Henvendelser, spørsmål og svar

Her publiserer vi henvendelser, spørsmål og svar knyttet til 2025-prosessen. NB! Denne siden blir ikke oppdatert etter 28.11.2019

Les brevet 


01.10.19

Hei,

Er det mulig å finne ut hvor mange kwh sykehuset i Rana brukte på fjernvarme i 2018 og hva kostnadene var per kwh totalt i 2018? Og hvor mange kvadratmeter er det totalt på sykehuset på Selfors?

Mvh Inge E. Iversen

Se svar fra enhet for drift og eiendom i Helgelandssykehuset

Hei!

Jeg har noe spørsmål angående videre gang når det gjelder Helgelandsykehuset 2025, som jeg håper jeg kan få svar på.

Når det gjelder alternativ skillende økonomisk analyse og kvalitetssikring av denne, hva er årsaken til at stedlig leder i Sandnessjøen Gunnar Sjøset ikke var informert eller invitert med på den siste befaringen, torsdags kveld 19. september  i Sandnessjøen? Hvilke personer med teknisk bakgrunn har vært med på denne befaringen?

Stemmer det at det er avholdt et administrativt møte i slutten av september ang. Deloittes rapport, der ingen av enhetslederne fra Vefsn eller Sandnessjøen var involvert? Slik jeg har forstått det deltok også økonomisjef Tove Lyngved på dette møtet. Hvem andre deltok?

Skal det avholdes et tilsvarende møte nå i oktober, eventuelt når og kommer enhetslederne fra de andre enhetene i Helgelandssykehuset til å delta på møtene? Hvem deltar på møter med ÅF Advansia fra administrativ side?

Mvh
Hanne Benedikte Wiig
Leder Folkeaksjonen for Sandnessjøen sykehus

Se svar fra adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir

Vedlagt følger sak til formannskap og kommunestyret i Rana om Helgelandssykehuset 2025
Innspillet belyser viktige tema i samfunnsanalysen og utredning av sykehusløsning for Helgeland.
Vedlagt er også kort og litt lengre seire med foiler om sykehussaken.  Rana kommune vil bidra til at det skapes et best mulig kunnskapsgrunnlag for vurderinger og beslutninger.

Vennlig hilsen

Reidar Ryssdal
Prosjektleder 

Helgelandssykehuset 2025 - et stort akuttsykehus i Mo i Rana

Vedlegg 1: Helgelandssykehsuet 2025 (notat)
Vedlegg 2: Helgelandssykehsuet 2025 (foilpresentasjon)

Kommunene på Helgeland har mottatt brev dat. 4.7.19 fra Helgelandssykehuset (hs) der de inviterer kommunene på første arbeidsmøte i forbindelse med utarbeidelsen av samfunnsanalysen. Datoen for arbeidsmøtet er satt til 4. september. I skrivet står det følgende: «Helgelandssykehuset ønsker at både politisk og administrativ ledelse medvirker i prosessen og inviterer kommunene å stille med to representanter; ordfører og rådmann.»

I den sammenheng har jeg to spørsmål som jeg ønsker en skriftlig tilbakemelding på.

Helgelandssykehuset har selv definert den kommunale medvirkningen i forbindelse med utarbeidelsen av samfunnsanalysen som arbeidsmøter, og ikke kommunal referansegruppe som bl.a. undertegnende og Vefsn kommune m.fl. ønsket. I arbeidsmøtet skulle vi tro at de faglige aspektene ved samfunnsanalysen skal sees på, og jobbes med. Hva er begrunnelsen og motivasjonen fra hs at ordfører og rådmann er de som skal representere kommunene i arbeidsmøtet 4. september?
 

Det avholdes kommune- og fylkestingsvalg  9. september, altså kun fem dager etter første arbeidsmøte. På Helgeland er det svært mange ordførere som ikke tar gjenvalg eller som risikerer å ikke bli gjenvalgt. Hvordan har hs tenkt å følge opp kontinuiteten med involveringen av kommunene under utarbeidelsen av samfunnsanalysen når hs har diktert hvem som skal delta fra kommunene,  og disse ikke vil følge hele prosessen pga. valget 9. september?
 

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen
Espen Isaksen
Daglig leder Mosjøen og omegn næringsselskap KF

19.08.19
Svar fra Helgelandssykehuset

Hei Per Solvang

Takk for innspill. Det vil bli sendt til administrasjonen og jeg er trygg på at samfunnsanalysen også vil omfatte samfunnsmessige konsekvenser for kystområdene. Merk at denne analysen er ett av mange element som til slutt vil utgjøre styrets beslutningsgrunnlag. Pasientenes behov og pasientbehandling er utgangspunktet for hele beslutningsgrunnlaget, mens selve samfunnsanalysen ikke vil inneholde slike vurderinger, den har som navnet sier formål å utdype de samfunnsmessige konsekvensene av ulike lokaliseringssteder.

Jeg håper dette er oppklarende.

Mvh Dag Hårstad
Styreleder

13.06.19

Davis Jakobsen, tillitsvalgt for NITO ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen har bedt styreleder og administrerende direktør gjøre rede for en rekke forhold i prosessen Helgelandssykehuset 2025.

Se brevet fra Jakobsen

Svar fra administrerende direktør i Heleglandssykehuset:
Vi takker for innspillet. Det er mange problemstillinger i ditt brev som vi tar med oss videre - både i prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025, men også inn i det faglige utviklingsarbeidet vi gjør. Samtidig oppfordrer vi tillitsvalgte til å bruke linja til slike innspill. Det sikrer god saksbehandling på riktig nivå.

Vennlig hilsen Hulda Gunnlaugsdottir

Siden det ikke står noe referanse eller kildehenvisning til denne føringen i referatet hadde det vært fint og fått tilsendt mer informasjon hvor denne føringen fra Finansdepartementet ligger. Er det mulig?

