Forbedringsarbeid

Gode pasientforløp

Høsten 2021 ble Helgelandssykehuset en del av et nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester. Jobben starter internt hos oss selv.

​Læringsnettverk over hele landet jobber for å heve kvalitet og sikkerhet i pasientforløp både internt i virksomhetene, og mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. I Helgelandssykehuset jobber vi som ett team som skal ha fokus på kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i gode pasientforløp for hele foretaket. Arbeidet skal omfatte alle voksne brukere som mottar kommunale tjenester før eller etter sykehusoppholdet.

Erfaringer viser at det ofte er i overgangene i et pasientforløp at kvaliteten glipper. Feil og mangler i epikriser, medisinlister og vurdering av pasientenes funksjonsnivå har vært noen av utfordringene. I Helgelandssykehuset har vi sett nærmere på og funnet våre forbedringsområder fra blant annet interne prosjekter, samhandlingsavvik, og ​PasO​pp-undersøkelsen. 

Læringsnettverket gir teamene metoder og verktøy til arbeidet med forbedring på disse områdene. Vi skal utvikle helhetlige pasientforløp og styrke pasientenes opplevelse av mestring og involvering.  Dette skal vi gjøre ved å ta i bruk metoder og verktøy og styrke kompetansen hos ansatte. 

Helgelandssykehuset og tolv samarbeidende kommuner på Helgeland er med i nettverket som startet opp på Helgeland i oktober 2021.

  • Gode pasientforløp er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Kommunenes Sentralforbund (KS) fra 2014. Sammen med kommuner og sykehus arbeider de for å utvikle gode, funksjonsbaserte pasientforløp for eldre og kronisk syke.
  • Arbeidet er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og eies av KS.
  • Sentralt i arbeidet med å oppnå gode og funksjonelle pasientforløp er læringsnettverk. Hensikten er å spre kompetanse på ulike områder og bedre kvaliteten på tjenestene. Kjernen i læringsnettverk er felles kompetanseutvikling på tvers av profesjon, avdeling- og organisasjon.
  • «Hva er viktig for deg-dagen» markeres årlig i juni for å sette kraft bak budskapet. Dagen ble markert første gang i 2014 i deltakerkommunene i første runde av læringsnettverkene for gode pasientforløp. I dag har markeringen spredd seg til over 30 land.
  • Utvikling av Gode pasientforløp bygger på erfaringene med helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) som ble gjennomført som et utviklingsprosjekt i seks kommuner Midt-Norge i 2009. HPH er et strukturert utskrivnings- og oppfølgingsprogram.Mål for arbeidet med Gode pasientforløp


Helgelandssykehuset skal jobbe ut fra følgende overordnet målsetting:

"Pasienter i Helgelandssykehuset skal oppleve et sømløst pasientforløp med god kommunikasjon og samhandling, samt pasientsikkerhet i alle ledd av forløpet"

Vedtatt i sykehusledelsen, 25. januar 2022


I Gode pasientforløp har vi to spor vi skal følge. 

  • Det første sporet er ei retningsendring. Vi skal endre perspektiv fra "Hva feiler det deg?" til "Hva er viktig for deg?". Arbeidet skal resultere i at brukeren opplever å være likeverdig i utarbeidelsen av sitt pasientforløp.  
  • Det andre sporet er det strukturelle og organisatoriske. Det vil si at vi skal jobbe med rammeverk og struktur, samt bruk av sjekklister.

Forbedringsteamet har gjennom strukturert prosessarbeid kommet fram til at vi for 2022/2023 skal jobbe for gode utskrivningsprosesser der vi skal:

  1. Se hele mennesket
  2. Ha god kommunikasjon - både internt og eksternt
  3. Endre perspektiv til: "Hva er viktig for deg?"


Læringsnettverket og forbedringsteamet

Forbedringsteamet i Helgelandssykehuset er bredt sammensatt med fagpersonell og ledere fra flere klinikker, fag- og administrasjonsstab. Det jobbes kontinuerlig med å informere og involvere ansatte i arbeidet. 

I læringsnettverket er det lagt opp til fire samlinger hvor FHI og KS bistår oss i arbeidet. Den første samlingen var i Mosjøen på Fru Haugans hotell i 27.- 28. oktober 2021. Den andre samlingen var i Mo i Rana i april 2022, og den tredje i Sandnessjøen høsten 2022. Siste samling blir i 2023. Arbeidet med gode pasientforløp skal fortsette også etter at læringsnettverket på Helgeland avslutter sine felles samlinger.

Her kan du lese mer om Gode pasientforløp på KS sine sider.

Her kan du se Helgelandssykehuset innslag på webiaret 2022 som markerte den interanasjonale "Hva er viktig for deg?"-dagen 

Webinar 9. juni 2022


Samhandlingsavdelingen i Helgelandssykehuset HF er kontaktleddet mot  FHI og KS. FHI/KS er viktige rådgivere for oss i arbeidet. 

Ønsker du mer informasjon om forbedringsarbeidet er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med Samhandlingsavdelinga i Helgelandssykehuset.

Bildet under er tatt på første samling i Gode pasientforløp på Fru Haugans hotell i Mosjøen 28. oktober 2021. Det viser representanter fra KS, FHI og Helgelandssykehuset.

Bak: Risten Lango, Kristin Tveitnes, Knut Roar Johnsen, Trude Hartvigsen, Anders Vege og Tone Krüger. Foran: Torun Risnes, Kirsti Nyrerød, Tove Lill Røreng Falstad, Hege Mørk og Eva Alice Slettevoll. 

KS_FHI_HSYK_Gode pasientforløp.pngSist oppdatert 10.06.2022