Logo, firmanavn

Helsefellesskap Helgeland

Gjennom å utvikle et velfungerende partnersamarbeid mellom kommuner, Helgelandssykehuset, fastleger og brukere skal helsefellesskapet legge til rette for gode og sammenhengende pasientforløp.

Helsefellesskapets formål er å skape sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester til pasienter som trenger tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. ​

​​Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP - Meld. St 7 2019-2020) ble lagt frem 22. november 2019 og ble behandlet i Stortinget i mai 2020. I denne gis et tydelig bilde på hva som er de sentrale føringer for samhandlingsfeltet.

Formålet med NHSP er at pasienter og pårørende skal oppleve en helhetlig og sammenhengende helsetjeneste, tuftet på en god samhandlingskultur og felles forståelse av hva helseforetak og kommuner skal samhandle om i et likeverdig partnerskap.

Planen viser til at vi blir flere og vi blir eldre. Det gjør det krevende å forene ønsker og muligheter innenfor ressursrammer tjenesten har til rådighet. Det er særlig knapphet på arbeidskraft som vil sette grenser for hvordan vi kan løse oppgavene. En bærekraftig helsetjeneste forutsetter at vi utnytter mulighetene teknologien gir oss, bruker kompetanse hos de ansatte best mulig og løser oppgavene så effektivt som mulig.

Regjeringen ønsker å etablere 19 helsefellesskap mellom kommuner og sykehus med utgangspunktet i helseforetaksområdene. I helsefellesskap vil helseforetak, kommuner, fastleger og brukere møtes for å planlegge helsetjenesten sammen. Etablerte avtaler og samarbeidsstruktur skal ligge til grunn, men videreutvikles.  Fastlegene bør få en rådgivende rolle, kommunene i helseforetaksområdet bør samordne seg bedre enn i dag, og nasjonale myndigheter må være tydeligere i sine forventninger til hva kommuner og sykehus skal oppnå i de nye helsefellesskapene. Regjeringen anbefaler at helsefellesskapene skiller tydeligere mellom overordnede-, prinsipielle- og strategiske beslutninger.

Helsefellesskap er ikke hjemlet i lov eller forskrift. Det innebærer at ordningen er konsensusbasert, og for kommunens del bygger på prinsippene i det lokale selvstyret. De løsninger som velges må godkjennes gjennom vedtak i kommunestyrer og styrene i helseforetakene. 

Struktur hh (002).png
 

Nyhetsbrev for helsefellesskap er laget av Helsedirektoratet for at helsefellesskapene skal kunne dele nyheter og prosjekter med hverandre samt datoer og informasjon om aktuelle møter/konferanser. 

I nyhetsbrevet er det også informasjon/nyheter fra Direktoratet for e-helse, KS, RHF-ene og Helsedirektoratet. Innspill til nyhetsbrevene kan sendes per e-post til samhandlingssekretariatet. ​​

​Eline Monsen og Hege Mørks innlegg om Helsefellesskap Helgeland juni 2023:

 Sist oppdatert 18.04.2024