Med vennlig hilsen
Espen Isaksen
daglig leder MON

14.06.19
Svar fra Helgelandssykehuset:

Kilden er fra veileder for nullalternativet fra Finansdepartementet. Denne er blant offentliggjorte dokumenter
Sitat: «Følgende skal ikke hensyntas i nullalternativet:
• Tiltak eller prosjekter som er omtalt i over- siktsplaner (NTP, perspektivplaner) men som ikke er vedtatt av Stortinget og ikke har fått bevilgning.»
 
Etablert tolkning er at man som hovedregel bruker samme prinsipp for alle tiltak uavhengig av hvilke offentlige nivå disse er relatert til.  Prinsippet sikrer en form for ryddighet og felles tolkning på dette område.
 
 Håper dette var oppklarende
 
Mvh 
Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver

Svar fra styreleder Dag Hårstad:

Hei, bekrefter mottak av brev til styret med vedlegg i dag. Saken vil bli sendt til administrasjonen, og innspillet vil bli lagt ved styrepapirene for neste styremøte som referatsak.

Jeg kan forsikre om at styret vil ta de steg som er nødvendig for å etablere et godt nok beslutningsgrunnlag. Vi takker for innspillet.

Med vennlig hilsen
Dag Hårstad
Styreleder Helgelandssykehuset HF

17.09.19


30.05.19

Sømna Pensjonistforening er bekymret over det som skjer i prosessen rundt Helgelandssykehuset HFs framtidsplaner, og har bedt styret utarbeide et forslag til uttalelse. Denne ble enstemmig vedtatt i medlemsmøte 29.05.2019. Det ble vedtatt å sende uttalelsen til dere, med kopi til Helse Nord og til Helgelands aviser.

Les uttalelsen her

Med vennlig hilsen
Dag Erling Bjøru
Sekretær

Se svar fra styreleder i Helgelandssykehuset, Dag Hårstad.

20.05.19
Styret i Helgelandssykehuset mottok 20.05.19 et brev fra Hanne Nora Nilssen. Brevet ble tatt opp som referatsak i styremøtet samme dag. Her finner du henvendelsen fra Nilssen, svaret fra Helgelandssykehuset og en redegjørelse fra Deloitte.

Brev fra Hanne Nora Nilssen angående innsynsbegjæring sendt 10.04.19

Svar fra Helgelandssykehuset

Redegjørelse fra Deloitte, inkludert underlagsmateriale

Vennlig hilsen
Reidar Ryssdal
Prosjektleder, Rana Utviklingsselskap

Hanne Nora Nilssen har sendt flere innsynskrav til Helgelandssykehuset. Følg saksgangen her.

Svar fra Helgelandssykehuset:

Jeg viser til brev datert 31. mars 2019.
Helgelandssykehuset takker for henvendelsen, det er flott at brukerorganisasjoner engasjerer seg i spørsmålet om ny sykehusstruktur på Helgeland.

Akuttberedskap og tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester står sentralt i det arbeidet som pågår. Uansett hvilken struktur som til slutt blir valgt skal hele Helgelands befolkning ha minst like god akuttberedskap som
i dag. Hvordan dette tenkes løst vil gå fram av min endelige tilrådning som skal legges fram for styret rundt årsskiftet.

Mvh Hulda Gunnlaugsdottir, adm. dir. Helgelandssykehuset

Vi ber ledelsen i Helgelandssykehuset om å lese dette brevet. Vi håper det kan være til nytte i arbeidet med planleggingen av strukturen for lokalsykehusene på Helgeland.

Vennlig hilsen

Bjørg Stemland og Bjørnar Olaisen

Svar fra styreleder Dag Hårstad:

Hei Geir Arne.
 
Du har helt rett i at sykehussaken er svært viktig for befolkningen på Helgeland og at styret derfor må være sikre på at vi er habile.
 
Tone Hauges habilitet er vurdert både da hun eide apotek, og nå når hun har solgt apotekene og arbeider som regionsjef for en apotekkjede.
 
Jeg ber kommunikasjonssjef Tore Bratt gi deg et mer utfyllende svar.
 
Mvh Dag Hårstad
Styreleder

21.03.19

Jeg har sett på sakspapirene til styremøtet 26.-27. mars og har et spørsmål knyttet til møtet. 

Helse Nord har styremøtet 27. mars fra kl.  08.30-15.30. Neste styremøte i Helse Nord er 24. april, altså kun seks dager før styret i HSYK skal vedta hvilke(n) alternativ(er) som skal utredes videre ref. opprinnelig fremdriftsplan.  Dere har satt HSYK 2025 på sakslista 27. mars etter styreseminaret som gjennomføres i tidsrommet kl. 08.00-11.00.

Både styreleder og adm. dir. har uttalt til lokalmedia på Helgeland etter at høringsfristen gikk ut at det vil være naturlig å se på mandatendring i dette styremøtet. Hvis så skjer skal dette videre til styret i Helse Nord slik som det ble gjort i møtene i desember 2018. Andre saker som f.eks. gjennomføring av samfunnsanalyse vil føre til endret fremdriftsplan og utsettelse (ref. sakspapirene) er også nærliggende å tro også skal ha Helse Nords styregodkjennelse.
Kan jeg spørre hvordan dette er tenkt å løses da ferdigbehandlingen av sakene til HSYK 2025 i HSYK sitt styremøte først vil være ferdig etter at Helse Nord er ferdig med sitt møte?

Kopi er også sendt kommunikasjonsdirektør i Helse Nord.

På forhånd takk. 

Med vennlig hilsen
Espen Isaksen
Daglig leder

Svar fra intern prosjektstøtte:

Dersom styret i Helgelandssykehuset vedtar at det skal gjennomføres en samfunnsanalyse vil saken, som du påpeker, gå videre til Helse Nord-styret i aprilmøtet. Vi har tatt med oss anbefalingen som lå i det siste styrevedtaket fra Helse Nord, om mulige måter å løse kravet om en konsekvensutredning på. Spørsmålet om en samfunnsanalyse avgjøres av styret i Helgelandssykehuset, det vil kun være en orienteringssak for styret i Helse Nord.

