold av 3-5 dagers varighet tildeles pasienter der det er nødvendig med tverrfaglig vurdering av rehabiliteringsbehovet. Vurderingen skal avklare om det er aktuelt for pasienten med rehabiliteringsopphold innen spesialisthelsetjenesten, eller om pasientens behov kan ivaretas lokalt (kommunalt). Kartleggingsopphold gis innen flere diagnosegrupper (eks hjerneslag, kreft, kroniske muskel- og bløtdelssmerter/fibromyalgi).
 • Mestringsopphold der pasienten lærer seg metoder og strategier til å mestre sin sykdom bør tilbys i tidlig fase etter diagnose. Dette gis som hovedregel kun en gang.
 • Arbeidsrettet rehabilitering utgår som eget tilbud ved privat institusjon. Arbeidsrettet veiledning og oppfølging tilbys til pasienter med behov for dette.

Ut fra opplysninger i henvisningen, medisinsk anbefalt behandlingsfrist, og institusjonenes ventetid, tildeler Regional vurderingsenhet best egnede institusjon og type tilbud. Tilbud kan gis individuelt eller i gruppe.

Habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i de enkelte institusjonene innen Helse Nord fra 2024

Helsepartner Rehabilitering avdeling Alta

 • Brudd og slitasjeskader i skjelett
 • Kreftsykdom - kreftgruppe
 • Hjerneslag og ervervet hjerneskade, subakutt
 • Hjerneslag og ervervet hjerneskade, kronisk
 • Kroniske muskel- og bløtdelssmerte
 • Sanseforstyrrelser (alvorlig grad)
  (Mb. Menieré, tinnitus og vestibulære sykdommer - svimmelhet og balanseforstyrrelser - som ikke kan nyttiggjøre seg tilbud gjennom lærings- og mestringssentre. Pasientene skal være utredet av spesialisthelsetjenesten og må kunne delta i gruppetrening og fellesundervisning)

Helsepartner Rehabilitering avdeling Skibotn

 • Hjertesykdommer
 • Lungesykdommer
 • Sykelig overvekt, voksne
 • Sykelig overvekt, opererte

Vigør Rehabiliteringssykehus

 • Brudd og slitasjeskader i skjelett inkl. artrosegruppe
 • Inflammatoriske revmatiske sykdommer
 • CSF/ME, gruppe
 • Kreftsykdom
 • Hjerneslag og ervervet hjerneskade, subakutt
 • Hjerneslag og ervervet hjerneskade, kronisk
 • Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer
 • Hjertesykdommer
 • Kronisk muskel- og bløtdelssmerte
 • Sykelig overvekt, barn under 18 år, dagtilbud
 • Sykelig overvekt, voksne, dagtilbud
 • Sykelig overvekt, opererte, dagtilbud
 • Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, barn
 • Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, voksne
 • Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling

Valnesfjord Helsesportssenter

 • Inflammatoriske revmatiske sykdommer
 • Hjerneslag og ervervet hjerneskade, kronisk
 • Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer
 • Hjertesykdommer
 • Lungesykdommer
 • Kronisk muskel- og bløtdelssmerte
 • Sykelig overvekt barn under 18 år
 • Overvekt PU/Downs syndrom barn under 18 år
 • Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning under 18 år
 • Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning; unge voksne mellom 18 og 30 år
 • Tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning: Voksne over 30 år

Nordtun HelseRehab

 • Brudd og slitasjeskader i skjelett
 • Kreftsykdom
 • Hjerneslag og ervervet hjerneskade, subakutt
 • Hjerneslag og ervervet hjerneskade, kronisk
 • Hjertesykdommer
 • Lungesykdommer
 • Kroniske muskel- og bløtdelssmerte
 • Sykelig overvekt, barn under 18 år, dagtilbud
 • Sykelig overvekt, voksne, dagtilbud
 • Sykelig overvekt, opererte, dagtilbud
 • Sanseforstyrrelse (alvorlig grad)
 • Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling

Kontakt

For spørsmål om status for henvisningsbehandling, kontakt Regional vurderingsenhet Helse Nord 77 66 94 34, mandag -fredag kl. 0800-1500, stengt 1130-1200.

For generelle spørsmål om hvilket rehabiliteringstilbud som kan være aktuelt, eller hvordan få tilgang til rehabiliteringstilbud, sjekk www.helse-nord.no/rehabilitering, eller ring rådgivingstelefonen for rehabilitering 800 300 61, mandag-fredag kl. 0900-1500.