Helserom Helgeland Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging er et forsknings - innovasjons- og utviklingsprosjekt med stort fokus på samhandling. Prosjektet har fått tildelte midler fra Norges Forskningsråd fra september 2021 frem til mai 2025.​
 ​
Prosjektet har som mål å utvikle en tjenestemodell som sikrer at pasienter og pårørende fra Helgeland får tilgang til likeverdig og tilrettelagt medisinsk oppfølging, behandling og akutthjelp med høy kvalitet i hjemmet eller i et lokalt «Helserom». 
Prosjektet vil også undersøke hva som skal til for å rekruttere og beholde tverrfaglig helsepersonell i rurale strøk.
 
Mål: Gi likeverdige helsetjenester uavhengig av innbyggernes avstand til nærmeste sykehus og uavhengig av egen helsekompetanse, økonomi og digitale kompetanse.
 
Prosjektet utvikler og forsker på en ny tjenestemodell som egner seg for rurale strøk.
Pasient og pårørende kan i helserommet blant annet ha konsultasjoner med fastlegen, sykehuslegen, spesialisten og fysioterapeut samtidig. Noe helsepersonell er fysisk tilstede sammen med pasient og pårørende, mens annet helsepersonell deltar i konsultasjonen via skjerm, HoloLens-briller e.l.
 
Pasienter, pårørende og tverrfaglig helsepersonell kan delta i pasient- og pårørendeopplæring i lokale små grupper med lokale gruppeledere er tilstede og der noe av undervisningen foregår via skjerm, AV1 robot e.l.

Pasienter og pårørende kan ved behov få hjelp fra lokalt helsepersonell med teknisk oppkobling og behandling og oppfølging før, under og etter konsultasjonen.

​​Det at pasien​​​t, pårørende og lokalt helsepersonell har deltatt sammen i avstandskonsultasjonen og samhandlingen med eksternt helsepersonell
tror vi kan bidra til økt mulighet for god oppfølging lokalt både i og etter avstandskonsultasjonen. Dette kan også bidra til større trygghet og økt helsekompetanse for pasienter og pårørende.
 
Arbeidsmetoden vi vil teste ut kan bidra til at lokalt helsepersonell lettere føler seg som et del av et større faglig nettverk. Det kan gi mulighet til å utvikle egen kompetanse og gi større muligghet til å dele egen ​kompetanse til glede for annet fagpersonell, pasienter og pårørende over et større geografisk område enn bare i egen kommune eller foretak.
 
Bilde under er fra Samhandlingskonferansen  som ble arrangert i Mosjøen juni 2022. Alle partnerne uten Checkware og brukerrepresentant hadde anledning til å delta på denne konferansen ​og prosjektet ble presentert.​
 
 
Åtte personer står ute om sommeren

Fra venstre i bildet bakre rad: Knut Roar Johnsen samhandlingssjef Helgelandssykehuset HF, Kristin Sandaa helse- og omsorgssjef Rødøy kommune, Rune Ånes helse- og omsorgsleder Dønna kommune. Fra venstre i bildet fremste rad: Janne ​Lynghaug helse- og veferdssjef Brønnøy kommune, Tonje Johansen administrativt ansvarlig for prosjektet og  enhetsleder fellesfunksjoner Brønnøy kommune, Kari Sand FOU ansvarlig fra Sintef, Astri Gullesen prosjektleder Helgelandssykehuset​ HF og Herald Reiersen forskningssjef Helgelandssykehuset HF​.​​​​

Fire smilende personer

Den første fysiske workshopen ble arrangert på Distriktmedisinsk senter i Brønnøysund (DMS). Fra venstre: Brukerrepresentant i Brønnøy, Lisbeth Holand, FoU-leder ved Sintef, Kari Sand, prosjektleder Astri Gullesen og DMS-leder Sturla Ditlefsen. Foto: Jøran Horn, Brønnøysunds avis

Helserom Helgeland skiller seg fra de pågående prosjektene på grunn av Helgelands geografi og demografi og fordi tjenestemodellen skal forskes på samtidig som den skal utvikles og ​implementeres i kommuner og sykehus. 

Innbyggerne på Helgeland har behov for mer enn en løsninger for medisinsk avstandsoppfølging. De trenger et ​lokalt tilbud om medisinsk utredning, behandling veiledning og tverrfaglig oppfølging. Prosjektet kan føre til en ny tjenestemodell som egner seg for rurale strøk.