 Når det gjelder eventuell endring av mandatet, så skriver Helse Nord i sitt vedtak i sak 169-2018:

3. Styret ber om at høringsprosessen i Helgelandssykehuset HF gjennomføres som planlagt. Deretter vil mandatet eventuelt kunne justeres for å gi Helgelandssykehuset HF muligheten til å legge frem en mer spisset utredning.

4. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med forslag til justering av mandat etter at høringsprosessen er gjennomført.

 Høringssvarene har tilført prosessen mye. Det var dissens i anbefalingen fra ressursgruppa, og vi avventer hva som kommer fram i den alternativskillende økonomiske rapporten som skal presenteres i styremøtet. Det er opp til styret å si om de fortsatt ønsker å endre mandatet. Vi kan ikke spå utfallet, men tar ett møte om gangen. Dersom prosessen trenger mer tid enn det gjeldende framdriftsplan tilsier, må vi ta oss den tiden.

 Mvh Merethe Myrvang
på vegne av adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir

27.02.19

Hei, man hører så mange versjoner at jeg må få spør om følgende Har jeg forstått det riktig at Ressursgruppa leverer sin endelige rapport / anbefaling den 19 mars . Direktøren , Hulda vil levere sin innstilling til styret i April .
 
Helgelandssykehusets styre behandler sykehus 2025 /  21 mai , der går styret enten inn for valg av sykehus modell og lokalitet / eller styret velger og utrede to husmodellen
 
Styret sender så sine vedtak til Helse Nord som behandles det i møte 26 Juni .
 
Dersom dere følger Ressursgruppas anbefaling og går for en modell og lokalitet og Helse Nord godkjenner det , er det da valget som ble vedtatt som går til konsekvensutredning , og dersom valg av modell og lokalitet blir godkjent i Helse nord ,vil det da bli flere runder med valg av lokalitet for nytt sykehus , eller er valget tatt og kun Helseministeren kan omgjøre valget .
 
Fint om du har tid og anledning til å svare , ønsker å holde meg oppdatert ,er som sagt mange versjoner da dette vistnok også handler om politikk .
 
På forhand takk
Mvh Oddleif Norø ( Sandnessjøen ) 

Svar fra intern prosjektstøtte:

Hei og takk for din henvendelse
Angående ditt spørsmål om prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025:
Ifølge vedtatt tidsplan skal den eksterne ressursgruppa levere sin endelige rapport 19. mars. Administrerende direktør skal legge fram sin tilrådning for styret 30. april. Deretter går saken videre til styret i Helse Nord som skal behandle den 28. mai.
Dersom adm.dir. følger ressursgruppas endelige konklusjon og legger det fram som en tilrådning for styret i Helgelandssykehuset – og denne tilrådningen går videre til Helse Nord som godkjenner det – da vil det ikke bli flere runder med valg av struktur og lokalisering. Det er riktig at det kun er helseministeren som kan omgjøre et slik vedtak.

11.01.19

Hei!
Jeg ønsker å få tilsendt en oversikt for 2018 som viser budsjettmidler brukt til innleie av legespesialister/ sykepleiere og annet helsepersonell fordelt på de tre avdelingene Mo, Mosjøen og Sandnessjøen.
 
Mvh
Håkon Sund

Svar fra intern prosjektstøtte:

Hei,

Angående ditt spørsmål sendt til oss 11.01.19 - se vedlagte oversikt. Jeg viser også til nyhetsartikler publisert i Helgelands Blad i perioden 16.-18. januar som belyser temaet.

mvh Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver

19.02.19

Ønsker informasjon om DMSer og finansieringen av disse. Om hovedsykehuset går med underskudd, går dette utover finansieringen av de aktuelle DMS-er? Tenker på tider med svakere økonomi en hva landet har nå.

Mvh Gaute O. Larsen, Rana Høyre

Svar fra intern prosjektstøtte:

Angående dine spørsmål om DMS - se gjerne opptak fra styreseminaret 30. januar,  det omhandler DMS. Se også informasjon om DMS i Brønnøysund.
Finansiering av DMS vil skje innen de økonomiske rammene til helseforetaket.

12.02.19

Hva er fordelingen av ASA-klassifiseringer på de tre sykehusene?

Mvh Marit Wisthus, operasjon Mo i Rana

Se svar fra Senter for fag, forskning og utvikling

09.01.2019

Hei,
I forbindelse med prosessen med utarbeidelse av høringssvar til foreløpig rapport fra ekstern ressursgruppe ønsker vi å få tilsendt riktig informasjon fra dere på spørsmålene som ligger under.

Da det er forholdsvis kort tid til høringsfristen går ut, og siden høringssvaret skal politisk behandles i flere
kommuner håper jeg denne eposten kan prioriteres.

 1. Oversikt over antall ansatte/årsverk ved de forskjellige sykehusene i foretaket fortrinnsvis inndelt i
  fagområder eller klinikk
  - LIS 2 og 3
  - Overleger
  - Sykepleiere
  - Spesialsykepleiere
 2. Oversikt over andelen ansatte/årsverk leger med ledende stilling (seksjonsleder, avdelingsleder,
  klinikksjef, avdelingsoverlege, osv).
 3. Oversikt over antall overleger over 50 år.
 4. Oversikt over antall ledige/ubesatte stillinger for ved de forskjellige sykehusene i foretaket, fortrinnsvis
  inndelt i fagområder eller klinikk.
  - Overleger
  - Spesialsykepleiere
 5. Oversikt over hvor mange leger og evt spesialsykepleiere som ambulerer til andre sykehus eller
  spesialistpoliklinikk innad i foretaket og hvor de ambulerer fra og til.
 6. Organisasjonskart for hvert sykehus, eller hver klinikk dersom klinikkovergripende organisering.

Rådmann i Brønnøy kommune og kommuneoverlege i Alstahaug kommune er lagt til i kopifeltet.

