Høringer

Den eksterne ressursgruppa la fram sin foreløpige rapport 3. desember 2018. Rapporten var ute på høring i perioden desember-februar. Endelig rapport ble overlevert 19. mars 2019.

Se høringsdokumenter og høringssvar

I forkant av høringsperioden ble det gjennomført to dialogkonferanser for ansatte, tillitsvalgte, vernetjeneste, brukere, primærhelsetjenesten og kommunene.

Se innspillene som kom fra deltakerne under dialogkonferanse 1, 25. september 2018.

 

Det ble også gjennomført en møteserie mellom administrerende direktør i Helgelandssykehuset og de enkelte kommunene. Her finner du referater fra møtene.

Samfunnsanalyse

Også i forbindelse med samfunnsanalysen som skal gjennomføres høsten 2019 ble Nordland fylkeskommune og kommunene på Helgeland på hvilke tema en slik analyse bør inneholde, og hvilke struktur- og lokaliseringsalternativer som bør inngå.

 Se innspill fra kommuner og fylkeskommune

Høring planprogram (2017)

Se tidligere høring (planprogram for idéfasen)

Høring - kriterier for lokalisering og tomt for sykehus på Helgeland (2016)

Se høringsnotat og høringsrapport

 

Sist oppdatert 19.12.2023