Prosjektet representerer et betydelig potensial for verdiskaping for pasientene, helsetjenesten og samfunnet.

Modell som illustrerer noe av det prosjektet vil undersøke:


Modell som illustrerer noe av det prosjektet vil undersøke.


Prosjektet ønsker å bidra til å styrke lokalt helsepersonell ved å tilrettelegge for helsefaglig veiledning direkte fra eksternt helsepersonell inn i helserommet eller til pasientens hjem. 

Prosjektet vil også kartlegge og forske på hvordan man best mulig kan benytte det "lokale helserommet" og bidra til at tverrfaglig helsepersonell kan delta i faglige nettverk og kompetanseheving.

Fokus skal være på hva som må ledelsesforankres og implementeres i strategier, tjenesteavtaler og føringer for at helsepersonell skal ha gode nok rammer og utstyr til å kunne dele av egne kunnskaper til nytte for annet helsepersonell, pasienter og pårørende,​​ på tvers av kommunegrenser, etat og nivå.

Prosjektet vil identifisere/undersøke hva som styrker den nødvendige samhandlingen og hva som er utfordrende.

Prosjektet vil undersøke om tett samhandling på tvers av nivå og etat kan føre til mer arbeidsglede og faglig trygghet, noe som igjen kan gjøre det blir lettere å rekruttere og beholde gode helsearbeidere på Helgeland.

Det skal i samarbeid mellom partnerne i prosjektet undersøkes, forskes på og testes ut hvilke funksjoner og utstyr et lokalt helserom bør inneholde. 

Man skal kartlegge hvilke muligheter som allerede fins med tanke på oppfølging i hjemmet der det kan være et behov for støtte av lokalt helsepersonell. 

Man skal også undersøke behovet for opplæring/kompetanseheving hos både helsepersonell og pasienter/pårørende med tanke på bruk av utstyr og teknologiske løsninger.

Prosjektet er forankret i øverste ledelse hos alle partnerne og det er underskrevet samarbeidsavtale som også er er godkjent av Norges Forskningsråd.
Prosjektet skal forankres i Helsefelleskap Helgeland når dette etableres og prosjektet samarbeider allerede godt med DMS Sør- Helgeland.

Behov for nye samhandlingsløsninger skal kartlegges og testes ut.

Det skal undersøkes hvilke økonomiske, tekniske og organisatoriske barrierer som kan være til hinder for at den nødvendige og gode samhandlingen kan utøves. Samhandling som skal skje​ ​på tvers av fag, nivå og etat.  
Prosjektet ønsker å forankre nye tiltak og samhandlingsløsninger til beste for pasienter, pårørende, helsepersonell i  blant annet Helsefelleskap Helgeland, Brukerutvalgetet i H​elgelandssykehuset, strategiske planer og samarbeisdsavtaler.

Ny forskning viser at mange av dem som har mest behov for helsetjenester og som benytter helsetjenester oftest er de som er dårligst rustet til å benytte seg av den digitale helsetjenesten. 

Man bør ha både ha både økonomi, kompetanse og tilgjengelig utstyr​ og evne til å tolke og kvalitetssikre den digitale helseinformasjonen man får tilgang til. Dette er en av de faktorene som Helserom Helgeland- lokal helsehjelp med avstandsoppfølging ønsker å bidra til å finne gode løsninger på. Det skal undersøkes behov og man skal forsøke å menneskeliggjøre teknologien ved å gi støtte, opplæring  og veiledning
​ 
Pasienter og pårørende får tilbud om støtte fra lokalt helsepersonell i bruken av de digitale løsningene der det er behov for dette. Helsepersonell skal synliggjøre hva de trenger av utstyr og kompetanse for å nyttigjøre seg bruk av teknologi i behandlingen og brukerrepresentanter skal få si noe om hva de trenger for å ha nytte av den digitale hjelpen.

Forsknings - og innovasjonsprosjektet med stort fokus på samhandling hadde oppstart september 2021 og har fått tildelt midler fra Norges Forskningsråd frem til mai 2025.  ​​Prosjektet er et samarbeid mellom Brønnøy kommune, Rødøy kommuen og Dønna kommune, SINTEF AS, CheckWare AS og Helgelandssykehuset HF. 
Helserom Helgeland har fått tildelt syv millioner fra Norges Forskningsråd.

Prosjektet skal arbeide tett opp mot Helsefelleskap og DMS Sør-Helgeland i Brønnøy kommune.  ​
Sist oppdatert 04.10.2023