På forhånd takk og ha en fin dag videre.
Med vennlig hilsen
Espen Isaksen
Samfunns- og næringsutvikler

Svar fra HR-avdelingen i Helgelandssykehuset

18.12.2018

Jeg retter herved en forespørsel om tallmateriale for transport av pasienter med ambulanse og ambulanse båt fra Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad, til Sandnessjøen sykehus. Spesielt det som fraktes fra Rørøy og Horn med ambulansebåt.
Tall som ønskes er for 2017 og 2018. Dette gjelder all type transport som går på denne måten, men gjerne slik at de akutte og haste turene er skilt ut.

Jeg spør som politiker i Brønnøy AP og tallene vil bli brukt i sykehus diskusjon som nå går på Helgeland.

Mvh
Geir Johan Hanssen

Svar fra prehospital enhet i Helgelandssykehuset

21.12.2018

Hei
I forbindelse med høringsprosessen på ressursgruppas rapport oversendes noen spørsmål fra rådmannen
i Alstahaug og rådmannen i Vefsn
. Ber om at dette svares ut så raskt som mulig, da det har stor betydning for hvordan vi planlegger vårt interne arbeid med tanke på høringsprosessen.

Med vennlig hilsen
Børge Toft
Rådmann

Svar fra adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir vedrørende spørsmål om høring på ressursgruppas rapport

Hei!

Er det så langt i prosessen laget en utredning i tråd med Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon?
I veilederen for retningslinjene ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet utreder bruke en excel-mal med poeng- og vektingssystem. Er det gjort en slik poeng- og vektlegging av de ulike alternative lokaliseringsstedene for det framtidige Helgelandssykehuset?

Mvh
Ingvill Dahl

Svar fra intern prosjektstøtte:
Alle spørsmål vedrørende prosessen blir saksbehandlet av Sykehusbygg og besvart i den endelige høringsrapporten.

Mvh
Merethe Myrvang
Kommunikasjonsrådgiver

11.12.2018

Hei
Viser til Offentlighetsloven, og vil med dette be om å få tilsendt habilitetsvurderingene som lå til grunn da ressursgruppens medlemmer ble erklært habile.  Regner med at dette ble foretatt av en jurist og at dette foreligger skriftlig? Ønsker også innsyn i de innspill medlemmene la til grunn for habilitetsvurderingen. Dvs grunnlaget vurderingene ble fattet på.

Mvh Hanne Nora Nilssen

Svar fra intern prosjektstøtte:

Hei og takk for din henvendelse

Forespørselen om innsyn i habilitetsvurderingene rundt ressursgruppas medlemmer må rettes til Sykehusbygg HF. Som prosjektleder har de hatt ansvaret for den formelle habilitetsvurderingen, og det er de som sitter på dokumentasjonen rundt dette.

mvh
Merethe Myrvang
Kommunikasjonsrådgiver, Helgelandssykehuset

12.10.2018

Brev fra ordførerne i Alstahaug og Vefsn sendt til adm. dir. i Helgelandssykehuset med kopi til styreleder i Helgelandssykehuset og Helse Nord, adm. dir. i Helse Nord og statsråd Bent Høie.

20.11.18

Jeg er daglig innom nettsidene til HSYK 2025 og ser når sidene er sist oppdatert.  Jeg ser det er publisert spørsmål fra ressursgruppa og svar fra HSYK nå den senere tid. Siden jeg ikke finner all nødvendig informasjon jeg har behov for på deres nettsider ønsker jeg svar på følgende spørsmål. 

1) Ressursgruppa har stilt spørsmål der de ber om utfyllende informasjon om Helseekspressen. Når ble dette spørsmålet sendt til Helgelandssykehuset?

2) Ressursgruppa har stilt ytterligere spørsmål om aktivitetstallene for lufttransporten. Når ble dette spørsmålet sendt til dere?

3) Ressursgruppa har stilt spørsmål om legebilen ved Brønnøybasen. Når ble dette spørsmålet sendt til dere?

4) Ressursgruppa har bedt om oversikt over gjestepasientstrømmer på Helgeland. I skjemaet som ressursgruppa har laget ber de om å se også hvilken sykehusenhet på Helgeland innbyggerne benytter seg av.  I skjemaet dere har laget slår dere sammen alle tre enhetene til en enhet. Ved å gjøre det slik får ikke ressursgruppa svaret på spørsmålet de har stilt dere. Når ble dette spørsmålet sendt til dere og  er ressursgruppa tilfreds med skjemaet dere har produsert til dem?

Med vennlig hilsen
Espen Isaksen
Samfunns- og næringsutvikler, Mosjøen og omegn næringsselskap

Svar fra intern prosjektstøtte:

 1. Helseekspressen: Spørsmål ble sendt til oss 9.11
 2. Aktivitetstall, lufttransport: Spørsmål ble sendt til oss 9.11
 3. Legebilen ved Brønnøybasen: Spørsmål sendt til oss 9.11. Ressursgruppa har tidligere fått bekreftet at HSYK har en slik bil.
 4. Gjestepasientstrømmer: Spørsmål sendt 21.06, men ble først besvart 28.08 pga. ferieavvikling. Helgelandssykehuset opplyste at rapportene var dårlige når det gjeldt pasientstrømmene til det enkelte sykehus internt i foretaket, men at pasientstrømmene ut av foretaket skulle være godt dekket i det tallmaterialet som forelå. Ressursgruppa melder at de har fått dekket sitt behov, de har ikke funnet grunn til å etterspørre ytterligere detaljer. Selv om de ikke fikk den detaljeringsgraden de opprinnelig etterspurte, har dette ikke gitt dem et misvisende overordnet bilde.

