En person i rullestol som snakker med en person i rullestol

Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er helseforetakets helsepedagogiske ressurssenter. Vil du arrangere kurs for pasienter/pårørende eller bli en bedre helsepedagog? Her har vi samlet informasjon til deg.

 
Lærings- og mestringssenteret skal særlig legge til rette for helsepersonells kompetanseutvikling innen helsepedagogikk. Erfarne pasienter er med i planlegging og gjennomføring av opplæringen, og deres erfaringer med å leve med sykdom/funksjonsnedsettelse anvendes i læringsprosessene. LMS sitt pedagogiske ansvar innebærer også å veilede og støtte de pasienter som innehar denne rollen. 

Å mestre egen sykdom er en medisin som brukes alt for lite!

Sitat fra en pasient
Lærings- og mestringssentrene skal bidra til å skaffe kunnskap om hva som fremmer helse gjennom læring og mestring og kunnskapsbasert praksis. Dette gjøres i samarbeid med regionale og nasjonale aktører. 
 
Rådgiverne ved LMS arrangerer helsepedagogisk grunnkurs for tverrfaglig helsepersonell og brukerrepresentanter i spesialisthelsetjeneste og kommune.


Lærings- og mestringssenteret (LMS) er helseforetakets helsepedagogiske ressurssenter. Senterets oppgave er å styrke fagpersonells arbeid med pasient- og pårørendeopplæring. LMS sine rådgivere bistår og veileder fagpersoner og brukerrepresentanter i arbeidet med utvikling, gjennomføring og evaluering av opplæring. Senterets overordnede mål er å øke helsekompetansen i befolkningen.

Sammen om mestring, læring for livet

Felles visjon for lærings- og mestringssenterene i Helse Nord
 

Pasient- og pårørendekurs

Rådgiverne ved LMS bidrar til kvalitetssikring, koordinering og markedsføring av lærings- og mestringskurs for pasienter og pårørende. LMS er en arena for samarbeid og kompetanseheving. Faglig ansvarlig for kursene er tverrfaglig helsepersonell fra avdelinger i sykehuset, gjerne i samarbeid med helsepersonell fra kommunehelsetjenesten. Lege er medisinsk ansvarlig for kursene og pasienter med pårørende må henvises til diagnoserelaterte kurs.


Kurs for helsepersonell og brukere

Lærings- og mestringssenteret skal særlig legge til rette for helsepersonells kompetanseutvikling innen helsepedagogikk. Erfarne pasienter er med i planlegging og gjennomføring av opplæringen, og deres erfaringer med å leve med sykdom/funksjonsnedsettelse anvendes i læringsprosessene. LMS sitt pedagogiske ansvar innebærer også å veilede og støtte de pasienter som innehar denne rollen.

Rådgiverne ved LMS arrangerer helsepedagogisk grunnkurs for tverrfaglig helsepersonell og brukerrepresentanter i spesialisthelsetjeneste og kommune.

Lærings- og mestringssentrene skal bidra til å skaffe kunnskap om hva som fremmer helse gjennom læring og mestring og kunnskapsbasert praksis. Dette gjøres i samarbeid med regionale og nasjonale aktører.


Opplæring er viktig for pasienters og pårørendes helse og livskvalitet, og for sykehusene er dette en av hovedoppgavene. Opplæringen skjer i møter med helsepersonell før – under og etter behandling. Pasientopplæring skal ha fokus på at pasienter og deres pårørende er aktive personer som skal kunne medvirke med sine erfaringer og ressurser i sin nye situasjon. For at pasienter skal kunne gjøre sine egne valg må de få opplæring. Helsepersonell skal bruke arbeidsformer som motiverer til økt selvstendighet og kontroll for pasienter og pårørende.

Pasienter og deres pårørende kan i tillegg delta i gruppeopplæring, såkalte lærings- og mestringskurs. Disse er diagnosespesifikke.  


Pasient

Hovedaktiviteten på lærings- og mestringssentrene er opplæringskurs for barn, ungdom og voksne i forskjellige diagnoser innenfor somatikk, rus og psykiatri. Pårørende får delta i de fleste kursene. Kursdeltagerne møter forskjellige fagpersoner fra sykehuset, erfarne brukere og ulike bruker- interesseorganisasjoner. Brukerens erfaringskunnskap er en viktig ressurs i opplæringen.

Målet med kursene er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskap, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Ved å arrangere opplæring i grupper legger man til rette for at deltagerne kan lære både av helsepersonell og av hverandre. Ofte er det i treffpunktet mellom teoretisk kunnskap og erfaringskunnskap at den gode læringen oppstår. Arbeidsmåten er å legge til rette for et likeverdig samarbeid mellom erfarne brukere og tverrfaglig personell i utvikling, gjennomføring og evaluering av alle kurstilbud. 

