Ressursgruppa

Ressursgruppa ble etablert våren 2018 og hadde som oppdrag å komme med en begrunnet anbefaling for framtidas sykehusstruktur på Helgeland.

Den eksterne ressursgruppa var satt sammen av medlemmer med ulik fag- og erfaringsbakgrunn. I tillegg til grunnlagsdokumenter listet i prosjektplanen og evt. nye utredninger og analyser, skulle gruppa bruke sin samlede kompetansen og erfaringer fra andre sykehusprosjekter når den skulle vurdere den framtidig struktur og lokalisering av Helgelandssykehuset.

Gruppas arbeid skulle resultere i en rapport med anbefaling av struktur og lokalisering. Rapporten skulle inneholde tre alternativer, inkludert 0-alternativet, med en begrunnet anbefaling av det beste alternativet. Rapporten skal utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget når styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord skal behandle saken og endelig beslutning fattes. Endelig rapport ble overlevert til Helgelandssykehuset 19. mars 2019.

Mandat for ressursgruppa

Spørsmål og svar - supplerende dokumentasjon

Presentasjoner

Medlemmene i ressursgruppa

 • Helge Torgersen (leder av ressursgruppa)
  Director i Deloitte, spesialist i anestesiologi
 • Arne Ketil Hafstad
  tidligere leder av regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF
 • Liv Haugen
  Lege/sykehusplanlegger, Sykehusbygg HF
 • Tor Medalen
  Professor, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU
 • Andreas Moan
  Prosjektdirektør Helse Sør-Øst. Lege og PhD
 • Aud Tennøy
  Forskningsleder, Transportøkonomisk institutt. Siv.ing og PhD
 • Geir Tollåli
  Fagdirektør Helse Nord RHF, legespesialist i gastroenterologi
 • Brynjulf Ystgaard
  overlege, gastrokirurgisk avdeling St. Olavs Hospital

Prosessveileder for ressursgruppa: Ulrich Spreng, Director i Consulting, Deloitte

Se også prosjektplan for tidligfasen

Sist oppdatert 19.12.2023