  Mvh
  Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver Helgelandssykehuset

6. nov 2018
Avsender: Harald Nyberg
Bærekraftig Helgelandssykehus

19.10.18

Hei,
SINTEF skal gi en vurdering av utviklingsplanene for Helgelandsykehuset. Kunne dere si hvordan antall årsverk under fordeler seg å de tre sykehusenhetene. Jeg regner med at noen også er knyttet til Brønnøysund, men det er de tre sykehusene vi gjerne skulle vite noe om.
 
Vennlig hilsen
Tarald Rohde
Seniorrådgiver
SINTEF

Svar fra utvidet prosjektstøtte:

Hei – viser til ditt spørsmål sendt til bl.a. Odd Arve Horsdal 19. oktober. Her kommer tallene du etterspør, levert av enhet for drift og eiendom i Helgelandssykehuset

Ledere Drift og eiendom: Mo i Rana: 2

DRIFT
Mo i Rana: 34,88
Mosjøen 18,80
Sandnessjøen 25,75

Ledere Drift
Mo i Rana: 3
Mosjøen 1
Sandnessjøen 1

Innkjøp og lager:

Mosjøen: 2,5 - Sentrallager
Sandnessjøen: 6,4 – Sentrallager 2,8, BHM 3,6
Mo i Rana: 6- Innkjøp 3, sentrallager 3

Forvaltning:
Sandnessjøen: 1
Mo i Rana: 1

30.10.18

Til orientering. Vedlagt følger sak fra rådmannen i Rana kommune til Formannskapet 06.11.2018; Helgelandssykehuset 2025 -  Statusrapport og bærekraftanalyse.

Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret i Rana viser til at alternativet om ett nytt felles sykehus på Helgeland, vil bli krevende i et økonomisk bærekraftperspektiv. Et mulig kostnadseffektivt alternativ i denne sammenhengen er gjenbruk av dagens bygningsmasse.

2. Dersom Helgelandssykehuset konkluderer med ett sykehus og gjenbruk av dagens bygningsmasse, kan Rana kommune stille til disposisjon tilstrekkelig areal på Selfors. Dette omfatter det gamle sykehjemmet og ytterligere tomteareal mot det nye sykehjemmet.

3. Kommunestyret i Rana ber administrasjonen forhandle frem en avtale dersom helseforetaket ønsker å ta i bruk disse mulighetene i tilknytning til dagens sykehus.


Med vennlig hilsen

Knut S. Brinchmann
Prosjektleder
Rana Utviklingsselskap

Helgelandssykehuset mottok e-post med samme innhold fra kommunaldirektør for tekniske tjenester Rana kommune, Jan Erik Furunes, 31.10.18.

18.11.2018

Kommunestyret fattet følgende enstemmige vedtak 15.11.18:

1. Kommunestyret i Rana viser til at alternativet om ett nytt felles sykehus på Helgeland, vil bli krevende i et økonomisk bærekraftperspektiv. Et mulig kostnadseffektivt alternativ i denne sammenhengen er
gjenbruk av dagens bygningsmasse.

2. Dersom Helgelandssykehuset konkluderer med ett sykehus og gjenbruk av dagens bygningsmasse, kan Rana kommune stille til disposisjon tilstrekkelig areal på Selfors. Dette omfatter det gamle sykehjemmet og ytterligere tomteareal mot det nye sykehjemmet.

3. Kommunestyret i Rana ber administrasjonen forhandle frem en avtale dersom helseforetaket ønsker å ta i bruk disse mulighetene i tilknytning til dagens sykehus.

mvh
Jan Erik Furunes
kommunaldirektør tekniske tjenester, Rana kommune

22. okt. 2018

Har dere mulighet til å sende bæreevneanalysen fra Deloitte når den blir offentlig (ventelig under styremøtet onsdag)?

Med hilsen
Jan Erik Furunes
Kommunaldirektør tekniske tjenester

Svar fra intern prosjektstøtte i Helgelandssykehuset

Hei – bæreevneanalysen finner du under styresak 86/2018 her: https://helgelandssykehuset.no/om-oss/helgelandssykehuset-2025#styresaker

Mvh Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver

22. okt. 2018
Avsender: Harald Nyberg
Sykehusstruktur, lokalisering og ambulansetider

19. okt. 2010

Jeg har sett på nettsiden deres nylig en oversikt over eksterne kilder ressursgruppa har hentet inn for utarbeidelsen av rapporten de nå ferdigstiller. De har bl.a. hentet ut regularitet på flyplassene fra Avinor og sett på antall trafikkulykker i regionene. Det er denne informasjonen jeg ikke finner nå på deres nettsider.
Kunne du hjulpet meg med navigeringen?

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen
Espen Isaksen
Samfunns- og næringsutvikler

Svar fra internt prosjektstøtte i Helgelandssykehuset:

Hei

Jeg måtte sjekke med ressursgruppa, for jeg kan ikke erindre at vi har publisert noe om en slik forespørsel:

Ressursgruppa har ikke etterspurt noe av den dokumentasjonen du nevner - om regularitet på flyplasser eller antall trafikkulykker. Kanskje det er noe du har lest i noen av de andre rapportene som har kommet? Den siste, fra Alstahaug, oppgir for eksempel Avinor som kilde når det gjelder regularitet på flyplassene.


Mvh Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver

18.10.18

Hei
Vedlagt er Oslo Economics rapport om samfunnsmessige konsekvenser av sykehuslokalisering på Helgeland.
Alstahaug kommune er klar over at fristen for innsendelse av dokumenter til ressursgruppa er overskredet, men vi mener rapporten er av så god kvalitet at vi likevel håper den kan være til nytte i det viktige arbeidet som gjøres for et fremtidig spesialisthelsetjenetentilbud på Helgeland. Vi ber derfor at den oversendes til ressursgruppa, og offentliggjøres på lik linje som øvrig dokumentasjon som har innkommet til dette arbeidet. Vi ber også om at rapporten gjøres kjent for, og oversendes til, styremedlemmene i Helgelandssykehusets styre.

Med vennlig hilsen
Kirsten Toft
Kommunalsjef /Kommuneoverlege
Helse og Velferd

Svar fra intern prosjektstøtte:
19.10.18
Hei og takk for din henvendelse.

