Klinisk samarbeidsutvalg (KSU)

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) kan opprette kliniske samarbeidsutvalg (KSU) for utredning av spesifikke problemstillinger knyttet til samarbeidet mellom kommunene og Helgelandssykehuset.

Slike utvalg gis mandat av OSO og rapporterer til OSO. De kliniske samarbeidsutvalgene skal ha like mange medlemmer fra kommunene og fra Helgelandssykehuset. OSO behandler forslagene fra de klinisk samarbeidsutvalg og beslutter hvordan resultatene skal følges opp.

Innenfor området samhandling er det opprettet flere slike KSU.​

 

I OSO den 04.02.2020 ble det besluttet å etablere et KSU for å forberede overgangen til Helsefellesskap.

Bakgrunn:

Med utgangspunkt i inngått avtale mellom Regjeringen og KS, og slik det er utdypet i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 (NSHP), skal helseforetak og kommuner i løpet av 2020 etablere - eller ha truffet beslutning om etablering - av helsefellesskap innen hvert av de 19 helseforetaksområdene.

KSU Helsefellesskap Helgeland består av tre representanter fra kommunehelsetjenesten, tre representanter fra spesialisthelsetjenesten, en brukerrepresentant og en representant fra KS. Senter for samhandling stiller med sekretariatsfunksjon. KSU for etablering av Helsefellesskap Helgeland tilbyr å møte kommuner og helseforetaket for informasjon om hensikt og bakgrunn for at Helsefellesskap skal etableres.

Mandat:

KSU Helsefellesskap Helgeland er av OSO gitt mandat til å forberede overgangen fra OSO til Helsefellesskap.
KSU skal utarbeide vedtekter og struktur på de ulike nivåene i Helsefellesskapet. Forslagene blir sendt til OSO for behandling der juni 2021.Partnerskapsmøtet er besluttet av OSO å gjennomføres i september 2021.KSU informerer OSO jevnlig om status i saken.

Bekjentgjøring:

Status for arbeidet i KSU Helsefellesskap følges opp i OSO under sak 59/2020 og blir beskrevet i OSO-protokoller.
Referater fra møtene er arkivert i Elements og interesserte kan søke tilgang. 
  
 


I OSO den 02.06.2020 ble det besluttet å oppnevne et KSU for prosedyrer som krever samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Bakgrunn:

Senter for samhandling (SFS) mottar flere henvendelser knyttet til prosedyrer for innleggelse og utskriving av pasienter. Slike henvendelser kommer fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Utfra disse henvendelsene ser det ut til at ikke alle etablerte prosedyrer og praksis for innleggelse og utskriving er oppdaterte eller tilpasset covid-19 situasjonen.

KSU prosedyrer består av tre representanter fra primærhelsetjenesten, tre representanter fra spesialisthelsetjenesten og en brukerrepresentant. 

Målet er å forbedre og styrke prosessen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten rundt inn- og utskriving av pasienter. Partene vil kunne høste goder i en slik prosess når andre prosedyrer og retningslinjer skal tilpasses eller revideres.

Mandatet:

Mandatet for dette KSU er å godkjenne og utvikle prosedyrer for inn- og utskrivning av pasienter, inkludert plan for hvordan prosedyrene skal implementeres.  KSU reviderer også etablerte prosedyrer ved behov og tilpasser disse.
KSU ser også på andre prosedyrer og rutiner etter innspill fra OSO.

Bekjentgjøring:

Slike felles prosedyrer legges ut på Helgelandssykehuset.no og i intern prosedyresamling, og bekjentgjøres i epost til kommuneoverleger KSU for prosedyrer oppdaterer OSO med eget saksnr 58/2020.

Status:

Pr i dag er det utarbeidet en felles prosedyre for innleggelse av pasienter under en Covid-19 smittetopp.
KSU er i ferd med å utvikle en felles prosedyre for utskriving av pasienter under en covid-19 smittetopp. 
 

I OSO den 02.06.20 sak 39/2020 ble det besluttet å etablere et KSU for samhandling om beredskapsplaner mellom kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset.

Bakgrunn:

Dette KSU består av representanter fra både foretak og kommunale medlemmer.
Koronapandemien har vist oss at kommuner og sykehus er gjensidig avhengig av hverandre og at man ser behovet for å kjenne til hverandres beredskapsplaner. 
OSO ønsket derfor at det man gjenopptar starter arbeidet med samordning av beredskapsplaner.

Mandat:

Tjenesteavtale 11

Bekjentgjøring:

KSU beredskapsplaner oppdaterer OSO med eget saksnummer.

Status:

Det har vært gjennomført 2 møter og samarbeidsgruppen er omforent om å jobbe vider med følgende samhandlingspunkter knyttet til pandemi; varsling, testing, vaksinering, personell, utstyr, kapasitetsbehovet øker ut over tilgengelige ressurser. Jobben med noen av samhandlingspunktene er startet. ​
Sist oppdatert 19.09.2023