Søk forskningsmidler fra Helgelandssykehuset

Planlegger du å forske, eller har du publikasjoner du vil ha belønning for?  Det er restmidler tilgjengelig for 2023.  Søk etter forskningsmidler (belønningsmidler, såkornmidler og prosjektmidler). Fristen er 15. april 2023.

Herald Reiersen, forsknings- og innovasjonssjef
Publisert 22.03.2023
Sist oppdatert 22.04.2024
Røntgenbilder av hode
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com.

​​​Hva du kan søke penger til?

Vi oppfordrer alle med gode ideer om å søke midler til å komme i gang med forskning eller videreutvikle prosjektene sine. I tillegg til å søke midler til forskningsprosjekter, kan det søkes om midler til litteraturinnkjøp, frikjøp av arbeidstid, også for søknadsskriving, premiering av publiserte artikler og postere/forelesninger på internasjonale kongresser, osv.
 
Vi ønsker å stimulere til at ansatte kan komme i gang med klinikknær forskning, og oppfordrer til brukermedvirkning og plan om publisering når du tror du har en ide om et aktuelt prosjekt. Dersom brukermedvirkning ikke er en del av prosjektet, så må det redegjøres hvorfor. 

​Ulike t​​yper prosjekt- eller såkornmidler ​

Bruk prosjekt- eller såkornssøknadsskjemaet (Web-Søknadsskjema forsknings prosjektmidler mai 2023.docx​), for å søke etter midler for: ​
  • Støtte til publisering eller planer for dette. Dette prioritees. Vi ønsker spesielt å støtte arbeidet med å skrive artikler som blir vitenskapelig fagfellevurdert.   Har du en masteroppgave som bør publiseres, kan du søke midler for å gjøre det mulig.  Fra 1. januar 2021 skal alle artikler som publiseres innen Helse Nord være Open Access. Du kan søke om finansiering av slike publikasjoner som ikke støttes av Helse Nord.​
  • Utvikling av nye forskningsideer til nytte for sykehuset eller helsevesenet, som kan føre til f.eks. bedre helsetjenester eller produkter for ulike brukergrupper.
  • Å planlegge et forskningsprosjekt.  Du kan skrive en forskningsprotokoll/ søknad etter Ph.D. midler fra Helse Nord, for eksempel for å skrive en god søknad med protokoll til Helse Nord RHF (Frist 1 Sep 2023).   Dette kan f.eks. være å få tilgang til og oppsummere faglitteratur relevant for søknaden, hjelp til metode- og statistikkvurderinger, møter med samarbeidspartnere, utarbeide en forskningsprotokoll, etc.
​Det kan også søkes om støtte til nye og pågående forskningsprosjekter, kjøp av litteratur og oppsummere faglitteratur,  statistikkhjelp rundt metodevalg, design og styrkeberegning, eller frikjøp av arbeidstid og reise til ekstern veileder. Likeledes, kan vi gi støtte til deltakelse i multisenterundersøkelser uten sponsing. 

Forenklet mal for forskningsprotokoll - Miniprotokoll
Vi har i mars 2023 laget en miniprotokollmal som kan brukes til å beskrive forskningsprosjektet ditt i detaljer (bl.a. for vitenskapelig bakgrunn, metode og nytte). Denne kan også brukes veiledende ved søknad etter såkornmidler, men er ikke påkrevd til dette formålet. 
 

Belønningsmidler - Nytt søknadsskjema

Vi premierer vitenskapelige artikler, postere og presentasjoner på internasjonale konferanser.   Du kan få opptil kr. 10.000 i belønning for hver publisert fagfellevurdert artikkel, og for avholdte foredrag og muntlige presentasjoner eller postere på internasjonale konferanser tildeler vi opptil kr. 5.000 for hver av disse.

Kun ansatte
Det er kun ansatte i Helgelandssykehuset som kan søke om midler. Midlene skal brukes til prosjekter som ikke naturlig faller inn under ordinær drift. Når ansettelsesforholdet opphører, vil ubrukte midler bli inndratt. Alle som får tildelt midler til forsknings-prosjekter må rapportere om bruk av midlene ved årsskiftet.  
 

Formelle krav

Oppstart av større kliniske forskningsprosjekter må tilfredsstille formelle krav til forskning i henhold til Forskriftens § 5, bl.a. med kompetent forsker som prosjektleder og nødvendige godkjenninger fra personvernombudet, REK, og evt. Statens legemiddelverk.
 
 
Søknaden skal ellers inneholde miniprotokoll for prosjektmidler (ikke krav ved søknad på ​såkornmidler), CV, budsjett og plan for publisering, samt godkjenning av klinikksjef. 
Søknaden sendes som én PDF-fil, som vedlegg til epost, til Herald Reiersen innen 15. april 2023 kl 23:59. 

Vær tilgjengelig for å svare ut spørsmål fra Forskningsutvalget 28 april. ​Dersom du har søkt etter såkornmidler eller prosjektmidler, så oppfordres det å være tilgjengelig på Teams/mobiltelefon fredag 28 april 2023 mellom kl. 08:30-11:00.

Alle medlemmene i forskningsutvalget svarer gjerne på spørsmål. Forskningsutvalget lager innstillinger på vegne av medisinsk direktør Hanne Frøyshov som foretar de endelige beslutningene.