Vi forholder oss til den datoen som er satt for innsending av dokumenter til ressursgruppa, men gjør oppmerksom på at kommunen får en ny mulighet til å komme med innspill når høringa starter 3. desember.
Henvendelsen fra Alstahaug kommune blir publisert på våre nettsider, og vil på den måten bli tilgjengeliggjort både for styremedlemmene og andre som ønsker innsyn i den.

mvh
Merethe Myrvang,
kommunikasjonsrådgiver Helgelandssykehuset

05.10.18

Råd for eldre og funksjonshemmede har i møte 03.10.2018, sak 18/18 fattet følgende vedtak:

 1. Herøy kommune vil berømme Helgelandssykehuset for en god faglig utredning gjennom Utviklingsplan Helgelandssykehuset.
 2. For å sikre et framtidsrettet, robust og økonomisk bærekraftig sykehus anbefaler Herøy kommune at alternativ  3 legges til grunn for det videre arbeidet med   saken.
 3. Sykehuset må utrustes med nødvendige fagkompetanse  og teknologi (da spes. mht. laboratorium, radiologi og stråleterapi), slik at mest mulig diagnostikk og behandling kan foregå på dette sykehuset, samtidig som sykehuset i fremtiden er i stand til å utvikle seg på linje med den medisinske utvikling. På den måten sikres et bedre tilbud så nært som mulig der hvor pasienten bor.
 4. For å sikre en god faglig vurdering foreslås at lokalisering av et framtidig sykehus utredes av Helse Nord og besluttes av styret for Helse Nord med kommunene på Helgeland som høringsinstans.


Med hilsen

Liv  Hansen
Formannskapssekretær

04.10.18
Hei!

Vedlagt sender jeg et leserinnlegg fra leger opprinnelig fra Helgeland, men som nå jobber andre plasser i landet. Vi har sendt dette på trykk til de ulike avisene på Helgeland, men vi ønsker gjerne også at dette legges ut på nettsidene til Helgelandssykehuset.

Mvh Alexander Birkeland Mo

På vegne av unge fraflyttede leger som ønsker å bidra til oppbygging av ett felles Helgelandssykehus

02.10.18

Vedlagt ligger spørsmål Mosjøen og omegn Næringsselskap sendte Luftambulansetjenesten HF 13.9.18. Notat i tilknytning spørsmål fra oss og svar fra Luftambulansetjenesten ligger også vedlagt.
Statistikk om bruk av redningshelikopter på Helgeland ettersendes når denne er utarbeidet av Luftambulansetjenesten (se svar nr. 4).

Jeg er klar over at fristen for innspill til ressursgruppen er gått ut, men ønsker publisering av både spørsmål, notat og svar på deres nettsider.
På forhånd takk.

Spørsmål til Luftambulansetjenesten

Svar fra Luftambulansetjenesten

Notat, Tommy Waldemar, Capt. AW 139

Med vennlig hilsen
Espen Isaksen
Samfunns- og næringsutvikler

01.10.18
Beklager at denne henvendelsen kommer en dag for sent. Det har vært vanskelig å få sendt innen fristen pga. ferieavvikling mm.

Vi ber uansett om at denne eposten med rapporten sendes til ekstern ressursgruppe, da vi mener den kan være av stor betydning for utvalgte pasientgrupper.
 
Mosjøen Næringsforening er en interesseorganisasjon for over 180 medlemsbedrifter innenfor handel og service, håndverk og industri, reiseliv, finans og tjenesteyting i Vefsn kommune.  Vi følger utredningene og prosessen med HSYK 2025 med stor interesse.

Vi har den senere tid sett at faglige argumenter for ny sykehusstruktur har blitt vektlagt i stor grad i media på Helgeland og dette er i aller høyeste grad positivt.

Vi savner at også at andre synspunkter som er viktige kommer frem i lyset. Så langt i utredningene har det vært lite fokus på klima og miljø.  Mosjøen Næringsforening antar at dette temaet er viktig og vektlegges i utredningene. Siden ingen medlemmer av ekstern ressursgruppa har relasjoner til Helgeland er det være naturlig at den inngående kunnskapen om regionen og byene er noe begrenset. I vedlegget ligger rapporten «Kartlegging av lokal luftkvalitet i utvalgte byer» fra Miljøverndepartementet som ble publisert i 2016. I rapporten sammenlignes luftforurensingen i byene Mo og Mosjøen.
Vi håper rapporten leses og vektlegges i videre utredning om fremtidig sykehusstruktur på Helgeland. Lykke til med jobben!  Miljørapport

Med vennlig hilsen

Mosjøen Næringsforening
Bjørn Larsen
Daglig leder


30. 09.18

Rana Utviklingsselskap har stilt noen spørsmål til Norsk Luftambulanse. Svarene sendes som innspill til Helgelandssykehuset 2025/ Ressursgruppa.

Vi håper vedlagte dokumenter blir lagt ut.

Spørsmål fra RU til Norsk Luftambulanse ASSvar fra Norsk Luftambulanse ASInnflygingshøyderRutestruktur på Helgeland


Mvh
Anita Sollie
Konstituert direktør
Rana Utviklingsselskap AS

27.09.18
Spørsmål fra Ingeborg Steinholt, LIS2 kirurgi, Helgelandssykehuset Sandnessjøen til leder for ressursgruppa, Helge Torgersen:

Dine betraktninger på demografi og befolkningsutvikling (under dialogkonferanse 1) var interessante. SSB gjør med jevne mellomrom en vurdering av norske kommuners sentralitet, der befolkning, offentlige og private tilbud, helsetjenester, utdanningstilbud og sånt vektes og sammenstilles. Siste rapport kom høsten 2017 (https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/ny-sentralitetsindeks-for-kommunene). På bakgrunn av foredraget ditt og denne rapporten har jeg to spørsmål som jeg lurer på om du har tid til å svare på:
• Finnes det dokumentasjon for sammenheng mellom sentralitet og en kommunes evne til å rekruttere helsepersonell?
• Vil sentralitetsindeks bli brukt for å vekte helgelandskommunenes evne til rekruttering i 2025-arbeidet?

