Fagkurs

Grunnkurs i helsepedagogikk i Helgelandssykehuset

Grunnkurs i helsepedagogikk ved Helgelandssykehuset skal gi deg som deltaker økt kompetanse innen pasient- og pårørendeopplæring, både individuelt og gruppebasert.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Påmlding til kurset for brukerrepresentanter og helsepersonell fra kommunehelsetjenesten gjøres ved å kontakte arrangør via telefon eller e-post.

Å være helsepedagog: 

Helsepedagogikk handler først og fremst om hvordan legge til rette for læring som fremmer helse og mestringskompetanse hos brukere, pasienter og pårørende. Den pedagogiske funksjonen til fagpersoner i helse- og omsorgstjenesten utøves i en kompleks kontekst, og det har betydning for den pedagogiske tilnærmingen. Det handler om møter med pasienter og pårørende i ulike situasjoner og på forskjellige arenaer; med ulike helseutfordringer, variasjon i alder, og med individuelle forutsetninger for læring og helsekompetanse. 

Målet med å utdanne gode helsepedagoger er å øke helsekompetansen i befolkningen. Helsekompetanse er personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Kompetanse i helsepedagogikk er grunnleggende for å møte behovene for informasjon, veiledning, undervisning og rådgivning i helse- og omsorgstjenesten. 

Les mer om helsepedagogikk

Innhold

I grunnkurset i helsepedagogikk reflekteres det over hva du som helsepersonell eller brukerrepresentant trenger for å bli en god helsepedagog, både i individuell veiledning og i grupper. 

 • Hva er en god helsepedagog ?
 • Hva trenger vi av kunnskap for å bli gode helsepedagoger?
 • Hvordan kan vi trene for å bli gode helsepedagoger?
 • Hvilke rammer trenger vi?
 • Hva er forskjell på en helsepedagog og andre pedagoger?
 • Hva er spesielt med å undervise i grupper?
 • Hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere gruppebaserte kurs?
 • Hvorfor når vi ikke frem med informasjonen vi gir?
 • Hvordan bidra til å øke helsekompetansen i befolkningen?

Dette og mange andre spørsmål vil det bli tid til å reflektere over. Kompetanse i helsepedagogikk er grunnleggende for å møte behovene pasienter har for informasjon, veiledning, undervisning og rådgivning i helse- og omsorgstjenesten, både individuelt og i grupper.

Salutogenese, gruppelederrollen, helsepedagogikk, forskning, læring, mestring og brukermedvirkning er blant de sentrale begreper som står på programmet.

I kurset ser vi både på teoretisk forankring, ny forskning og knytter dette opp mot egne erfaringer. Vi ser på praktiske eksempler fra egen hverdagen som helsepedagoger i møte med pasienter/brukerne og pårørende.

Kursledere: Rådgiverne Astri Gullesen og Tove Lill Falstad fra Senter for samhandling, Helgelandssykehuset HF.

Dette tilbudet er utarbeidet i samarbeid med de andre Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord.

Program for kurset får du ved å kontakte kurslederne.

Emner i kurset 

Kursets emner:

 1. Erfaringer fra lærings- og mestringskurs
 2. Rammer for pasient- og pårørendeopplæring, herunder lærings- og mestringstilbud
 3. Sentrale begreper i helsepedagogikk
 4. Planlegging og gjennomføring av lærings- og mestringskurs
 5. Kursledelse og gruppeprosesser
 6. Å snakke om følsomme tema som tap, nyorientering, samliv og mestring.

Kurset vektlegger også arbeidsmetoden for lærings-og mestringstjenester som kalles ”Standard metode”. Der er samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter likestilt i planlegging, gjennomføring og evaluering av lærings- og mestringstilbud. Denne arbeidsmåten ligger til grunn for hele dette kurset.

Målgruppe

Helsepersonell og brukerrepresentanter som ønsker kunnskap om helsepedagogikk og refleksjon over egen praksis, både i individuell veiledning og i gruppebasert pasient- og pårørendeopplæring.

Kurset er tverrfaglig og åpent for leger, fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, barnevernspedagoger, ernæringsfysiologer osv.

Kurset retter seg mot helsepersonell både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. 

Læringsmål

Formålet med grunnkurs i helsepedagogikk er at du som deltaker skal bli trygg i møte med pasienter og pårørende, både individuelt og i grupper. Målet er å styrke din kompetanse som god helsepedagog. Vi ønsker å stimulere og inspirere til at du som deltaker etablerer lærings- og mestringstilbud for pasienter og pårørende, gjerne i samarbeid med lærings- og mestringssenteret.

Du vil få kompetanse i:

 • sentrale begreper innen helsepedagogikk
 • planlegging, gjennomføring og evaluering av kurs
 • å være kursleder/gruppeleder

Varighet og metode

Tilbudet gis over to hele dager + en oppfølgingsdag 4 uker etterpå. Metodene som benyttes er forelesning og grupperefleksjoner. 

Forberedelser

Vi ønsker at deltakerne tar et lynkurs i samvalg før deltakelse på grunnkurs i helsepedagogikk. 

Antall deltakere

Vi har plass til maksimum 15 deltakere per kurs. Det skal være minst åtte påmeldte for å arrangere kurset.

Kursavgift

Kurset er gratis. Det serveres lunsj, kaffe og frukt. Du vil bli belastet med kursavgift kr. 500,- dersom du ikke møter opp på kurset. 


Kontakt