Når man utvikler et gruppebasert kurstilbud skal kurset inngå som en del av pasientforløpet. Lærings- og mestringskurs er aktuelt i forløp innen forebygging, behandling og rehabilitering. Samarbeid med rådgivere på lærings- og mestringssenteret (LMS) anbefales. De har kunnskap om helsepedagogikk og er pådrivere i utviklingen av nye kurs. LMS sørger for kontinuerlig kvalitetsforbedring av eksisterende tilbud gjennom systematisk evaluering.

Hvilken form på opplæringstilbud for pasienter og pårørende er mest hensiktsmessig? Hva bør være individuell opplæring og hva bør gjennomføres i grupper? Og når bør opplæring gis i et pasientforløp?


Det finnes mange former for lærings- og mestringstilbud som er utviklet for definerte målgrupper. Disse omfatter både individuelle tilbud og gruppetilbud. Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (Helsedirektoratet 2015) beskriver ulike eksempler på lærings- og mestringstilbud. Felles for tilbudene er at de skal bidra i deltakernes individuelle endrings- og mestringsprosesser, altså øke helsekompetansen for brukerne.

Kompetanse er et av fire hovedtemaer i den nasjonale helse- og sykehusplanen, både helsekompetanse hos den enkelte innbygger og kompetanseutvikling blant helsepersonell. Helsepersonell skal ta hensyn til pasientens helsekompetanse og tilpasse kommunikasjonen deretter.

Pasienter med langvarige helseutfordringer og behov for bistand fra spesialisthelsetjenesten, skal få bedre og mer tilrettelagt opplæring til å mestre egen helse. Kompetanse i helsepedagogikk for fagpersonell er en forutsetning for å ha gode opplæringstilbud for pasienter og pårørende.

Les mer om regjeringens strategi for å øke befolkningens helsekompetanse. 
https://mestring.no/ny-strategi-for-a-oke-helsekompetanse/

Samarbeid med kommunehelsetjenesten anbefales for å utvikle pasient- og pårørendeopplæring. Samarbeidet mellom kommunene og helseforetaket er hjemlet i tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester.


Lærings- og mestringssenteret er et helsepedagogisk ressurssenter og tilbyr opplæring og veiledning i helsepedagogikk og bruk av pedagogiske verktøy. Vi tilbyr helsepedagogisk grunnkurs, helsepedagogisk forum samt undervisning og veiledning ved forespørsel.

Definisjon: Helsepedagogisk aktivitet i helsetjenesten er basert på fag- erfarings- og brukerkunnskap, samt kunnskap om endringsfokusert arbeid. Målet er å fremme læring om helse og sykdom, styrke mestring og gode livsvalg når sykdom eller skade oppstår.


Helsepedagogikk handler om hvordan helsepersonell i samarbeid med pasient og pårørende skal formidle oppdatert informasjon, legge til rette for god opplæring og helseveiledning. Brukermedvirkning og myndiggjøring av pasienter og pårørende er avgjørende for å få til et likeverdig samarbeid mellom pasienter, pårørende og fagpersonell.

Pasient- og pårørendeopplæring brukes som betegnelse på den praktiske gjennomføringen av helsepedagogiske tiltak, både individuelt og i grupper.

Lenke til sider om helsepedagogikk:


Mestring.no
Mestringforalle.no


Enhver pasient har rett til å være aktivt deltakende og medvirke når en får helsehjelp.

«Bruker – med - virkning» i helsetjenesten omfatter imidlertid mer enn den individuelle retten. Pasient- og pårørendeopplæring er et område hvor brukernes erfaringer er en forutsetning for å kvalitetsutvikle tjenesten. Brukermedvirkning i lærings- og mestringstilbud sikres ved at brukerrepresentanter deltar både i planlegging, gjennomføring og evaluering. Kunnskapen fra brukerrepresentanter og fagfolk sidestilles. Du kan lese mer om rollen brukerrepresentanter har i lærings- og mestringstilbud under oppgave- og ansvarsfordeling.

Brukerrepresentanter til lærings- og mestringstilbud rekrutteres ofte via den lokale bruker-/interesseorganisasjonen. Aktuelle kandidater kan også rekrutteres via den sykehusavdelingen der kurset er forankret. Vil du bli brukerrepresentant? Ta kontakt med ditt lokallag, kursleder eller Lærings- og mestringssenteret.

På sidene til Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse kan du lese mer om brukermedvirkning

Helseforetaket har også brukermedvirkning på systemnivå. 

Lærings- og mestringstilbud utvikles av en arbeidsgruppe som består av fagpersoner, brukerrepresentanter og rådgiver fra Lærings- og mestringssenteret (LMS). Arbeidsmåten disse jobber etter kalles Standard metode. Metoden bidrar til at kunnskap fra brukerrepresentanter og fagfolk sidestilles i planlegging, gjennomføring og evaluering av tilbudet.


Fagpersoner

Tverrfaglig helsepersonell er deltakere i arbeidsgruppen og er hovedansvarlige for gjennomføringen av lærings- og mestringstilbud.