Svar fra ressursgruppe v/Helge Torgersen:

Takk for engasjementet. Jeg kan bekrefte at SSBs sentralitetsindeks er en av mange kilder som vil bli drøftet i ressursgruppens rapport.  Der vil også det andre spørsmålet ditt bli besvart.

Sender dere et innlegg som er skrevet av LIS, konst.overleger, nye overleger, nyutdannede spesialsykepleiere og spesialsykepleierstudenter. Alle med lokal tilknytning i en eller annen form og med intensjon om å bli i Rana hvis vi har en fremtid her. Nederst i dokumentet er en liste over navn på de som har bidratt og signert på innlegget. Ber dere lese dette.

Mvh
Ellisiv Seines og øvrige som har signert på innlegget

Se vedlegg

Ber om at dette, på vegne av signerende leger ved Helgelandssykehuset Mosjøen, oversendes til den eksterne ressursgruppa for Helgelandssykehuset 2025 sammen med likelydende brev som kommer fra leger i Sandnessjøen i løpet av dagen. Det kan også komme signaturer fra leger på Mo, og disse bes eventuelt også oversendt ressursgruppa.

Takk for hjelpen.

Mvh
Andreas Ø. Bergquist
Kir. LIS2 og tillitsvalgt yngre leger ved Helgelandssykehuset Mosjøen.

Se vedlegg

Ber om at dette, på vegne av signerende leger, oversendes til den eksterne ressursgruppa for Helgelandssykehuset 2025 sammen med likelydende brev som kommer fra leger i Mosjøen i løpet av dagen. Det kan også komme signaturer fra leger på Mo, og disse bes eventuelt også oversendt ressursgruppa.

Takk for hjelpen!

Mvh
Ingeborg Steinholt
Sandnessjøen sykehus

Se vedlegg

Vista Analyse har på oppdrag fra Rana Utviklingsselskap gjennomført en faglig vurdering av rekruttering og utdanning av fagpersonell for framtidige akuttsykehus på Helgeland. Virkningene av ulike lokaliseringsalternativer.

Vi ønsker at vedlagt rapport fra Vista Analyse blir offentliggjort på nettsiden til Helgelandssykehuset 2025 og oversendes ressursgruppen.

Vennlig hilsen

Reidar Ryssdal
Prosjektleder

Rana Utviklingsselskap har stilt spørsmål om regularitet for ambulansehelikopter på Helgeland og mottatt svar fra Luftambulansetjenesten HF og Norsk luftambulanse AS
Svarene sendes som innspill til Helgelandssykehuset 2025/ Ressursgruppa. Dokumenter vi ønsker blir lagt ut er:


Vennlig hilsen

Reidar Ryssdal
Prosjektleder 

Dato: 05.09.2018
Vedlagt ligger Vefsn kommunes vurdering av Rana kommune sitt saksfremlegg «Helgelandssykehuset 2025 – utredningsalternativ og utredningsplikt». Saksfremlegget fra Rana kommune ble sendt fra kommunaldirektør tekniske tjenester Jan Erik Furunes til Helgelandssykehuset 22.8.18 og også videresendt til ekstern ressursgruppe. Vi gjør Helgelandssykehuset oppmerksom på at i likhet med Rana kommune sendes vårt skriv også til Helse Nord, Sykehusbygg, Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland. Vi håper Helgelandssykehuset gjør vedlegget tilgjengelig for ekstern ressursgruppe. På forhånd takk.

Med vennlig hilsen
Jann-Arne Løvdahl

Ordfører
Erlend Eriksen
rådmann

Dato: 22.08.2018
Med god begrunnelse oversender jeg dere to innlegg. Det en har vært i avisene på Helgeland den
siste uken, det andre kommer de nærmeste dager.
Hva er grunnleggende for de valg vi gjør?

Direktørene Fred A. Mürer og Bjørn Bech-Hanssen
2-sykehusløsningen

Ønsker dere en fin høst.

Vennlig hilsen
Harald Nyberg

29.08.18

Her kommer et felles innlegg fra 11 kommuneoverleger på Helgeland. Jeg ber om at dette sendes videre til ressursgruppa for Helgelandssykehuset 2025.

Mvh
Kirsten Toft
Kommuneoverlege
Alstahaug kommune

Dato: 26.08.2018
Vedlagte rapport utarbeidet av Asplan Viak og høringsuttalelse fra oss bes oversendt ressursgruppa Helgelandssykehuset 2025.

Mvh
Folkeaksjonen for Sandnessjøen Sykehus m/omegn
v/ Bjørn Helge Hansen

Oslo Economics arbeider på en rapport for Alstahaug kommune der de vurderer samfunnseffekter av ulike lokaliseringer av et stort akuttsykehus på Helgeland. De har sendt en henvendelse til sykehusets ledelse, samt en henvendelse angående data til bruk i utredning.

Vedlagt ligger en kommentar fra undertegnede og representanter for fagmiljøet i Mo i Rana. Vi anmoder om at vår kommentar oversendes til den eksterne ressursgruppa og gjøres offentlig tilgjengelig på samme måte som rapporten fra prehospital enhet. Vi mener det er viktig at våre synspunkter også kommer fram.
Vi er kjent med at rapporten skal være tema på et møte den 28. august. Vi ber om at ressursgruppa får vår kommentar, og at den offentliggjøres i god tid før denne datoen, slik at våre innspill blir en del av diskusjonen der.

Ivar Hanssen

Tilsvar til rapport fra prehospital enhet i Helgelandssykehuset

Dato: 22.08.2018
Vedlagt ligger rådmannens innstilling og saksutredning.
Vi viser spesielt til punkt to i rådmannens innstilling.
Saken behandles i formannskapet 28.08.18 og kommunestyret 04.09.18.

