Spørsmål og svar - ressursgruppa

Ressursgruppa skal i hovedsak drøfte og gjøre sine vurderinger basert på eksisterende utredninger og dokumentasjon. Når gruppa har behov for supplerende dokumentasjon etterlyser den det fra Helgelandssykehuset og andre. Her finner du en oversikt over supplerende dokumentasjon som ressursgruppa har bestilt fra fagmiljøene i Helgelandssykehuset.

Spørsmål fra ressursgruppa til Helgelandssykehuset:

 1. Oversikt over ambulansestasjoner på Helgelandssykehuset – bil/båt/helikopter/fly
 2. Oversikt over antall transportoppdrag i 2017 (ev. 2016)
 3. Oversikt over responstider (fra alarm til ankomst pasient)
 4. Oversikt over transporttider (fra avreise pasient til ankomst sykehus)
 5. Oversikt over påvirkning av værforhold – hvor mange oppdrag kan ikke gjennomføres med
  planlagt transportmiddel pga. vær?

Svar fra prehospital enhet i Helgelandssykehuset:

Pasienttransport på Helgeland - akutte transporter og planlagte reiser, 1. juni 2018

Vedlegg 1 Transport
Vedlegg 2 Transport
Vedlegg 3 Transport
Vedlegg 4 Transport
Vedlegg 5 Transport
Vedlegg 6 Transport
Vedlegg 7 Transport
Vedlegg 8 Transport
Vedlegg 9 Transport

Den eksterne ressursgruppa har vært i kontakt med Luftambulansetjenesten HF og har innhentet en kommentar til rapporten "Pasienttransport på Helgeland - akutte transporter og planlagte reiser".
Se spørsmålene og svaret fra Luftambulansetjenesten.

Ivar Hanssen, på vegne av representanter fra fagmiljøet ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana, sendte inn en kommentar til rapporten "Pasienttransport på Helgeland - akutte transporter og planlagte reiser" 21. august 2018.

Se kommentaren

Spørsmål om responstider og regularitet som ressursgruppa ønsker utfyllende svar på.

Spørsmål om kompetansenivå i ambulansetjenesten og oppfølging av akuttmedisinforskriften i kommuneneHelseekspressen

Aktivitet/lufttransport - presisering

Legebilen ved Brønnøybasen

Spørsmål fra ressursgruppa:

Hvordan er rekrutteringssituasjonen på de enkelte sykehusene for:

 • Legespesialister?
 • LIS?
 • Spesialsykepleiere?
 • Sykepleiere?
 • Vansker med å rekruttere støttepersonell?
 • Hvordan vurderes fremtidig rekruttering?

Svar fra HR og Senter for fag, forskning og utdanning i Helgelandssykehuset:

Rekrutteringssituasjonen i Helgelandssykehuset pr. 25. mai 2018

Bestilling fra ressursgruppa: Oversikt over antall ansatte/årsverk i Helgelandssykehuset, delt opp etter lokalisasjon (Sandnessjøen, Mo, Mosjøen, Brønnøysund)

Se svar fra HR-avdelingen i Helgelandssykehuset

Spørsmål fra ressursgruppa:

Framskrivning av fremtidig personell-behov og hvordan dette vil variere avhengig av valgte sykehusstruktur? Er dette gjort og kan vi i så fall få oversendt tallmaterialet?

Svar fra HR i Helgelandssykehuset:

Framskrivning av Helgelandssykehusets behov framover i tid, gitt en rekke forutsetninger. Deriblant at vi framskriver ut fra dagens struktur:
Se framskrivning

I tillegg har de enkelte sykehusenhetene levert lokale fremskrivninger
Framskrivning Helgelandssykehuset Mosjøen
Framskrivning Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Framskrivning Helgelandssykehuset Mo i Rana

Forespørsel fra ressursgruppa:

Det er sagt at Rødøy kommune ønsker seg «overført» til Nordlandssykehuset Bodø. Kan dere bekrefte
dette og sende oss evt dokumentasjon på dette så snart som mulig?

Svar fra intern prosjektstøtte i Helgelandssykehuset:
Se vedlagte artikkel fra Avisa Nordland

Spørsmål fra ressursgruppa:
Hva er omsetningshastighet for privatboliger i Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana?

Svar fra utvidet prosjektstøtte i Helgelandssykehuset:

Se statistikk innhentet fra Eiendom Norge og EiendomsverdiSpørsmål fra ressursgruppa:

«Campus Helgeland, som er lokalisert i Mo i Rana og i Sandnessjøen, tilbyr blant annet utdanninger i sykepleie og andre fag som er relevant for sykehuset. I følge Skjelvik og Thorvaldsen (2018) er den deltids/samlingsbaserte utdanningen i Sandnessjøen i ferd med å avvikles.»   Stemmer den siste del av setningen?

Svar fra utvidet prosjektstøtte i Helgelandssykehuset:

Dekan ved fakultetet for sykepleie og helsefag, Nord universitet viser til følgende styresak og protokoll:

Styresak 103/2017 – side 156 og 157.

Protokoll fra samme sak – s. 8


Spørsmål fra ressursgruppa:

Har dere noen rapporter eller ferdige statistikker som viser pasientstrømmene fra de enkelte kommunene i foretaket? Hvor behandles innbyggerne fra den enkelte kommune? Hvordan ser det ut for akutte og elektive kontakter? Hvordan er det for døgnopphold, dagopphold og poliklinikk? De dataene jeg ønsker har jeg synliggjort i vedlagte tabell; jeg ønsker altså å vite hvor innbyggerne fra hver enkelt kommune på Helgeland får sin behandling.

oppsett.JPG

I tabellen er dette synliggjort med innbyggerne i Vefsn kommune som eksempel; altså hvor mange døgnopphold har innbyggerne fra Vefsn kommune på de enkelte sykehusene osv. Ønsker tilsvarende data fra alle kommuner, også Bindal og Rødøy.
Jeg ønsker antall for siste hele år med komplette data.


Svar fra Senter for økonomi i Helgelandssykehuset:
Gjestepasientstrømmer fra kommunene på Helgeland (excel)


Sist oppdatert 25.06.2020