Med bakgrunn i egen kompetanse har fagpersonene ansvar for å:

 • dele sine fagkunnskaper og erfaringer med arbeidsgruppen og medvirke i de beslutninger som det ligger til arbeidsgruppen å ta
 • undervise i kursene, herunder tilpasse undervisningen til målgruppen og basere seg på kunnskap om helsepedagogikk
 • kvalitetssikre egne faglige innlegg

Kursleder

Alle i arbeidsgruppen kan være kursledere forutsatt at de har kompetanse og motivasjon for det. Kursleder bør være en fagperson med spesiell kunnskap og erfaring med pasientgruppen. Det er oftest en fagperson fra den avdelingen hvor tilbudet er forankret, som er kursleder. Kurslederen skal ha kunnskap om helsepedagogikk.

Hovedoppgaven til kursleder er å ha regien på opplæringstilbudet. Kursleder skal:

 • skape en sammenheng mellom kursets ulike faglige deler
 • skape trygge, tydelige og gode rammer for deltakerne
 • gjøre pedagogiske tilpasninger underveis i kurset i samarbeid med forelesere
 • sikre hverdagsspråk og mestringsfokus
 • utøve gruppeledelse

Medisinsk faglig ansvarlig lege

Medisinsk faglig ansvarlig er en lege fra den avdelingen hvor tilbudet er forankret. Han har det overordnede faglige og medisinske ansvaret når opplæringstilbudet er i regi av spesialisthelsetjenesten. Videre har han ansvar for at pasientens deltakelse på opplæring dokumenteres i pasientens journal.


Brukerrepresentanter

En brukerrepresentant er en person som har en langvarig helseutfordring eller er pårørende til en med dette. Som brukerrepresentant på Lærings- og mestringssenteret bidrar du med kunnskap om å leve med langvarig helseutfordring eller det å være pårørende. Brukerrepresentanten deltar både i planlegging, gjennomføring og evaluering av lærings- og mestringskurset. Det kan være den samme eller forskjellige brukerrepresentanter som bidrar i de ulike fasene.

Brukerrepresentantens rolle i planlegging- og evaluering er å:

 • delta aktivt i arbeidsgruppen
 • bidra med kunnskap og erfaringer som er viktig for å mestre hverdagen med langvarig helseutfordring
 • synliggjøre pasientgruppens behov

Brukerrepresentantens rolle i gjennomføring er å:

 • holde et brukerinnlegg der en forteller sin «mestringshistorie»
 • sikre et hverdagsspråk
 • bidra til åpenhet om vanskelige tema inn i kurset

Kjennetegn ved brukerrepresentanten:

 • har levd en stund med eller er pårørende til en med langvarig helseutfordring. Har ikke alltid syns det har vært lett, men har i dag bearbeidet situasjonen slik at en takler den relativt bra.
 • kjenner andre i lignende situasjon, slik at en er klar over at ikke alle har det akkurat slik som en selv.

Brukerrepresentantenes arbeid honoreres gjennom gjeldende satser ved Lærings- og mestringssenteret.

All deltakelse i lærings- og mestringsaktivitet ved sykehuset skal registreres i sykehusets pasientadministrative system (PAS) som grunnlag for rapportering til Norsk pasientregister (NPR). Informasjon om regelverk knyttet til registreringer er publisert på nasjonal kompetansetjenestes nettsider (NKLMH) 

LMS-rådgivere


Anne

Anne Kathrine Gårdvik, rådgiver 


_________


Astri

Astri Gullesen, rådgiver

Tlf.:  48 05 63 37 / 75 66 23 19

E-post En person som bruker briller

Julie Evjen, rådgiver

Tlf.: 75 66 26 89 48 18 06 36

E-post

Oversikt over våre kurs

Det arrangeres pasient- og pårørendekurs i alle byene på Helgeland. Se de enkelte kursene for oppmøtested. Kursene koordineres av Lærings- og mestringssenteret.
Se alle kursene våre her
Ikon med hjerte og lyspære

Slik finner du fram

Oppmøtested

Det arrangeres kurs i alle byene. Se i kursene for oppmøtested. Kontaktinfo til kursholdere finner du også i kurset, eller kontakt oss i LMS direkte.
En bygning med mange vinduer

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Sjøforsgata 36

8613 Mo i Rana

En bygning med parkeringsplass og snø på bakken

Helgelandssykehuset Mosjøen

Vefsnvn 25/27

8650 Mosjøen

En bygning med rødt tak

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Prestmarkvn. 1

8800 Sandnessjøen

Kurs og møter

 • Downs syndrom, læring- og mestringskurs
  Downs syndrom, læring- og mestringskurs
  Dato kommer
 • Parkinsons sykdom
  Todagers lærings- og mestringskurs for deg som har Parkinsons sykdom, og dine pårørende. Arrangeres én til to ganger i året av nevrologisk poliklinikk, Mosjøen.
  Parkinsons sykdom
  Dato kommer
 • Prostatakreftkurs
  Todagers lærings- og mestringskurs for deg som er behandlet for prostatakreft. Kurset passer også for din pårørende. Sammen om mestring, læring for livet.
  Prostatakreftkurs
  Dato kommer