Kopi       Sykehusbygg
                Nordland fylkeskommune
                Fylkesmannen i Nordland


Med hilsen
Jan Erik Furunes
Kommunaldirektør tekniske tjenester

Innstilling og saksutredning

Dato: 21.08.2018

Det vises til vedlagte sak fra rådmannen i Rana kommune til Formannskapet 28.08.2018 og Kommunestyret 04.09.2018 – Helgelandssykehuset 2025 – utredningsalternativer og utredningsplikt.

Rana kommune har siden utviklingsplanen til Helgelandssykehuset ble lansert i 2014 vært tydelige på at en løsning med to sykehus måtte utredes. Regjeringens helse- og sykehusplan fra 2015 ga retning, ramme og innhold for en to-sykehusløsning på Helgeland.

Rana kommune mener det kan reises spørsmålstegn ved om en modell med ett fellessykehus på Helgeland i det hele tatt har noen legitimitet etter at Stortinget i 2016 gjorde følgende vedtak i tilknytning til den nasjonale helse- og sykehusplanen (se innstillingens punkt 2, romertall II:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at sykehus som i dag har akuttkirurgisk tilbud, fortsatt vil ha dette når hensyn til pasienten gjør det nødvendig, og kvaliteten og pasientsikkerheten er ivaretatt».

Helgeland har allerede i dag 4. lengste reiseavstand til sykehus selv med en tredelt desentral struktur. Reiseavstanden vil øke betydelig med et fellessykehus (ambulanse, pasienter, pårørende, ansatte). En balansert sykehusløsning med to akuttsykehus (Mo i Rana og Sandnessjøen) og to DMS (Mosjøen og Brønnøysund) er fornuftig av fire følgende grunner:

- Hensynet til pasienter (nærhet til sykehus for eldre og kronikere).
- Hensynet til totaløkonomi (avstand, transport, tid, miljø og kostnad).
- Hensynet til å unngå en investering på flere milliarder kroner (økte lån, renter og avdrag).
- Hensynet til spredning av statlige arbeidsplasser i regionen.


Med vennlig hilsen
Anita Sollie
Konst. leder

Rana kommune - sak til formannskapet og kommunestyret

Dato: 21.08.2018
Vedlagt ligger Vefsn kommune sin tomterapport og presentasjon av denne.

Vi presenterte denne for media i dag slik vi sa etter at Adm.dir. på Helgelandssykehuset takket nei til Ordfører i Vefsn kommune sin invitasjon om et møte. Dette har vi stor forståelse for, men vi sender rapporten til dere fordi vi mener denne har relevans for utredningen med HSYK 2025 som dere nå jobber med.

Alle ansattdata i rapporten er tall Helgelandssykehuset har utlevert til oss. Disse tallene er utgangspunktet for beregninger av reisetider for dagens ansatte ved Helgelandssykehuset. Den Nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 fra TØI er lagt til grunn for flere av beregningene i rapporten. Meg bekjent er flere av beregningene med reisetid hos dagens ansatte ikke utredet tidligere.

Vi håper rapporten kan sendes videre til ressursgruppa.

På forhånd tusen takk for hjelpa og lykke til videre med det særs viktige arbeidet.

Vennlig hilsen, Espen Isaksen, Mosjøen og omegn Næringsselskap.

Multiconsult-rapport, tomter i Vefsn

Presentasjon av rapporten

Dato: 09.07.2018
På bakgrunn av den nylig publiserte rapporten om prehospitale tjenester på Helgeland ser jeg oss nødt til å be om tilgang til grunnlagsinformasjon (AMIS) tilbake til 2002. Dette er i utgangspunktet offentlig tilgjengelig informasjon, og det har vært fremholdt at prosessen rundt 2025 skal være åpen og transparent. Jeg noterer meg at det etter publisering av rapporten har vært lagt begrensninger på denne tilgangen. Det er såpass stor diskrepans mellom tallene som rapporteres i rapporten og den reelle aktiviteten på sykehusene at det etter vårt syn bør gjennomgås. Basert på ulik registreringspraksis mellom ulike enheter og stasjoner, samt svært store avvik fra nasjonale sammenliknbare data for enkelte kommuner/enheter, må man gå grundigere inn i materialet. Skal troverdigheten rundt prosessen ivaretas må alle kunne vurdere bakgrunnstallene. Dette er også i tråd med de signaler som har vært gitt fra adm. dir.

Mvh
Ivar Hanssen, overlege. ort. Helgelandssykehuset Mo i Rana

Svar fra administrasjonen i Helgelandssykehuset:
Etter avtale med adm. dir. vil direktør for prehospitale tjenester, Bjørn Haug, kalle deg inn til et møte der spørsmålene du reiser vil være tema.

Avsender: Jan Erik Furunes, kommunaldirektør tekniske tjenester, Rana kommune
Dato: 08.08.2018
Ber om oppdaterte tall til og med 2017 for grafen under.
Tallene skal bruker i en kommunestyresak som er under utarbeidelse som innspill («tilbakemeldinger og kommentarer») til Helgelandssykehuset (jfr. «HF-styresak 51/18»).

Diagram, liggende stolpediagram

Svar fra Helgelandssykehuset:

Takk for din henvendelse. Vedlagt følger en oversikt over tallene du har etterspurt. Tallmaterialet er levert av vår økonomiavdeling.

Kommentar til tabell «Årsverk»:
Dette er de tallene vi har så langt. Vi har tatt utgangspunkt i budsjetterte årsverk for 2017, både faste og variable. Ansatte i enheten Drift og eiendom er fordelt ut på enhetene hvor de har sitt arbeidssted, og er ikke listet spesielt.

Kommentar til tabell «Kir. aktivitet»:
Ortogeriatri – i DIPS summeres denne aktiviteten opp til medisin, men det er en kirurgisk aktivitet.
Sist oppdatert 25.06.2020